A tanszék volt professzorai

Székely György

Székely György

(1924, Budapest - 2016, Budapest) történész professzor, szakterülete a középkori egyetemes történet volt. 1973-tól a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (Filozófiai és Történettudományok Osztálya), 1985-től rendes tagja volt. Tagja volt továbbá a Magyar Nyelvi Bizottságnak, a Művelődéstörténeti Bizottságnak, a Történettudományi Bizottságnak, a Magyar-Svéd Történész Vegyesbizottságnak, valamint a Comité International des Sciences Historiques (CISH) magyar nemzeti bizottságnak. 1965-ben Akadémiai Díjat, 1994-ben Szent-Györgyi Albert Díjat kapott, s 1996-ban kitüntették a Lengyel Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjével.

SZÉKELY GYÖRGY MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA (1948-2003)

1948

 • Prefeudális társadalom Magyarországon. = V 1948 (4) 131-144. pp.

1949

 • A középkorvégi parasztháborúk. Bp., 1949. Országos Neveléstudományi Intézet. 45 p. (Tanuljon jobban. Történelem, 4.)

1950

 • Kautsky, Karl: A szocializmus előfutárai. Bevezetés ~, Bp., 1950. Szikra. 4 p.
 • Középkori egyetemes történet. II. sz. - 1640 (Bp.) (1950. Bölcsészkari Tanulmányi Osztály) 198 p. (Bp.-i ELTE Bölcsészkarának jegyzetei, 14.) (1955-ig hat kiadás)
 • ~ - Kulcsár Zsuzsanna: Egyetemes történelem. I. rész. Kiegészítő: A korai feudalizmus. Bp., 1950. Tankönyvkiadó. 29, 3 pp. /1955-ig két kiadás/
 • ~ - Kulcsár Zsuzsanna: Egyetemes történelem II. rész. A középkor. V-XVII. század. Ideiglenes tankönyv. Bp., 1950. Tankönyvkiadó. 204 p. /1955-ig két kiadás/
 • A magyar parasztháborúk irodalma (1437-1514), Összeállította Geréb László. A bevezetőt írta ~. Bp., 1950. Hungária. 255 p.

1951

 • A feudalizmus kialakulása és rendszere. Előadás a Pártfőiskolán 1950. szeptember 23-án. Bp., 1951, Szikra. 30 p. (Az MDP Pártfőiskolájának előadásai, 14.)

1952

 • A török hódítók elleni védelem ügye a Dózsa-parasztháborútól Mohácsig. = Sz. 1952 (86) 118-148. pp.; Bp., 1952. Akadémiai Kiadó. 33 p. (A történettudomány kérdései, 15.)
 • Uhorské rol’nické vojny r. 1437-1514. In: Kapitoly z uhorských dejin. Bratislava, 1952, Nakladaltel’stvo Slovenskej Akademie vied a umeni. 65-111. pp.

1953

 • Bevezetés. In: Tanulmányok a parasztság. Bp., 1953. Akadémiai Kiadó. 3-6. pp.
 • Az egyházi nagybirtok újjászervezése. Harc az egyházi kizsákmányolás ellen -eretnekmozgalmak, In: Tanulmányok a parasztság. Bp., 1953. Akadémiai Kiadó. 334-376. pp.
 • Az erdélyi románok feudalizálódása. In: Tanulmányok a parasztság. Bp., 1953. Akadémiai Kiadó. 241-247. pp.
 • A földközösség és szerepe az osztályharcban, In: Tanulmányok a parasztság. Bp., 1953. Akadémiai Kiadó. 80-103. pp.
 • A jobbágyköltözés mint a paraszti harc egyik jellemző formája, In: Tanulmányok a parasztság. Bp., 1953. Akadémiai Kiadó. 192-212. pp.
 • A jobbágyság földesúri terheinek növelése és az erőszakapparátus további kiépítése. In: Tanulmányok a parasztság. Bp., 1953. Akadémiai Kiadó. 276-319. pp.
 • A parasztság állami terheinek növekedése és a polgárság bekapcsolódása a jobbágyság kizsákmányolásába. In: Tanulmányok a parasztság. Bp., 1953. Akadémiai Kiadó. 377-399. pp.
 • A parasztság differenciálódása, In: Tanulmányok a parasztság. Bp., 1953. Akadémiai Kiadó. 400-411. pp.
 • A parasztság és a feudális állam megszilárdulása Károly Róbert korában In: Tanulmányok a parasztság, Bp., 1953. Akadémiai Kiadó. 8-18. pp.
 • A parasztság szerepe az árutermelésben, In: Tanulmányok a parasztság. Bp., 1953. Akadémiai Kiadó. 117-127. pp.
 • Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon a 14. században. Szerkesztette ~. Írták Fügédi Erik, Györffy György, Mályusz Elemér, ~. Bp., 1953. Akadémiai Kiadó. 412 p.
 • A történelmi előzmények, In: Tanulmányok a parasztság. Bp., 1953. Akadémiai Kiadó. 7-18. pp.
 • Veszprémi regeszták (1301-1387). Összeállította Kumorovitz L. Bernát. Szerkesztette ~. Bp., 1953. Akadémiai Kiadó. 395. p. 4. t. (Magyar Országos Levéltár Kiadványai, 2. Forráskiadványok, 2.)

1954

 • ~ - Arató Endre: Beszámoló a csehszlovák történészek liblicei konferenciájáról. = Sz. 1954 (88) 433-444. pp.
 • A csehszlovákiai egyetemi történetoktatás néhány kérdéséről. FSz. 1954 (3) 141-144. pp.
 • ~ - Elekes Lajos: Magyarország története. 2. 1320-tól 1438-ig. Bp., 1954. Akadémiai Kiadó. 2, 157. pp.
 • A huszitizmus visszhangja Magyarország népeiben. = MTA II. O. K. 1954 (5) 135-172. pp.
 • Kapcsolatok a kelet-európai népek harcaiban a feudális német hódítók ellen a XI-XIV. században. = HK. 1954 (1) 139-175. pp.
 • ~- - Kulcsár Susana: Istoria universală. Manual provizoriu. 2. partea. Evul mediu, sec. V-XVII. Trad. Tiberiu Forrai. Bp., 1954. Ed. Manualelor Didactice. 323 p.
 • Nemzetközi konferencia az európai államok kialakulásáról. - Colloque International „Les origines des États européens aus IXe-XIe siècles.” = Sz. 1954 (88) 433-444. pp.

1955

 • Konferencia a huszitizmus két elméleti problémájáról. = Sz. 1955 (89) 477-486. pp.
 • A magyar középkorral foglalkozó marxista történeti irodalom a felszabadulás után. Az 1604-1711-es periódus. ELTE Évk. 1955-1956 351-354. pp.
 • Tudományos vita a szellemtörténet szerepéről a magyar jogtörténetírásban. =: FSz. 1955 (4) 281-286. pp.
 • Vita a magyar középkori művészet kutatásáról (1945-1955). Hozzászólás. = MűÉ. 1955 (4) 259 pp.

1956

 • Beszámoló az ELTE 1956. szeptember 8-án tartott közgyűlésen az 1955-1956. tanév eseményeiről. = ELTE Ért. 1955-1956. 1956 3-15. pp.
 • Az ELTE haladó hagyományaiból. - FSz. 1956 (5) 378-385. pp.
 • A huszitizmus és a magyar nép. I-II. - Sz. 1956 (90) 331-367, 556-590. pp.
 • ~ - Perényi József - Makkai László: Beszámoló a lengyel egyetemi tankönyv alapszövegének vitájáról. = Sz. 1956 (90) 462-469. pp.

1957

 • ~ - Csizmadia Andor: Magyar állam- és jogtörténet. Szerkesztette Sarlós Márton. Egyetemi jegyzet. (Bp.), (1957.) Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat. (ELTE Jogtudományi Kar jegyzetei.)
 • Eckhart Ferenc /1885-1957/. = Sz. 1957 (91) 883-885. pp.; AH. 1958 (5) 443-445. pp.
 • A magyar parasztháborúk irodalma. Bp., (1957.) József Attila Szabadegyetem. 16 p. (Ismerkedés a magyar történelem forrásaival.)
 • Magyarország története a korai és virágzó feudalizmus korszakában. (A honfoglalástól 1526-ig.) Írta és szerkesztette Elekes Lajos, Lederer Emma és ~. A 133-162, 166-176, 200-214, 298-356. pp. anyagát írta ~. Egyetemi tankönyv. Bp., 1957. Tankönyvkiadó. 360 p., 2 tp. (Magyarország története. I. 1.)
 • A pannóniai települések kontinuitásának kérdése és a hazai városfejlődés kezdetei, In: Tanulmányok Bp. 12. Bp., 1957. Akadémiai Kiadó. 7-21. pp.

1958

 • Beszámoló az ELTE 1957. szeptember 16-án tartott tanévnyitó közgyűlésén az 1956-57. tanév eseményeiről. = ELTE Ért. 1957-1958. 1958 3-14. pp.
 • Husitstvi a mad’arsky lid. Mezinárodni ohlas husitsvi. Praha, 1958. 111-161. pp.
 • Az itáliai renaissance kibontakozásához. = Sz. 1958 (92) 836-844. pp.
 • Jobbágyparasztságunk kialakulása és harcai a mohácsi vész előtt. Bp., 1958. Mezőgazdasági és Erdészeti Dolgozók Szakszervezete. 16 p. (A magyar parasztság kialakulása, története és mozgalmai, 1.)
 • Középkori idegen eredetű polgárságunk elnevezéséhez. = MNy. 1958 (54) 100-103. pp.
 • ~ - Wittmann (!) Tibor - K. Obermayer Erzsébet - Sz. Jónás Ilona: Fejezetek a késői középkorból. Szerkesztette ~. Kiadta az ELTE Bölcsészettudományi Kar. Kézirat. 3-39, 89-108. pp. ~ munkája. Bp., 1958. Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat. 122. p. (1966-ig nyolc kiadás.)

1959

 • Gondolatok a szocialista hazafiságra és internacionalizmusra nevelés kérdéseiről. = FSz. 1959 (8) 205-209. pp.
 • A hűbéri termelési mód néhány sajátossága Magyarországon, In: Segédanyag a kapitalizmus politikai gazdaságtanának tanulmányozásához. Bp., 1959. 5-14. pp.
 • A Századok (a Magyar Történelmi Társulat folyóirata) szerkesztőbizottságának tagja 1959-től 1990-ig.
 • A XV. századi magyar rendi állam egyes fogalmainak értelmezéséhez. = Sz. 1959 (93) 910-913. pp.

