Alternatív előadások

Alternatív előadások

A magyar magánjogi és büntetőjogi kodifikáció története (alternatív kurzus)
Médiaszabályozás (alternatív kurzus)


A MAGYAR MAGÁNJOGI ÉS BÜNTETŐJOGI KODIFIKÁCIÓ TÖRTÉNETE

Az előadások időpontja

 • csütörtök 18.00-20.00 A/5 gyakorló

Az előadások tematikája

 1. Az európai és a magyar büntető kodifikáció kezdetei. A kodifikáció, mint szakma
 2. A felvilágosodás hatásai: az 1712. évi és az 1795. évi javaslatok
 3. Reformkori törekvések: az 1827. és az 1843. évi plánumok. Az 1848/49-es törvényhozás büntető tárgyú szabályai és az osztrák monarchikus diktatúra kodifikációja: az 1852. évi Strafgesetz
 4. Az 1861-1874 közötti korszak büntetőpolitikai programja
 5. A klasszikus büntetőjog magyar kodifikációja: a Csemegi-kódex
 6. A reformiskolák és a büntető novellák (1908, 1913, 1928)
 7. A magyar magánjog kodifikációs kísérletei 1848 és 1900 között
 8. Törvénnyé vált magánjogi intézmények (házassági törvény, kereskedelmi törvény)
 9. A magyar magánjog kodifikációs kísérletei 1901 és 1928 között
 10. Az 1928-as magánjogi javaslat
 11. A szovjet típusú szocializmus büntető és polgári kódexe
 12. Kodifikáció a gyakorlatban
 13. Kodifikáció Európában a 19-20. század fordulóján

Tananyag és a vizsga anyaga

A magyar magánjogi és büntetőjogi kodifikáció története című kurzus tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek). 

Kötelező irodalom

 • Mezey Barna: A büntetőjogi kodifikáció kezdetei Magyarországon. (Bónis György az első magyar büntető kódex tervezet). In: Jogtörténeti Szemle 2004. I. 55-57. o.
 • Jogtörténeti Szemle 2008/4. szám. A büntető novella kibocsátásának 100. évfordulója alkalmából 2008. június 19-én az ELTE Állam,- és Jogtudományi Karán rendezett tudományos emlékülés előadásai: 
  • Balogh Elemér: A magyar büntetőjogi dogmatika kezdetei
  • Máthé Gábor: Adalékok a büntető-gyakorlat kérdéseihez a két nagy kodifikáció között
  • P. Szabó Béla: Bernolák Nándor, az I. büntető novella egyik kodifikátora és kommentátora 
  • Madai Sándor: A csalás tényállása a Csemegi-kódex és az I. Büntető novella tükrében
  • Bárándy Péter: A feltételes elítélés megjelenése a magyar büntetőjogban az I. büntető novella révén.
  • Mezey Barna: Ami az első büntető novellából kimaradt. Törvényi válaszok a közveszélyességre
  • Papp László: Új büntetőjogi irányzatok a századfordulón: a kriminálantropológia megjelenése Magyarországon

Ajánlott irodalom

 • A praxistól a kodifikációig. Csemegi Károly emlékére. Jogtörténeti Értekezések 26., Budapest 2001. Osiris Kiadó
 • Mezey Barna: Börtönügyi törvényjavaslat 1843-ban, Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae, tom. XXXI. 1989 [1991]
 • Mezey Barna: A büntető hatalom és a magyar liberalizmus (A büntető hatalom és a büntető kodifikáció az első liberális nemzedék gondolkodásában, in: Hatalommegosztás és jogállamiság, Jogtörténeti Értekezések 19. kötet, [Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke], Budapest 1998

Számonkérés formája

 • írásbeli beszámoló

A tárgyat oktató tanszék

 • Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék
  Tanszékvezető: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár D.Sc.
  A kurzus vezető oktatója: Bódiné dr. Beliznai Kinga adjunktus Ph.D. 

Előadók

 • Bódiné dr. Beliznai Kinga adjunktus Ph.D.
 • Dr. Gosztonyi Gergely adjunktus Ph.D.
 • Dr. Horváth Attila egyetemi docens Ph.D.
 • Dr. Mezey Barna egyetemi tanár D.Sc.

MÉDIASZABÁLYOZÁS

Az előadások időpontja

 • hétfő 16.00-18.00 Somló auditórium (I. tanterem)

Az előadások tematikája

 1. Bevezetés, Médiatörténet I. (technológia, régi média – újmédia)
 2. Médiatörténet II. (nyilvánosság, szólásszabadság, véleménynyilvánítás szabadsága)
 3. A cenzúra típusai. Médiahatások
 4. Média- és sajtószabályozás: A médiaszabályozás okai.
 5. A médiaszabályozás problematikája
 6. Magyar médiarendszer 1986 - 1996
 7. „Régi” médiaszabályozás: Magyar médiarendszer 1996 - 2010
 8. „Új” médiaszabályozás: Magyar médiarendszer 2010 - ?
 9. Médiatípusok, elméleti alapok, hármas médiarendszer
 10. Kereskedelmi média – közszolgálati média
 11. Alternatív média / Közösségi média
 12. Média az „információs szupersztrádán” (community media, web 2.0, social media)
 13. Az internet szabályozásának lehetőségei, illetve szükségességének vizsgálata
 14. Szerzői jogok, Creative Commons

Tananyag és a vizsga anyaga

A médiaszabályozás című kurzus tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek).

Kötelező és ajánlott irodalom

 • A kötelező és az ajánlott irodalom folyamatosan kerül közzétételre a kurzus moodle oldalán.

Számonkérés formája

 • írásbeli beszámoló 

A tárgyat oktató tanszék

 • Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék
  Tanszékvezető: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár D.Sc.
  A kurzus vezető oktatója: Dr. Gosztonyi Gergely adjunktus Ph.D.

Előadók

 • Dr. Gosztonyi Gergely adjunktus Ph.D.