1960

 • Az AUB Hist. szerkesztőbizottságának tagja 1960-tól 1968-ig.
 • Le développement de l’historiographie hongroise au cours des cinq dernières années. Recherches sur la préhistorie hongroise, l’époque du féodalisme précoce et de son apogée. In: Études hisíoriques publiées par la Commission Nationale des Historiens Hongrois. I. Bp., 1960. Akadémiai Kiadó. 37-57. pp.
 • Az egyház a feudalizmus szolgálatában. Az antifeudális eretnekmozgalmak. A reformáció és az ellenreformáció. Előadások a vallás és az ateizmus történetéről. II. Trencsényi-Waldapfel Imre - Hahn István, ~, Mátrai László előadásai. Egyetemi jegyzet. Bp., 1960. Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat. 71-90, 105-141. pp.
 • Az ELTE és az Oktatásügy reformja. = FSz. 1960 (9) 727-732. pp.
 • A 325 éves Budapesti ELTE rövid története. Szerkesztette és a bevezetést írta. Bp., 1960. ELTE. 67 p. Bevezetés 5-7. pp.
 • Ideológia wojny chlopskiej na Wegrzech w 1514 r. = KH. 1960 (67) 634-648 pp.
 • Az itáliai reformáció és Közép-Európa. = FK. 1960 (14) 499-512. pp.
 • Konferencia a kézművesség és a városi élet eredetéről Lengyelországban. = Sz. 1960 (94) 461-464. pp.
 • Landwirtschaft und Gewerbe in der ungarischen ländlichen Gesellschaft um 1500. = Studia Hist. 1960 (38) 35 p.; In: Études historiques publiées par la Commission Nationale des Historiens Hongrois I. Bp., 1960. Akadémiai Kiadó. 469-503. pp.
 • A magyar történetírás fejlődése az elmúlt évtizedben. Hozzászólás. = Sz. 1960 (94) 63-67. pp.
 • The Renaissance 1493-1520. Edited by G. R. Potter. (Recenzió) - Sz. 1960 (94) 409-418. pp.
 • Ungarns Stellung zwischen Kaiser, Papst und Byzanz zur Zeit der Kluniazenserreform. In: Spiritualità cluniacense. Atti del II Convegno Internezionale di Studi, 12-15 ottobre 1958. Todi, 1960. 312-325. pp. (Klny. is)

1961

 • Diplomáciai és Nemzetközi Jogi Lexikon. Szerkesztette Hajdú Gyula. (Recenzió) = Sz. 1961 (95) 177-180. pp.
 • A Dózsa-parasztháború ideológiájához. = Sz. 1961 (95) 473-504. pp. (Klny. is)
 • Élmény, néphit és valóság Szerémi művében. Bevezetés Szerémi György: Magyarország romlásáról című művéhez. Bp., 1961. Magyar Helikon. 7-22. pp., jegyzetek 293-308. pp. (Monumenta Hungarica, V.)
 • Hozzászólás Alexander Gieysztor: Les structures économiques en pays slavens a l’aube du moyen age jusqu’au XIe siècle et l’echange monétaire című előadásához, német nyelven. In: Moneta e scambi nell’Alto Medioevo. Spoleto, 1961. 506-510. pp.
 • Hozzászólás Wittmann Tibor: A holland gazdasági „csoda” és a holland burzsoá nemzettéválás néhány kérdése című előadásához. = MTA II. O. K. 1961 (l1) 203-206. pp.
 • Magyarország története. Az őskortól 1526-ig. Bp., 1961. Tankönyvkiadó. 5-35, 184-218, 220-232, 258-275, 368-435. pp. (Egyetemi tankönyv, második kiadás)
 • Poměr středoevropskych zemí k církevním reformám a byzantskému světu v 11. stol. (Sborník prací Filosofické Fakulty Brněnské University, ročnik X, řada historická (C). 8. Brno 1961. 29-52. pp. (J. Macůrek emlékkönyv.)
 • Le sort des agglomérations pannoniennes au début du Moyen Age ét les origines de l’urbanisme en Hongrie. = AUB Hist. 1961 (3) 59-96. pp. (Klny. is)
 • A történeti István király. = Vil. 1961 (2) 8: 1-7. pp.
 • Vidéki termelőágak és az árukereskedelem Magyarországon a XV-XVI. században. = AtSz. 1961 (3) 309-341. pp. (Klny. is)

1962

 • Die Frage der Kontinuität der pannonischen Siedlungen in der heutigen ungarischen Wissenshaft. = KH. Kultury Materialnej. 1962 (10) 550-558. pp. Warszawa. Fascicule supplémentaire. L’artisanat et la vie urbaine en Pologne médiévale.
 • Gemeinsame Züge der ungarischen und polnischen Kirchengeschichte des XI. Jahrhunderts. = AUB Hist. 1962 (4) 55-80. pp. (Klny. is)
 • Hozzászólás Vayer Lajos: Masolino és a római reneszánsz kezdetei c. művéhez. = MűÉ. 1962 (11) 69-70. pp.
 • Istvánffy Miklós: A magyarok történetéből. A szöveg válogatása latinból 39-493. pp., bevezetés (A XVI. századi Magyarország és Istvánffy történetírása) 7-34. pp., jegyzetek 497-518. pp. Bp., 1962. Magyar Helikon. 528 p. (Monumenta Hungarica, VI.)
 • Két alföldi városunk városképi feldolgozása. = AtSz. 1962 (4) 650-652. pp.
 • Ünnepi beszéd az ELTE 1962. május 12-én tartott tanévzáró közgyűlésén. = ELTE Ért. 1961-1962. [1962] 42-54. pp.

1963

 • Le développement des bourgs hongrois à l’époque du féodalisme florissant et tardif. = AUB Hist. 1963 (5) 53-87. pp. (Klny. is)
 • Horváth Pál: A középkori falusi földközösség jogtörténeti vonatkozásai. (Recenzió) = Sz. 1963 (97) 873-876. pp.
 • Hozzászólás a középkor-kutatás módszertani problémáihoz. In: A művészettörténettudomány módszertani kérdései. Művészettörténeti Dokumentációs Központ Közleményei, 2. Bp., 1963. 43-46. pp.
 • A lengyel-magyar történész vegyesbizottság varsói ülésszakáról. = Sz. 1963 (97) 458-460. pp.
 • „Mert a világ vége bűneinkért eljött...” A flagelláns mozgalom jellege. = Vil. 1963 (4) l: 34-37. pp.
 • La renaissance et la réformation en Pologne et en Hongrie (1450-1650). Red. par ~ et E. Fügedi. Bp., 1963. Akadémiai Kiadó. 562 p. (Studia Hist., 53.)
 • A stockholmi kongresszus egyháztörténeti előadásai. (Recenzió) = Sz. 1963 (97) 1383-1388. pp.
 • Világtörténet. III. Szerkesztették: Szidorova, N. A. - Konrád, N. I. - Petrusevszkij, L. V. ... Bp., 1963. Kossuth Könyvkiadó. 924 (1) p. A szöveget szakmailag ellenőrizte és a 435., 438., 440. és 444. oldalon magyar vonatkozású kiegészítő jegyzetekkel ellátta ~.
 • Vorläufer und Verbreitung des kopernikanischen Weltbildes. In: La Renaissance et la Réformation en Pologne et en Hongrie 1450-1650. Bp., 1963. Akadémiai Kiadó. 275-288. pp, (Studia Hist. 53.) (Klny. is)

1964

 • Egy német humanista és az 1514. évi magyarországi megtorlás. = Sz. 1964 (98) 377-382, pp. (Klny. is)
 • Magyarország története. I-II. Írták Berend T. Iván, Hanák Péter, Lackó Miklós, Ránki György, Siklós András, Szabad György, ~, Varga János, R. Várkonyi Ágnes, és Vörös Antal. Szerkesztette Molnár Erik. Főszerkesztő Pamlényi Ervin és ~. Bp., 1964. Gondolat Könyvkiadó. 1. köt. 626, l p. ill, 15 tp. 2. köt 654, l p. ill, 6 tp. Az 1. kötet 626 p. szerkesztése és a 9-158. pp. írása.
 • Opponensi vélemény Radocsay Dénes: A középkori Magyarország faszobrai című akadémiai doktori disszertációjához. = MűÉ. 1964 (12) 306-312. pp.
 • Studia Universitati Cracoviensi dedicata. Opera in honorem Universitatis Jagellonica Cracoviensis natalia sua sescentesima celebrantis edita et ab Universitate Budapestinensi de Rolando Eötvös nominata eidem Universitati celeberrimae Cracoviensi consecrata. (Redegit ~) Bp., 1964. Állami Nyomda. 1. 700 p., 2. 551 p.
 • Wallons et italiens en Europe Centrale aux XIe- XVIe siècles. - AUB Hist. 1964 (6) 3-71. pp.

1965

 • Commercianti e banchieri Italiani in Ungheria durante il Rinascimento. In: Atti del Convegno italo-ungherese di studi rinascimentali Spoleto... 1964. Ungheria d’oggi l, anno V - Genaio-febbraio 1965. Roma, 30-45. pp.
 • Hitújító a máglyán. Husz János és a huszitizmus a konstanzi per tükrében. = Vil. 1965 (6) 583-590. pp.
 • Hozzászólás Claude Cahen: Quelques problèmes concernant l’expansion économique musulmane au haut moyen âge c. előadásához, In: L’Occidente e l’Islam nell’alto medioevo, Spoleto 1965.
 • Hozzászólás Tadeusz Lewicki: L’apport des sources arabes médiévales (IXe-Xe siècles) a la connaissance de l’Europe centrale et orientale c. előadásához. In: L’Occidente e l’lslam nell’alto medioevo, Spoleto 1965.
 • Konferencia Husz János emlékére (Symposium Hussianum Pragense, 1415-1965.). = Sz. 1965 (99) 1263-1271. pp. (Klny. is)
 • A középiskolai tanárképzés. = FSz. 1965 (14) 205-215. pp.
 • Lütge, Friedrich: Strukturwandlungeri in ostdeutschen und osteuropäischen Fernhandel des 14. bis 16. Jahrhunderts. München, 1964. (Recenzió) = AtSz. 1965 (7) 428-432. pp.
 • Magyarország története. Az őskortól 1526-ig, (Második, átnézett kiadás.) Bp., 1965. Tankönyvkiadó. 5-35, 184-218. 220-232, 258-275, 368-435. pp. (Egyetemi tankönyv.)
 • Les rapports des citadins et des paysans dans la Confédération Helvétique a l’époque de la Réforme, In: Nouvelles Études Historiques publiées a l’occasion du XIIe Congrès International des Sciences Historiques par la Commission Nationale des Historiens Hongrois. 1. Bp., 1965. Akadémiai Kiadó. 219-241. pp. (Klny. is)
 • A XI. századi magyar egyház megítélésének kérdéséhez. = Sz. 1965 (99) 882-884. pp.

1966

 • Balogh Sándor - ~: A nemzeti ideológia múltja és jelene. Előszó, szerkesztés. Hozzászólás R. Várkonyi Ágnes és Szathmári István előadásához. 87-91. pp. Hozzászólás a vitaüléshez 133-139. pp. = ELTE Évk. 1966. 153. p.
 • Az egyetemes történeti szemlélet kitágítása a reform szellemében. = FSz. 1966 (15) 193-200. pp.
 • Hozzászólás Rúzsás Lajos - Szücs Jenő: A várostörténeti kutatás helyzete és feladatai című előterjesztéséhez. –MTA II. O.K. 1966 (15)45-48. pp.
 • Kazimierz Lepszy (1904-1964). = Sz. 1966 (100) 267-269. pp.
 • Nemzetközi konferencia az európai államok kialakulásáról. (Colloque International „Les origines des États européens aux IXe- Xle siècles”.) - Sz. 1966 (100) 1081-1098. pp. (Klny. is)
 • Niederländische und englische Tucharten im Mitteleuropa des 13-17. Jahrhunderts. = AUB Hist. 1966 (8) 11-42. pp. (Klny. is)
 • Vallási irányzatok, egyházak és társadalom az első évezredben. Ortodoxia, szakadárság, eretnekség a keresztény és muzulmán világban. = Vil. 1966 (7) 601-608. pp. Zrínyi Miklós, a költő és államférfi. = JPM Évk. 1964. 1966. 263-275. pp.

1967

 • Balogh Sándor - ~: Az egyetemen folyó tanárképzés a reform tükrében. Szerkesztés. Felszólalás az ELTE Egyetemi Tanácsának és MSZMP Végrehajtóbizottságának 1967. május 30-án tartott együttes ülésén. 11 1-124. pp, - ELTE Évk. 1967 229 p.
 • Decadence du pouvoir ottoman et les deux Miklós Zrínyi. = AUB Hist. 1967 (9) 31-59. pp.
 • Elnöki zárszó. Ankét a történetszemlélet és nemzeti kérdés tárgykörének újabb vitairodalmáról. - Sz. 1967 (101) 1459-1460. pp.
 • Gesellschaft, Kultur und Nationalität in der lutherischen Reformation in Ungarn. In: 450 Jahre Reformation. Herausgegeben von Leó Stern und Max Steinmetz. Berlin, 1967. 201-216. pp.
 • Die gesellschaftlichen Unwälzungen und ihre Beziehungen zu der Kunstentwicklung in Italien und Mitteleuropa. Actes des journées internationales de l’histoire de l’art „Les problémes du Gothique et de la Renaissance et l’art de l’Europe Centrale. 4-8 Mai 1965. Bp. = AH Art. 1967 (13) 25-31. pp. (Klny. is)
 • La Hongrie et Byzance aux Xe-XIIe siècles. = AA. 1967 (13) 291-311. pp.
 • Hozzászólás a feudáliskori magyar történet periodizációjának kérdéseiről rendezett vitán. = Sz. 1967 (101) 177, 183, 184. pp.
 • Hozzászólás a magyar művelődéstörténet időszerű feladataihoz. = Sz. 1967 (101) 1248-1250. pp.
 • L’ltalie du Sud et Byzance aux Xe-XIe siècles. - AA. 1967. (15) 187-204. pp. (Klny. is)
 • Jubileumi tanulmányok. A pécsi egyetem történetéből. Szerkesztette Csizmadia Andor. Pécs, 1967. (Recenzió) = FSz. 1967 (16) 571 -573. pp
 • A közép-európai várostörténet kérdései a Lengyel-Magyar Történész Vegyesbizottság varsói ülésszakán. = Sz. 1967 (101) 1464-1469. pp.
 • Középkori kézműves foglalkozások és családnevek kialakulása. In: A magyar nyelv története és rendszere. A debreceni nemzetközi nyelvészkongresszus előadásai. 1966. augusztus 24-28. Bp., 1967. Akadémiai Kiadó. 206-210. pp. (Nyelvtudományi értekezések, 58.) (Klny. is)
 • Magyarország története I-II. Második, részben átdolgozott és bővített kiadás. Szerkesztették Molnár Erik főszerkesztő, Pamlényi Ervin és ~. Írták: Berend T. Iván, Hanák Péter, Lackó Miklós, Ránki György, Siklós András, Szabad György, ~, Varga János, R. Várkonyi Ágnes és Vörös Antal. Bp., 1967. Gondolat. 626, l p. 15 tp., 750, 2 p., 6 tp. A 9-158. pp. ~ írása és az I. kötet szerkesztése.
 • Az Országos Helytörténeti Bizottság feladatai a helytörténeti munka eddigi tapasztalatainak tükrében. Bp., 1967. Országos Népművelési Tanács. 13. p.

1968

 • Die Auffassung der Weltgeschichte in der sowjetischen historischen Literatur. = AUB Hist. 1968 (10) 143-176. pp.
 • Felszólalás a feudáliskori magyar történelem periodizációjához. In: Vita a feudáliskori magyar történelem periodizációjáról. Bp., 1968. Akadémiai Kiadó. 98-101. pp.
 • Hozzászólás Vas Károly: Történelmi tudatformálás és általános iskolai tanárképzés, Sinkovics István: Az egyetemi történelemtanár-képzés reformja c. előadásaihoz és a vitához, In: A történelemtanítás időszerű kérdései. Az Országos Történelemtanítási Konferencia anyaga. Bp., 1968. 93-95, pp.
 • A mezővárosi fejlődés kérdései a XVII. század végéig. = Sz. 1968 (102) 784-786. pp., DM 1974. 1975 347-370 pp. (Klny. is)
 • Le mouvement des flagellants au 14e siècle, son caractère et ses causes. In: Hérésies et sociétés dans l’Europe préindustrielle 11e-18e siècles. Communications et débats de Colloque de Royaumont présentés par Jacques Le Goff. Paris - La Haye, 1968. 220-241. pp.
 • A németalföldi és az angol posztó fajtáinak elterjedése a XIII-XVII. századi Közép-Európában. = Sz. 1968 (102) 3-34. pp.
 • Az Országos Helytörténeti Bizottság és a honismereti mozgalom. = H. 1968 10: 3-27. pp.
 • A pécsi és az óbudai egyetem alapítása a közép-európai egyetemlétesítések összefüggéseiben. - JPM Évk. 1967. 1968 155-174. pp. (Klny. is)
 • A pécsi és az óbudai egyetemalapítások helye a közép-európai egyetemalapítási hullámokban. = Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata. 1968. 117-129. pp.
 • Ratsgeschlechter, Finanzleute und Tagelöhner in Ofen-Pest vom 14. bis zum 16. Jahrhundert. = Jahrbuch für Regionalgeschichte, Weimar. 1968 (3) 75-91. pp. (Klny. is)
 • Le rôle de l’élément magyar et slave dans la formation de l’État hongrois. In: L’Europe aux lXe-XIe siècles. Aux origines des États nationaux. Actes publiées sous la direction de Tadeusz Manteuffel ét Aleksander Gieysztor. Varsovie, 1968. 225-239. pp. (Klny. is.)
 • A világtörténet felfogása a szovjet történeti irodalomban. = Tájékoztató. 1968 3: 71-98. pp.

1969

 • Einige Fragen der Reformation in der Schweiz. Weltwirkung der Reformation. International és Symposium anlässlich der 450-Jahr-Feier der Reformation in Wittenberg vom 24. bis 26. Október 1967. Referate und Diskussionen, Herausgegeben von Max Steinmetz und Gerhard Brendler. Bd. 1. Berlin, 1969. 88-103. pp.
 • Evolution de la structure et de la culture de la classe dominante laique dans la Hongrie des Árpád. - AH. 1969 (15) 223-252. pp.
 • Hadtörténelmi emlékek svéd gyűjteményekben. = HK. 1969 (16) 651-675. pp.
 • Három történeti munka Dél-Itália nem olasz etnikumairól. (Recenzió)= Sz. 1969 (103) 785-787. pp.
 • A honismereti mozgalom, az irodalmi hagyományok ápolója. = H. 1969 11: 14-35. pp.
 • Az itáliai reformáció és Közép-Európa. = FK. 1968 (15) 499-512. pp. (Klny. is, 1969.)
 • Mándics Mihály: Fejezetek Csávoly község krónikájából 1944-1964. Az előszót írta ~. Csávoly, 1969. 7-9. pp.
 • Opponensi vélemény Bartha Antal: A régészet és a történettudomány együttműködésének kérdései című előterjesztéséhez. = MTA II. O. K. 1969 (18) 243-246. pp.
 • La pauvreté dans les villes hongroises aux XIVe-XVIe siècles. In: Recherches sur les Pauvres et la Pauvreté, cahier n° 6, 1967-1968. Paris, 1969. (Párizsi egyetemi kiadvány.) 76-77. pp.
 • Quellen zur Geschichte des Bauernkrieges. Gyűjtötte és kiadta Günther Franz. München, 1963. XXIII, 636 p. (Recenzió)= AtSz. 1969 (11) 257-265. pp.

1970

 • Erasmus és a reformáció. = Sz. 1970 (104) 283-287. pp.
 • Hírek a morva helytörténet kutatásáról. = H. 1970 l: 139-140. pp.
 • Hozzászólás a Möglichkeiten der Weiterentwicklung der Diplomatik im Rahmen der historischen Mediävistik konferenciához. (Francia nyelven) = Sbornik Prací Filosofické Fakulty Brněnské University. 1970 (100) 17: 172-174. pp.
 • Hozzászólás Pogány Ö. Gábor: A magyar művészettörténetírás 25 éve című előadáshoz. = MűÉ. 1970 (19) 2: 130-132. pp.
 • Hozzászólás Tóth András: Az egyetemtörténeti kutatások mai helyzete és feladatai című előadáshoz. = ELTE Évk. 1970. 281-285. pp.
 • Mályusz Elemér: A Thuróczy-krónika és forrásai. (La chronique de Thuróczy et ses sources.) (Recenzió) - AH. 1970 (16) 193-197. pp.
 • Művelődési viszonyok a XI1-XIII. századfordulóján. = Sz. 1970 (104) 131-132. pp.
 • A személynevek és a történettudomány, In: Névtudományi előadások. II. Névtudományi Konferencia. Szerkesztette Kázmér Miklós - Vég József. Bp., 1970. Akadémiai Nyomda. 201-208. pp. (Nyelvtudományi Értekezések, 70.)
 • A világi uralkodó osztály szerkezetének és kultúrájának fejlődése az Árpád-kori Magyarországon. = VSz. 1970 (24) 1: 103-114. pp.
 • A visegrádi Országos Honismereti Konferencia után. = H. 1970 l: 89-96. pp.
 • Wittman Tibor: Németalföld aranykora. (Recenzió) = Sz. 1970 (104) 188-193. pp.

1971

 • Le développement de la magistrature de la ville de Buda au XIVe siècle. = Folia Diplomatica (Brno) 1971 (1) 277-293. pp. (Klny. is)
 • Gesellschaftlicher Vorgang osteuropäischer Art zwischen Mitte des XV. Jh. und 1514: Verlust des Übersiedlungsrechtes der Leibeigenschaft in Ungarn. In: Otázky dějin střendni východni Evropy. Brno, 1971. University J. E. Purkyně 63-67. pp. Recenzió: P. R. Historycky časopis, 1972 (20) 638-639. pp.
 • Dózsa György és a parasztháború célkitűzései 1514-ben. In: Az Élet és Tudomány Kalendáriuma 1972. Bp, 1971, 113-119. pp.
 • Magyarország története. I-II. Harmadik kiadás. Szerkesztette Molnár Erik főszerkesztő, Pamlényi Ervin és ~. Bp., 1971. Gondolat Könyvkiadó. 626, l pp, 15 tp.; 750 p. 6 tp.
 • Márki Sándor. Emlékbeszéd. = BÉ. 1971. (6) 1: 18-26. pp.; BÉ. 1973 (8) 3: 501-509. pp.
 • Nemzetközi Konferencia Tábor keletkezése 550. évfordulóján. = Sz. 1971 (105) 867-886. pp.
 • Travaux relatifs à l’historie urbaine en Hongrie (1968-1969). = Cahiers Bruxellois 1971 (15-16) 3: 306-308. pp. (Klny. is)
 • Uray Géza: Tanulmányok a királykori és kései tibeti történetírás kapcsolatáról Kandidátusi értekezés. Bp, 1968. (Recenzió) = Sz. 1971 (105) 456-459, pp.
 • Várostörténeti problémák és régészet az Árpádkorban. (Középkori régészeti tudományos ülésszak, 1970. december 8-10.) = Régészeti Füzetek. 1971 (Magyar Nemzeti Múzeum) Ser. II, 14: 41-44. pp.
 • Wittman Tibor: Les Gueux dans les „bonnes villes” de Flandre (1577-1584). Budapest, 1969. Akadémiai Kiadó (Recenzió) = MTA II. O. K. 1971 (20) 75-89. pp.

1972

 • Bensing, Manfred - Hoyer, Siegfried: Der deutsche Bauernkrieg. 1524-1526. Leipzig, 1965. (Recenzió) = Sz. 1972 (106)797-814. pp.
 • Beziehungen zwischen dem Westen und Byzanz im Spiegel der Gesellschaft und der Kunst auf den Inseln Venedigs und des Ritterordens. ín: Actes du XXIIe Congrès International d’Historie de l’Art. Bp., 1972. Akadémiai Kiadó. 275-283. pp.
 • Dózsa György az 1514-es parasztfelkelés vezetője és vértanúja. = Magyar Hírlap, 1972. június 22.
 • A Dózsa-parasztháború emléke és hagyománya évszázadok tudományában, az újkor művészetében, In: A Dózsa Györgyről és az 1514-es parasztháborúról szóló irodalom és képzőművészeti alkotások jegyzéke. Összeállította és szerkesztette Boros Pál. Bp.-Vác, 1972. 4-6. pp.
 • Dürer Németországa. = Sz. 1972 (106) 336-349, pp. (Klny. is)
 • Erasmus und die Reformation. = AUB Class. 1972 (1) 97-103, pp. (Klny. is)
 • Fakultät, Kollegium, akademische Nation. - Zusammenhänge in der Geschichte der mitteleuropäischen Universitaten des 14. und 15. Jahrhunderts. = AUB Hist. 1972 (13) 47-78. pp. (Klny. is) Recenzió: J. Spevácek, Čekoslovensky časopis historický, 1973 (21) 606-607. pp.
 • Földesúri törekvések a jobbágyság költözési jogának felszámolására Magyarországon - kelet-európai típusú társadalmi folyamat az 1514 előtti évtizedekben. = AtSz.. 1972 (14) 261-278. pp. (Klny. is) Recenzió: A. G. Historický časopis 1974 (22) 294-295. pp.
 • „Fővárosunk ezer éve." Tudományos vita a kiállításról. = Bp. (A főváros folyóirata) 19726: 30-32. pp.
 • Gesellschaftlicher Vorgang osteuropäischer Art zwischen Mitte des XV. Jh. und 1514: Verlust des Übersiedlungsrechtes der Leibeigenschaft in Ungarn. Europae Centralis atque Orientalis. – Studia Hist. (Brno) 1972 (1) 53-67. pp. (Klny. is)
 • A kereskedelem és a kereskedelmi utak Közép-Kelet-Európában a kései feudalizmus korában. A lengyel-magyar történész vegyesbizottság 1971. évi ülésszaka. = Sz. 1972 (107) 797-814. pp. (Klny. is)
 • Németh, Gyula und unsere Sprachwissenschaft. = AUB Lingv. 1972 (3) 3-30. pp. (Klny. is)
 • A székesfehérvári latinok és a vallonok a középkori Magyarországon. In: Székesfehérvár évszázadai, 2. Középkor. Székesfehérvár, 1972. Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága. 45-72. pp. (Klny. is)
 • Tiszteletbeli doktorrá avató beszéd Németh Gyula professzorról. = ELTE Ért. 1970-71. 197231-37. pp.
 • A városlakók szerepe az 1514. évi parasztháborúban. (Előadás kivonata.) = Sz. 3972 (106) 527-528. pp.

1973

 • Bizánc és a Nyugat érintkezései a lovagrendi és tengeri köztársasági kézre jutott szigetek társadalma és művelődése tükrében. = AT. 1973 (20) 1: 44-53. pp. (Klny. is)
 • Les conséquences démograhiques de la domination ottomane. In: Paysarmerie française, paysannerie hongroise XVIe-XXe siècles. (Volume publié sous la direction de Béla Köpeczi et Éva H. Balázs.) Bp., 1973. Akadémiai Kiadó. 99-101. pp. (Klny. is)
 • Az ELTE 1973. szeptember 25-én tartott ünnepi közgyűlésén tiszteletbeli doktorrá avató beszéd A. M. Leontyev professzorról. = ELTE Ért. 1973-74 21-22. pp.
 • Les facteurs économiques ét politiques dans le rapports de Hongrie ét de Venise à l’époque de Sigismund. In: Venezia e Ungheria del Rinaschimento. Atti del I. convegni studi italo-ungheresi- Firenze, 1973. Leó S. Olschki Editoré. 37-51. pp. (Klny. is)
 • Hozzászólás Botta István: A reformáció és a nyomdászat Magyarországon c. előadáshoz. = MK. 1973 (89) 286-289. pp.
 • Hozzászólás Tarnóc Márton: A magyar könyv a XVII. század elején című előadásához. = MK. 1973 (89) 327-329. pp.
 • In memoriam Gyula Moravcsik. - AUB Hist. 1973 (14) 359-364. pp. (Klny. is)
 • Németország változásai Cranach életútján. = AUB Hist. 1973 (14) 359-364. pp. (Klny. is) Sz. 1974 (108) 547-550. pp. (Klny. is)
 • Quelques rapports atristiques entre les Hongrois et Musulmans aux IXe-XIIe siècles. In: Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte. C. I. H. A. Granada 3-8 de setiembre MCMLXXIII. Separata. 187-189. pp.
 • Die Rolle von mittelalterlichen Handwerkerberufen bei der Herausbildung eines ungarischen Familiennamentyps. = AUB Lingv. 1973 (4) 13-28. pp. (Klny. is)
 • Roman heritage and medieval development In Hungarian Urban life. = AA. 1973 (21) 339-351.pp. (Klny. is)
 • A sevillai Janus Pannonius-kódexhez. = Sz. 1973 (107) 710-712. pp. (Klny. is)
 • Tiszteletbeli doktorrá avató beszéd Victor Lucien Tapié professzorról. = ELTE Ért. 1971-72. 1973 20-24. pp.
 • Uray Géza: Tanulmányok a királykori és a kési tibeti történetírás kapcsolatáról. - Studies of the Relations of Regal and Late Tibetan Historiography. (Recenzió) = AH. 1972 (18) 179-182. p.
 • Les voies historiques de l’établissement de féodalisme et les variantes de la société médiévale. In: XIII. Mezsdunarodnüj Kongreszsz Isztoricseszkih Nauk. Moszkva 16-23 avguszta 1970 goda. Dokladü kongreszsza. Tom I. Csaszty csetvertaja. Moszkva, 1973. 48-74. pp.
 • Wandlungen in Deutschland im leben Cranachs. = AH Art. 1973 (19) 3-4: 231-249. pp.

1974

 • Búcsú Kardos Tibor akadémikustól (1908-1973). - MTA I.O.K. 1974 (29) 338-341. pp.
 • Les contacts entre Hongrois et Musulmans aux IXe-XIIe siècles. In: The Muslim East. Studies in Honour of Julius Germanus. Edited by Gy. Káldy-Nagy. Bp., 1974. Loránd Eötvös University. 53-74. pp. (Klny. is)
 • Az ELTE Bölcsészettudományi Karának fejlesztési tervei. = FSz. 1974 (23) 705-711. pp.
 • Gesellschaft und Sprachgebrauch in den Städten Ungarns am Ende des Mittelalters. = AUB Lingv. 1974 (5) 175-193. pp. (Klny. is)
 • Hozzászólás Köpeczi Béla: Hazafiság - történettudomány - történelemtanítás című előadáshoz, In: A szocialista hazafiság időszerű kérdései. Az egri tanácskozások előadásai. Bp., 1974. 222-227. pp.
 • István király, az államalapítás és Európa. — Művelődésügyünk (Kecskemét) 1974 (22) 42-49. pp.
 • Középkori kútfőink kritikus kérdései. Szerkesztette Horváth János és ~, Bevezetés 7-10. pp. Bp., 1974. Akadémiai Kiadó. 384. p. (Memória Saeculorum Hungáriáé, 1.) Recenzió: Kulcsár Erzsébet - AUB Hist. 1976 (47) 342-344. pp. (Klny. is)
 • Mezővárosok, rendek, király 1514-1674. (Egy báni levél álláspontjának értelmezéséhez.) - AtSz. 1974 (16) 349-352. pp. (Klny. is)
 • Preface-Önsöz. – Studia T.-H. 1974 (1) 5-12 pp.
 • A robotgazdaságra való átmenet Közép-Kelet-Európában és az 1514-es esztendő. (Akadémiai székfoglaló.) = MTA II. O. K. 1974 (23) 85-100. pp. (Klny. is)
 • Die Rolle der Gross- und Kleinstädte in osteuropäischen Fernhandel. (XIV-XVII. Jh.) AUB Hist. 1974 (15) 57-68. pp. (Klny. is)
 • Tiszteletbeli doktorrá avató beszéd Henryk Jablonski professzorról. = ELTE Ért. 1972-73. 197425-29. pp.
 • Tiszteletbeli doktorrá avató beszéd Aleksander Gieysztor lengyel történészről. = ELTE Ért. 1974-75. (é.n.) 26-28. pp.
 • A várostörténeti kutatás eredményei és feladatai, ín: Tanulmányok Bp. 20. Bp., 1974. Statisztikai Kiadó. 15-23. pp.

1975

 • Deutsche Tuchnamen im mittelalterlichen Ungarn. = AUB Hist. 1975 (6) 43-76. pp. (Klny. is)
 • Deutschland zur Zeit Dürers. - AUB Hist. 1975 (16) 35-55. pp. (Klny. is)
 • Dózsa népe és a populus Werböczianus - osztályküzdelmek a nemzetfogalom körül 1514-1711. = AtSz. 1975 (17) 1-24. pp. (Klny. is) Recenzió: A. G. Historický časopis. 1976 (24) 457. p.
 • La Hongrie et la domination ottomane (XVe - XVIIe siècles). Studia T-H. 1975 (2) 74 p.
 • Hungary and Sweden - historical contacts and parallels in the Middle Ages. Sources of Hungarian history, mainly before 1660, in the Swedish National Archives. In: Hungary and Sweden. Early contacts. Early sources. Bp., 1975. Akadémiai Kiadó 9-36. p. (Swedish -Hungarian historical studies) Recenzió: Jan Peters, Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. (24) 1063. p.; Csaba Kenéz, Zeitschrift für Ostforschung. 1976 (25) 544. p.; N. Balogh Anikó, Sz. 1976 (110) 1167-1168. pp; László Péter, The Slavonic and East European Review. 1977 (55) 3: 402-403. pp.; Joseph Held, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1977 (25) 288-289. pp.
 • Klassenziele und Patriotismus im Kampf der ungarischen Bauern von 1514 bis 1711. In: Der Bauer im Klassenkampf Studien zur Geschichte des deutschen Bauernkrieges und der bäuerlichen Klassenkämpfe im Spätfeudalismus. Herausgegeben von Gerhard Heitz - Adolf Laube - Max Steinmetz - Günter Vogler. Berlin, 1975. 405-428. pp.
 • La passage a l’economie basée sur la corvée én Europe Centrale et Orientale et l’annie 1514. = Studia Hist. 1975 98: 5-21.; In: Etudes Historiques Hongroises 1975 publiées à l’occasion du XIVe Congrès International des sciences Historiques par la Commission Nationale des Historiens Hongrois. I. Bp., 1975. Akadémiai Kiadó. 309-327. pp.
 • A Petőfi-ülésszak megnyitója, In: Petőfi-mozaik. Szerkesztette Paál Rózsa - Wéber Antal. Bp., 1975. 9-13. pp.
 • Posztófajták a német és nyugati szláv területről a középkori Magyarországon. = Sz. 1975 (109) 765-795. pp. (Klny. is)
 • Román heritage and medieval development in Hungarian urban life. Bp., 1975. Akadémiai Nyomda. = Acta Academiae Scientiarum Hungaricae, Tom. 21. fasc. 1-4. 339-351. pp. (Klny. is)

1976

 • Angst und Anklagen deutscher Bürger nach der Niderlage des Bauernkrieges. ín Dér deutsche Bauernkrieg und Thomas Müntzer. Herausgegeben von Max Steinmetz. Leipzig, 1976. 79-84. pp.
 • Bevezető. A Madách-kutatás interdiszciplináris kezdeményezéséről, In: Madách Imre ma. (1823-1973.) Szerkesztette: Mezei József. Bp., 1976. 7-10. pp.
 • Le déclin des tribus et la naissence des peuples. (L’Europe Centrale et l’Europe de l’Est après la comquête du pays par les Magyars.) ín: Hungaro-Turcica. Studies in Honour of Julius Németh. Edited by Gy. Káldy-Nagy. Bp., 1976. Loránd Eötvös University. 35-50. pp. (K-lny. is)
 • Deutsche Tuchnamen im mittelalterlichen Ungarn. = AUB Lingv. 1975 (6) 43-76. pp.
 • Dózsa Györgytől Georgius Zekelig. = AtSz. 1976 (18) 539-543. pp. (Klny. is)
 • A helyismereti munka tárgya és általános kérdései Magyarországon. = H. 1976 4: 3-11. pp.
 • Ismertetés Mócsy András: A limes és a provinciák című referátumának vitájáról. = Sz. 1976 (109) 525-528. pp.
 • Jegyzetek Szerémi György: Levél Magyarország romlásáról és Istvánffy Miklós: A magyarok történetéből című művekhez, In: Mohács emlékezete. Válogatta Kiss Károly. Bp., 1976. Európa Könyvkiadó 54., 77 pp. (Magyar Helikon)
 • Liber Paradisus con le riformagioni e gli statuti connessi. Bologna. (Recenzió.) = AtSz. 1976 (18) 234-237. pp.
 • II. Honismereti Konferencia elnöki megnyitója. = H. 1976 2-3: 17-21. pp.
 • Megnyitó előadás a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoport középkori és reneszánsz művészettel foglalkozó felolvasó ülésén. = Ars Hungarica, 1975 2: 313-316. pp.
 • Die Rolle der Gross- und Kleinstädte im osteuropäischen Fernhandel (XIV-XVU. Jh.) -AUB Hist. 1974 (15) 57-68. pp. Recenzió: M., Historický časopis, 1976 (24) 621-622. pp.
 • The state-organization of Ferenc Rákóczi II. and the history of the political slogan „pro libertate”, In: Türk-macar kültür münasebetleri işiği altinda II. Rákóczi Ferenc ve macar mültecileri sempozyumu. Istambul, 1976. 38-47. pp.
 • Towns and Languages in East Central Europe. = AH 1976 (22) 429-440. pp.; In: Reports XIV International congress of the historical sciences. Volume II. New York 1977. 1006-1021. pp.
 • Törzsek alkonya - népek születése. (Közép- és Kelet- Európa a magyar honfoglalás után.) = Sz. 1976 (109) 415-432. pp. (Klny. is)

1977

 • Der Dózsa-Aufstand. In: Aus der Geschichte der ostmitteleuropäischen Bauernbewegungen im 16-17. Jahrhundert. Vorträge der internationalen wissenschaftlichen Konferenz aus Anlaß der 500. Wiederkehr der Geburt von György Dózsa. Bp., 12-15. September 1972. Bp., 1977. Akadémiai Kiadó. 21-36. pp. (Klny. is)
 • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Bizottság [címváltozat: Bizottsága] ... külön kiadványa. Bp., 1977-1986 ELTE. [Szerkesztés]
 • Az európai településhálózat átalakulása a XVI-XIX. században és a Dunántúl, In: PAB-VE-AB (Pécsi Akadémiai Bizottság- Veszprémi Akadémiai Bizottság) Értesítő 1977 A Dunántúl településtörténete II/1. 1767-1848. Pécs, 1977. Nehézvegyipari Kutató Intézet házi sokszorosítóüzeme. 9-23. pp.
 • Hongrie. In: Guide International d’Histoire Urbaine. I. Europe... sous la direction de Philippe Wolff. Paris, 1977. 247-259. pp. (Klny. is)
 • Hozzászólás Prokopp Mária: Az itáliai trecento hatása a közép-kelet-európai fal festészetre, különös tekintettel Magyarországra, c. kandidátusi értekezéséhez. = MűÉ. 1977 1:63. p.
 • Opponensi vélemény Dercsényi Dezső: Román kori művészet Magyarországon, különös tekintettel a műemlékvédelem elvi és gyakorlati kérdéseire c. művészettörténeti tudományok doktori tanulmányának vitáján. = MűÉ. 1978. 2-3: 204-206. pp.
 • Opponensi vélemény Maksay Ferenc: A magyar falu középkori településrendje c. akadémiai doktori értekezésének vitáján. = At.Sz. 1977 (19) 3-4: 539-543. pp.
 • Otestamentumi elemek a cseh huszitizmusban. = Vil. 1977 (18) 3: 134-140. pp.

1978

 • I. Országos Üzemtörténeti Konferencia megnyitója. = H. 1978. 3: 3-4. pp.
 • Les échos de la guerre paysanne de Dózsa én Europe Centrale. In: Studia z dziejów polskowęgierskich stosunków literackich pod redakcja Istvána Csaplárosa. Warszawa, 1978. Univ. Warszawski. 95-105. pp. (Klny. is)
 • Eszmék és gyakorlat, latinság és anyanyelvűség a huszitizmus kezdetein, In: Opuscula classica mediaevaliaque in honorem J. Horváth. Szerkesztette: Bollók János. Bp., 1978. ELTE Sokszorosító Üzeme. 467-485. pp. (Klasszika-filológiai Tanulmányok, III.)
 • Helytörténeti honismereti munkák Szegedről és Csongrád megyéről. = H. 1978 5-6: 62-66. pp.
 • Konferenciát megnyitó beszéd. Elnöki összefoglaló, In: Az oktatás korszerűsítésének kérdései az ELTE-n, különös tekintettel a tanárképzés helyzetére. Szerkesztette ~. Bp., 1978. 15-21., 143-150. pp.
 • A „Pro Patria ét Libertate” eszmetörténetéhez. In: Rákóczi-tanulmányok. Szerkesztette: Sinkovics István - Gyenis Vilmos. Bp., 1978. ELTE. 7-22. pp., Zárszó 202-204. pp.
 • Reformpolitika és társadalmi mozgalmak Bakócz érsek életében. = Sz. 1978 (11) 716-721. pp.

1979

 • Allah egyetlen prófétája, In: Istenek, megváltók, próféták. Bp., 1979. RTV-Minerva. 247-250. pp.
 • MTA állásfoglalásai és ajánlása a távlati műveltség tartalmára és az iskolai nevelőtevékenység fejlesztésére témakör ELTE vonatkozásai. Az ELTE Tanárképző bizottságának 1979. május 17-én Visegrádon megtartott ülésén elhangzott előadások és hozzászólások. Szerkesztette ~ (Bp.), 1979. (ELTE Sokszorosító üzeme.) 228 p., ill.
 • Polgárok és hivatalnokok szorongása, panaszai a német parasztháború végén, In: Mezőgazdaság, agrártudomány, agrártörténet. Bp., 1979. Akadémiai Kiadó. 235-252. pp.
 • Politikai elmélet és politikai valóság a reneszánsz korában. = Sz. 1979 (112) 1013-1037. pp. (Klny. is)
 • Sprachgeschichte und Siedlunkgsgeschichte. Zur Frage der ungarischen Sprachgrenze im 12. Jahrhundert. = AUB Lingv. 1979 (10) 163-201. pp.
 • ~ - Tóth József: Napravlenija razvitija universzitetov v VNR. Varsava, 1979. Goszudarsztvennoe Naucsnoe Izdat. 53-62. pp. (Klny.: Szovremennaja Vüszsaja Skola. 1979. 3.)
 • Tudományos emlékülés. Sárvár, 1978. november 17. (A Sárvár monográfia vitája.) = VSz. 1979 (33) 4:575-610.pp, Hozzászólt - ét alii.

1980

 • Beszámoló a XV. Nemzetközi Történettudományi Kongresszusról., In: MTA II. O. K. 1980 (29) 3:271-279. pp.
 • Budai Nagy, Antal et la guerre paysanne de Transylvanie. - Studia Hist. 1980 136:15 pp.; In: Études historiques hongroises 1980 publiées à l’occasion du XVe Congrès International des Sciences Historiques par la Commission Nationale des Historiens Hongrois I. Bp., 1980. Akadémiai Kiadó. 85-97. pp.
 • Germanus Gyula. = MT. 1980 3: 229-231. pp.
 • A huszita antifeudális mozgalom társadalmi hatása Csehországban - az eszmei irányzatok kútfői, In: Ünnepi tanulmányok Sinkovics István 70. születésnapjára. Bp., 1980. ELTE. 283-299. pp.
 • Kereskedelem és városi agglomerációk Közép-Európában IV. Károly korában. = AtSz. 1980 (22) 1-2: 22-25. pp. (Klny. is)
 • Matthias Corvinus und die mährische Haupstadt. (Diplomalik und Druckereigeschichte.) = AUB Hist. 1980 (20) 3-22. pp. (Klny. is)
 • Mátyás király és a morva főváros. (Diplomatika és nyomdatörténet.) = Sz. 1980 (113) 601-614. pp. (Klny. is)
 • Reform und Politik im Leben des Kardinals Bakócz. In: Reform, Reformation, Revolution. Herausgegeben: Siegfried Hoyer. Leipzig, 1980. Ny. n. 81-86. pp. (Klny. is)
 • A tanárképzés távlatai az ELTE-n, In: Integrált történelemtanítás útja. Bp., 1980. Tankönyvkiadó. 115-117. pp.
 • Világhy Miklós tanszékvezető egyetemi tanár akadémikus temetése 1980. március 5.-én ~ általános rektorhelyettes gyászbeszéde. - ELTE Ért. 1979-198023-25. pp.

1981

 • Budaörsi bölcsész füzetek. 1981-1982. Szerkesztette ~.
 • La conquete turcobulgare ét la fondation de l’État bulgare. = Studia T.-H. 1981 (5) 7-32. pp. (Klny. is)
 • Correnti culturali nell’Ungheria del XVI0 secolo - fattori sociali, contatti stranieri. In: La lingua e la cultura ungherese come fenomeno areale a cura di Andrea Csillaghy. Venezia, 1977-1981. 205-216. pp.
 • A Dózsa-hagyomány Ady Endre korában, In: Árkádia. Antológia a Déri Múzeum Baráti Köre fennállása 50. évfordulójára. 1978. Szerkesztette Dankó Imre. Debrecen, 1981. 184-189. pp.
 • Emelkedő és hanyatló városok Európában a 17. század első felében. = Sz. 1981 (114) 714-724. pp. (Klny. is)
 • A hónapok munkái és a középkori művészet. = AtSz. 1981 (23) 1-2:1-30. pp.
 • Les révoltes paysannes et la noblesse hongroise au début du XVIe siècle. In: Noblesse française - noblesse hongroise XVIe - XIXe siècles. Volume publié sous la direction de Béla Köpeczi et Éva H. Balázs. Bp.-Párizs, 1981. Akadémiai Kiadó-Éd. du CNRS. 137-154. pp. (Klny. is)
 • Turkic-Bulgarian-Hungarian relations. (VIth-XIth centuries.) (ín commemoration of the thirteenth centennial of the statehood of Bulgária. (By) ~, Omeljen Pritsak, ... .) = Studia T.-H. 1981 (5) 162, 1. pp.
 • Die Umwandlung des europaischen Siedlungsnetzes im 16-19. Jahrhundert und Ungarn. = DM. 1979. 1981 79-102. pp.

1982

 • A gyakorlatok szerepe a tanárképzésben. (Az ELTE Tanárképző bizottságának 1982. április hó 29-én Visegrádon megtartott konferenciáján elhangzott előadások és hozzászólások gyűjteménye. Szerkesztette ~.) (Az ELTE tanárképző bizottságának különkiadványai 7.)
 • Ideologische Fragen des europäischen Hochfeudalismus In den Ländern Ost- und Mittel-europas während des XI. Jahrhunderts. = Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus. 1982 (6) 87-101. pp.
 • Les travaux champetre des mois fiuré dans l’art mediéval. In: Atti des XXIV Congresso Internationale di Storia dell’Arte lo Problemi di metodo: condizioni de esistenza di una storia dell’arte. Bologna, 1982. 167-171. pp., illustrazioni 24-35. pp.

1983

 • Discours d’overture inaugurant l’exposition des publications. In: Typographia Universitatis Hungaricae Budae 1777-1848. Publié par Péter Király. Bp., 1983. Akadémiai Kiadó. 21-24. pp.
 • Kronensendungen und Königskreationen im Europa des 11. Jahrhunderts. In: Studien zur Machtsymbolik des mittelalterlichen Ungarns. Bp., 1983. 17-28. pp. (Insignia Regni Hungariae, 1.)
 • Városok és nyelvek Közép-Kelet-Európában, ín: Összehasonlító jogtörténet. Bolgár Elek - Emlékkönyv. Szerkesztette Horváth Pál és Révész T. Mihály. Bp., 1983. Akadémiai Kiadó. 259-270. pp.

1984

 • Bevezetés. In: Terra sigillata. A Római Birodalom luxus edényei tükrében. Kiállítás a Müncheni Prähistorische Staatssammlung gyűjteményéből a Budapesti Történeti Múzeumban (1984. július 4. - szeptember 22.) (Katalógus). Bp., 1984. 3-4. pp.
 • Az együttélés türelme és a szent háborúk között. Kereszténység, iszlám és zsidóság a muzulmán hódítások és a keresztes hadjáratok idején. = Vil. 1984 (25) 8-9: 475-481. pp.
 • Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerkesztette: ~. Bp., 1984. Akadémiai Kiadó. 479 p., ill. (Memoria Saecolorum Hungariaée 4.) Recenzió: Szegfű László. Irodalomtörténet 1987-1988 (19-20) 2: 329-334. pp.
 • VII. Gergely. Bp., 1984. Akadémiai Kiadó. 391 p., 32 t., 3 tp. (Életek és korok)
 • Husz János öröksége Luther reformációjában, In: Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből. Luther Márton születésének 500. évfordulójára. Szerkesztette: Fabiny Tibor. (Bp.), 1984. Evangélikus Sajtóosztály. 105-149. pp. (Klny. is)
 • Koronaküldések és királykreálások a 10-11. századi Európában. = Sz. 1984 (118) 905-949. pp. (Klny. is)
 • Magyaroszág története I. Előzmények és magyar történet 1242-ig. 1-2. Főszerkesztő: ~. Előszó: ~ Bartha Antal. 13-22. pp. Bp., 1984. Akadémiai Kiadó 888 p., 56 t., 7 tp., 1812 p., 24 t., 4 tp. (Magyarország története tíz kötetben)
 • Vita a Magyarország története első kötetéről. Nyíregyháza, 1985. november 15. Összeállította Takács Péter. = Szabolcs-Szatmári Szemle 1986 (21) 1: 23-49. pp.
 • Opponensi vélemény Paulinyi Oszkár: Bányagazdálkodás Magyarországon a fejlett feudalizmus időszakában c. akadémiai doktori értekezéséről. Paulinyi Oszkár 1899-1982. = TSz. 1984 (27) 507-508. pp.
 • Ótestamentumi elemek a cseh huszitizmusban, In: Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Bp., 1984. Akadémiai Kiadó. 449-462. pp. (Memoria Saeculorum Hungariae, 4.)
 • Településtörténet és nyelvtörténet. A XII. századi magyar nyelvhatár kérdéséhez, In: Társadalom- és művelődéstörténeti tanulányok. Mályusz Elemér emlékkönyv. Szerkesztette: H. Balázs Éva-Fügedi Erik-Maksay Ferenc. Bp., 1984. Akadémiai Kiadó. 311-339. pp.
 • Dr. Zolnay László (1916-1985). - Bp. Régiségei 1984 (25) 3-5. p., ill.

1985

 • Budai Nagy Antal, In: Ezer év. Arcképek a magyar történelemből. Bp., 1985. 43-46. pp.
 • The Court Party versus the Hunyadi Party - Structural changes in the government of the Hungarian State. In: Etudes Historiques Hongroises 1985. A publiées a l’occasion du XVIe Congrés International des Scienees Historiques par le Comité National des Historiens Hongrois. 2. Bp., 1985. Akadémiai Kiadó. 461-482. pp.
 • Das Erbe von Jan Husz in der Reformation Martin Luthers. = AUB Hist. 1985 (24) 3-21. pp. (Klny. is)
 • Gondolatok az „Emlékek a munkásmozgalom óbudai történetéből” c. kiállításról. = Bp.-i Fórum 1985 (5) 3: 23-25. pp.
 • A magyar egyetemek és a külföldi egyetemjárás a középkortól Pázmány egyetem alapításáig, In: Az ELTE története. 1635-1985. Bp., 1985. ELTE Sokszorosító üzem. 9-25. pp.
 • Magyar művelődés és európaiság középkori kódexeink tükrében, In: Kódexek a középkori Magyarországon. Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. Bp., Budavári palota 1985. november 12-1986. február 28. Bp., 1985. Interpress Kiadó és Nyomda vállalat. 13-15. pp.
 • Le pouvoir central et les villes en Hongrie sous la domination ottomane. In: Le pouvoir central et les villes d’Europe de l’Est et du Sud-Est du XVe début de Révolution Industrielle. Les villes portuaires. Sofia, 1985. 58-62. pp.
 • A rendi képviseleti rendszer Nyugat-Európában. = Hist. 7. 1985 (7) 5-6:7-10. pp.
 • A reneszánsz és a reformáció hatása az egyetemek szellemi életére Közép-Európában. = OK. 1985 (31) 1-4:19-24. pp.
 • Le rôle des universites hongroises du Moyen age et ètudes universitaires a l’ètranger dans la formation des intellectuels de Hongrie. In: Intellectuels français, intellectuels hongrois XIIIe-XXe siècles. Bp. - Paris, 1985. 53-65. pp.
 • Il ruolo delle universitá ungheresi medioevali e degli studi universitari all’estero nella formazione degli intelletuali ungheresi. In: Roma e l’Italia nel contesto della storia delle università ungheresi. Roma, 1985. (Római egyetemi kiadvány.) 53-72. pp.
 • Die Staatgründung und Christianisierung Ungarns. In: Historische Rolle und ideengeschichtelicheTradition Stephans des Heiligen. Hamburg, 1985. 25-28. pp.

1986

 • Eckhart Ferenc az alkotmány- és jogtörténész. - JK. 1986 (41) 7: 315-319. pp.
 • A honismeret a Hazafias Népfront VIII. Kongresszusán. = H. 1986 2: 3-7. pp.
 • (Hozzászólás) Makkai László: Az európai feudális rendszer genezise, működése és kifejlődése (c.) előadásához, ín: Előadások a Történettudományi Intézetben, 2. 1986. 19-22. pp.
 • Hunyadi László kivégzése. = JSz. 1986 1: 33-44. pp.
 • Magyarok, bolgártörökök, avarok a Kárpátokon túli és inneni kapcsolataik hagyományában. (Hozzászólás Szádeczky-Kardoss Samu: Megjegyzések néhány őstörténeti vonatkozású forrás értelmezéséhez c. akadémiai őstörténeti munkabizottsági előadáshoz.) = Sz. 1986 (120) 101-110. pp.
 • Szántó Ferenc-Kiss Jenő-~: A fővárosi tudományos intézmények helytörténeti munkája, In: A Fővárosi Honismereti Helytörténeti mozgalom helyzete. 1982-1986. Bp. 20-36. pp.

1987

 • A Bábolna hegyére felkelőket vezető társadalmi feszültségekről. = H. 1987 4: 3-6. pp.
 • Földrajzi nevek, jogforrások, rejtőző kövek (Berlin 750 éve kapcsán.) = H. 1987 5: 3-6. pp.
 • Magyarország története. Előzmények és magyar történet 1242-ig. 1-2. kötet. Főszerkesztő: ~. Előszó: ~ —Bartha Antal 13-22. pp. Második, változatlan kiadás. Bp., 1987. Akadémiai Kiadó. 888 p., 56 t., 7 tp., 1812 p., 24 t., 4 tp.
 • Barabás László-Szabó Géza: Vita a Magyarország története I. kötetéről. = Sz. 1987 (121) 673-686. pp.
 • Luxemburgi Zsigmond, egy közép-európai uralkodó. - Sigismund von Luxemburg, ein mitteleuropäischer Herrscher. In: Művészet Zsigmond király korában, 1387-1437. 1. Tanulmányok. 2. Katalógus. Bp., 1987. MTA Sokszorosító. 1. 29-69. pp., 2. 492-497. pp.
 • Zsigmond, a király, a császár. - Sigismund der König, der Kaiser. In: Zsigmond és kora a művészetben. 1387-1437. - Kaiser Sigismund und seine Zeit in der Kunst. (Kiállítási katalógus) Bp., 1987. 4-27. pp., ill.

1988

 • Buda a középkorban. In: Magyar történészek tudományos találkozója Buda török alóli felszabadulásának 300. évfordulóján. Bp., 1988. 21-27. pp.
 • Egy elfeledett rettegés: a második tatárjárás a magyar történeti hagyományokban és az egyetemes összefüggésekben. = Sz. 1988 (122) 52-88. pp. (Klny. is)
 • Három szláv államalapítás tipológiai és történeti kérdései. = Baranyai Művelődés. 1988 3: 21-28. pp.
 • La Hongrie entre Venise ét Genes e l’époque de Sigismond. = Bulgária Pontica Medii Aevi. 1988 (2) 252-265. pp.
 • Hunyadi László kivégzése sturktúraváltozások a magyar állam és főváros kormányzásában, In: Tanulmányok Bp., 22. Bp., 1988. 61-102. pp.
 • Le Hussitisme. In: Klaniczay Tibor-Kushner, Éva-Stegmann, A.: L’époque de la Renaissance 1400-1600. 1. L’avenement de l’esprit (1400-1480). Bp., 1988. 269-281. pp.
 • A kortárs királyok és Szent István a változó világhatalmi elképzelések ütközéseiben. In: Szent István és kora. Szerkesztette: Glatz Ferenc-Kardos József. Bp., 1988 MTA Történettudományi Intézet. 23-31. pp.
 • A lovagi műveltség és a világi értelmiség a Visegrádi Kongresszus országaiban, In: Visegrád, 1335. Tudományos tanácskozás a visegrádi királytalálkozó 650. évfordulóján. 1985. szeptember 30-október 1. Bp., 1988. Pest Megyei Levéltár. 81-93. pp.
 • A Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság és a magyar részvétel eredményei. = FSz. 1988 7-8: 486-490. pp.
 • Die Permanenz der Römer in Pannonien: ein Problem. In: Popoli delle steppe: Unni, Avari, Ungari. Spoleto, 1988. 101-121. pp. (Klny. is)
 • A reneszánsz és a reformáció hatása az egyetemek szellemi életére Közép-Európában. = OK. 1988 19-24. pp.
 • Tanulmányok Bp. 22. A szerkesztőbizottság elnöke ~. Bp., 1988. Bp.-i Történeti Múzeum. 638 p., ill. (Bp. Várostörténeti monográfiái, 31.)
 • Typological and historical questions of three slavic state-foundations. = JPTE Évk. 1988 85-93. pp.
 • Węgierskie symbole państwowe w dobié średniowiecza, ich związki z Bizancjum oraz wartości ideowe. - KH. 1988 4: 21-33. pp.

1989

 • Folyamatosság és szakítás a francia állami jelvények történetében. = MT. 1989 (34) 7-8: 598-603. pp.
 • A kettőskereszt útja Bizáncból a latin Európába. In: Ivánfi Ede: A Magyar Birodalom vagy Magyarország s részeinek címerei. Pest, 1869. Lauffer Vilmos. Reprint. Bp. 1989. ÁKV-Maecenas. 107-128. pp.
 • A középkori Magyarország művelődésének egyes általános kérdései a kódexek tükrében, In: Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról. Bp., 1989. [1990] OSZK. 21-37. pp. (OSZK Kiadványai, 3.)
 • Moldvai oszmán hadicélpontok földrajzi és történeti kérdései. = K. 1989 (tavasz) 1: 48-52; 123-124. pp.
 • Zur semantischen Entwicklung der lateinischen Fachausdrücke ’comes, consul, colonus’ im Mittelalter Giano Pannonio. In: Annali italo-ungheresi di cultura 4. Padova, 1989. 131-137. pp.

1990

 • Elemente des regulierten und des organischen Wachstums in dér ungarischen Städteentwicklung im Zeitalter des Feudalismus. In: Etudes Historiques Hongroises 1990 publiées a l’occasion du XVIIe Congres International des Sciences Historiques par le Comité national des historiens Hongrois. I. Settiement and Society in Hungary. (Edited by Ferenc Glatz.) Bp., 1990. Akadémiai Kiadó. 49-61. pp.
 • Összefüggések a bolgár tengerpart és Konstantinápoly oszmánok elleni védelmében. = K. 1990 (tavasz) 1: 65-69. pp.

1991

 • Contribution à l’étude de la préhistorie des universités. = AUB Phil. 1989-90. 1991 (19) 339-350. pp.
 • Köszöntő. In: Hittudományi fakultások és tanintézetek a XX. századi magyar egyetemeken. Szerkesztette Ujváry Gábor. Bp., 1991. ELTE Sokszorosító üzeme. 5-9. pp. (Fejezetek az ELTE történetéből.)
 • Magyarország és Buda városa Velence és Genova között a 14-15. század fordulóján, In: Tanulmányok Bp., 23. Bp., 1991 Bp.-i Történeti Múzeum 9-17. pp.
 • A római egyház a magyar államiság bölcsőjénél. = H. 1991 4: 3-7. pp.
 • Szokásjogi gyűjtemények és eredethagyományok a XV-XVI. századi Közép- és Észak-Európában. = JK. 1991. október: 183-187. pp.

1992

 • Az egyetemtörténeti kutatás nemzetközi szervezetéről. = Magyar Felsőoktatás. 1992 5: 21-22. pp.
 • Itália 500 évvel ezelőtt. = Hist. 1992 (14) 5-6:20-21. pp.
 • La naissance de l’Europe centrale des universités (14e siècle). = JPTE Évk. 1990. 175-190. pp.
 • A nemesség egysége és egyenlőségi törekvések a XIV. századi Magyarországon. = JSz. 1992 1:3-14. pp.
 • Az oszmán birodalom hanyatlásának belső okai. = Zalai Múzeum 1992 4: 77-84. pp.
 • A polgári rend előzményeihez; a városi elit a 12-13. sz.-i Európában. = Sz. 1992 (126) 517-561. pp.
 • Szerves és szabályozott növekedés a magyarországi városhálózatban, 1300-1450. In: Dunántúli dolgozatok. Történettudományi Sorozat 3. Régészet és várostörténet. Tudományos Konferencia. Pécs, 1991. 1992 7-13. pp.
 • Les voies des rapports politiques et diplomatiques entre la Hongrie et la région du Caucase vers le XVe siècle. In: Bulgária Pontica Medii Aevi III. Sofia, 1992. 71-76. pp.

1993

 • Die Einheit und Gleichheit des Adels. Bestrebungen in Ungarn des 14. Jahrhunderts. = AUB Hist. 1993 (26) 113-139. pp.
 • Gesetzgebung, Verwaltung und Justizwesen im Ringen frühneuzeitlicher Herrscher und Stände. In: Theorie und Institutionsystem der Gewaltentrennung in Europa. (Államigazgatási Főiskola konferencia közleménye.) Bp., 1993. 51-61. pp.
 • Ipar- és árunevek a legnagyobb magyar mezővárosban (XV-XVII. század). = H. 1993 5: 25-27. pp.
 • Les Italiens én Hongrie du XVe siècle: des hommes d’affaires, du Commerce et de fináncé. In: Atti del Congresso Internazionale „Dai feudi Monferrini e dal Piemonte al Nuovi Mondi oltre gli Oceani” II a cura di Laura Balletto. Alessandria, 1993. 403-413. pp.
 • Magyar tanárok és hallgatók az európai egyetemeken az Árpád-korban. = LSz. 1993 (43) 1:3-13. pp.
 • Sikerek és ellentmondások Mátyás két imperium elleni politikájában. In: A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Szerkesztette Glatz Ferenc. Bp., MTA Történettudományi Intézete. 33-40. pp.

1994

 • Différends adriatiques et coopération duprès de la Mer Noire-Venise et Mathias Corvin Giano Pannonio. In: Annali italo-ungheresi dè cultura 5 Bp., 1994, 203-210. pp.
 • I. László király viszonya a német és a lengyel irányzatokhoz, In: Scripta manent. Szerkesztette Draskóczy István. Bp., 1994. ELTE Középkori és Kora-Újkori Magyar Történeti Tanszéke. 47-55. pp. (Klny. is)
 • 1683 - a hadiszerencse forgandósága vagy rendszerek erőpróbája? In: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyv 1993-1994. Esztergom, 1994. 55-60. pp.
 • Kaffa, a Kaukázus-vidék és Kelet-Anatólia a Hunyadiak politikájában. = Vt. 1994 tavasz-nyár: 6-13. pp.
 • Les sources et les traditions concernant les rencontres des anciens Hongrois et Bulgares. In: Byzance et ses voisins. Mélanges à la mémoire de Gyula Moravcsik à l’occasion du centième anniversaire de sa naissance. Szeged, 1994. Generalia. (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Opuscula Byzantina) 53-58. pp. (Klny. is)
 • Magyar parasztháború a székely szabadságért - A Dózsa-féle lázadásról. [Riporter:] Rosdy Tamás. = Magyar Nemzet. 1994 (57) 94: 20. pp.
 • A pécsi egyetem a középkorban. = Hist. 1994 (16)3: 10-12. pp.
 • Sigismund von Luxemburg und das Universitätsleben. In: Sigismund von Luxemburg. Kaiser und König in Mitteleuropa 1387-1437. Beiträge zur Herrschaft Kaiser Sigismunds und der europäischen Geschichte um 1400. Vorträge der internationalen Tagung in Budapest vom 8.-11. Juli 1987 anläßlich der 600 Wiederkehr seiner Thronbesteigung in Ungarn und seines 550. Todestages. Herausgegeben von Josef Macek, Ernő Marosi, Ferdinánd Seibt. Warendorf, 1994. Fahlbusch Verlag. 132-143 pp.
 • Váczy Péter 90 éves. In: ELTE Tájékoztató. Bp., 1994. március: 39-40. pp.

1995

 • Efforts vers une reformé religeuse en Hongrie et ses racines italiennes. In: Spiritualità e lettere nella cultura italiana e ungherese del basso medioevo a cura di Sante Graciotti -Cesare Vasoli. Firenze, 1995. Olschki. Città de Castello. 329-341. pp. (Klny. is)
 • Egy itáliai merénylet 650 év előtt és a magyar lovagkor. = H. 1995 4: 12-15. pp.
 • I. László király viszonya a német és a lengyel irányzatokhoz, In: Scripta manent. Szerkesztette Draskóczy István. Bp., 1994. ELTE Középkori és Kora-Újkori Magyar Történeti Tanszéke. 47-55. pp. (Klny. is)
 • A középkori magyar egyetemekről II.: Az óbudai egyetem, In: Tanulmányok az óbudai egyetem történetéről, 1395-1995. [Bp.], 1995. ELTE Eötvös Kiadó. 19-25. pp.
 • Hungarian Universities in the Middle Age: the University of Buda. In: Studies on the history of the university of Óbuda, 1395-1995. [transl. by Mária Jani, ... Edina Bojtor. [Bp.], 1995. Eötvös Univ. Press. [ELTE] 29-36. pp. [Az előző tanulmány angol nyelvű kiadása.]
 • A honfoglalás kori maradvány népek a Kárpát-medencében (román és német elméletek), In: Magyarország történeti demográfiája. I. Szerkesztette: Kovacsics József Bp., 1995. 106-121. pp.
 • Az óbudai egyetem 1395, 1410. = H. 1995. 10-11. pp.
 • Oligarchia, Adelige, Bürger: Ungarn in der Jahren 1458-60. In: Parliaments, Estates & Representation. Volume 15, 1995 edited by A. F. Upton. Aldershot, Hampshire. 81-89. pp.(Klny.: Parliaments, estates and representation = Parlaments, Etats et représentation.)
 • „Rokosz”. Jelentéstani és eszmetörténeti kérdések, In: Polono-Hungarica, 7. Bp., 1995. 395-403. pp.

1996

 • Finno-Ugrian linguistics and Scandinavian history of law in their impact on the Hungarian university tradition. In: University and Nation. The University and the Making of the Nation in Northern Europe in the 19th and 20th Centuries. Edited by Martna Norrback & Kristina Ranki. Helsinki, 1996. 101-110. pp.
 • Hazai egyetemalapítási kísérletek és a külföldi egyetemjárás. In: A magyar iskola első évszázadai: Die ersten Jahrhunderte des Schulwesens in Ungarn. Szerkesztette: G. Szende Katalin. Győr, 1996. Xantus János Múzeum. 79-86. pp., ill. (Klny. is)
 • Kafa, Prikavkazje i Vosztocsnaja Anatolija v oszmanszkij i evropejszkoj politike XV v. In: Oszmanszkaja Imperija. Problemü vnyesnyej politiki i otnosenyij sz Rossziej. Red. Sz. F. Vreskova. Moszkva, 1996. 35-46. pp.
 • Lage and Bewegung der Gesellen in Ungarn während des XIV. und XVI. Jahrhunderts. In: A gazdaságtörténet kihívásai: Tanulmányok Berend T. Iván tiszteletére. Szerkesztette Csató Sándor. Bp., 1996. BKTE MTA-BKE Közép- és Kelet-Európa Története Kutatócsoport. 31-41. pp. (Klny. is)
 • Népmaradványok a Kárpát-medencében. 6-9. század. = Hist. 1996 (18) 2: 8-12. pp.
 • Von der Wittenberger Peregrination zu den protestantischen Schul- und Hochschulgründungen in Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. In: Luther und Melanchton im Bildungdenken Mittel- und Osteuropas. Herausgegeben: Reinhard Golz –Wolfgang Mayrhofer. Münster, 1996. 161-171. pp.

1997

 • Boroszlói feljegyzés a Dózsa-parasztháború visszhangjáról a Cseh Korona országaiban, In: Miscellanea fontium historiae Europaeae: Emlékkönyv H. Balázs Éva történész professzor 80. születésnapjára. Szerkesztette Kalmár János. Bp., 1997. ELTE BTK. 65-66. pp.
 • La Caramanie anatolienne dans les projects antiottomans è deux fronts. In: Oriente e occidente tra medioevo ed etè moderna. [Szerkesztette]: Balletto, Laura. Genova, 1997. Glauco Brigati. 1187-1198. pp. (Klny. is.)
 • Egyetemi kancellárok a 14-15. századi Magyarországon. = Sz. 1997 (131) 1: 157-167. pp.
 • A honfoglalás kori maradvány népek a Kárpát-medencében (román és német elméletek). In: Magyarországtörténeti demográfiája, 896-1995. Bp., 1997. KSH. 73-82. pp.
 • Polacy v Węgrzy pod wspólnym berłem. Unie personale. In: Polska i Węgrzy w kulturze i cywilizacji europejskiej. Kraków, 1997. 47-55. pp.
 • Universitätskanzler in Ungarn des 14-15. Jahrhunderts. In: Universitas Budensis 1395-1995 ed. László Szögi-Júlia Varga. Bp., 1997. 35-50. pp.

1998

 • Bírálat Kovács László régész akadémiai doktori értekezéséről. = Numizmatikai Közlöny, 3998 (96-97) 23-27. pp.
 • Fények és árnyak a 17. századi lengyel városfejlődésben. In: R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv születésének 70. évfordulója ünnepére. Szerkesztette Tusor Péter. Szerkesztőtársak: Rihmer Zoltán, Thoroczkay Gábor. Bp., 1998. ELTE BTK. 388-398. pp.
 • From the Wittenberg Peregrination to the Protestant Founding of Schools and Universities in 16th and 17th Century Hungary. In: Luther and Melanchton in the Educational Throught in Central and Eastern Europe. Reinhard Golz - Wolfgang Mayrhofer editors. Münster, 1998. 119-127. pp.

1999

 • A budai Szent Zsigmond-templom kutatástörténetéhez. = Budapest régiségei. 1999 (33) 15-17. pp.
 • Les démographie des villes et des ports à l’époque des Découvertes. In: Actes do Congresso internacional organizado por motivo dos vints anos dó portuguès no ensino superior. Bp., 1999. 20-30. pp.
 • Magyarok és lengyelek közös jogar alatt (perszonálunió, közös királyválasztási tervek), In: Sobieski Emlékkönyv. Szerkesztette: Csombor Erzsébet. Esztergom, 1999. 13-18, 75-81. pp.
 • A Német-római Birodalom 1000 körül. Egy sokszínű és soknépű császárság. = Hist. 1999 (21) 9-10: 50-54. pp.
 • Szent Adalbert életírói és a krónika szerzők Közép-Európa első ezredfordulójáról, In: A középkor szeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Bp., 1999 ELTE BTK Közép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék. 197-205. pp.

2000

 • Az egyházi birtok és bérbeadása az Anjouk és a Luxemburgiak országaiban. = AtSz. 2000 (42) 1-2:209-217. pp.
 • The Feudal Hungary, In: The Hungarian State. Thousand Yeurs in Europe. András Gergely - Gábor Máthé, editors. Bp., 2000. 68-118. pp. 68-118. pp.
 • A lengyel-magyar viszony 1490/92. In: Polono-Hungarica. Szerkesztette Banczerowski Janusz. Bp., 2000. 445-453. pp.
 • A pécsi püspökvár – régészet és épületkutatás. Szerkesztette Szíjártó Kálmán - G. Sándor Mária. Pécs - Budapest, 1999. [Recenzió.] = Műemlékvédelmi Szemle, 2000 1-2: 209-217. pp.
 • Städtische Agglomeration in Osten Mitteleuropas (13-15. Jh.): Berlin, Buda, Prag, Krakau. In: Mittelalterliche Mauser und Strassen in Mitteleuropa. Herausgegeben von Márta Font- Mária Sándor. Bp. - Pécs, 2000. 9-16. pp.
 • Szent István személyisége mint a független államiság szimbóluma. Történetszemlélet és politika (1919-1941). In: A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére. Szerkesztette Gergely Jenő. Bp., 2000. ELTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék. 547-552. pp.

2001

 • Államalapítás Kelet és Nyugat határán, In: A magyar államiság ezer éve, Szerkesztette Gergely Jenő - Izsák Lajos. Bp., 2001. 103-112. pp.
 • Buda városi jogélete a Jagelló-korban, In: Tanulmányok Werbőczy Istvánról. Szerkesztette Hamza Gábor. Bp., 2001. 135-151. pp.
 • Csehek és magyarok a 10-11. században. - TSz., 2001 (43) 1-2: 107-111. pp.
 • La démographie des villes et des ports à l’époque de Découvertes. In: Vasco da Gama. Homens, viagens e culturas. Actas de Congresso Internacional, l voluine. Lisboa, 2001. 339-345. pp.
 • Korona és lándzsa, In: Államalapítás, társadalom, művelődés. Szerkesztette Kristó Gyula. Bp., 2001. MTA Történettudományi Intézete. 21-30. pp. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 27.)
 • Das Papsttum in Avignon und die kirchliche Obedienz der Universitäten von Paris bis zum Mitteleuropa. In: Die ungarische Universitätsbildung und Europa. Herausgegeben Márta Font - László Szögi. Pécs, 2001. 13-22. pp.
 • Topographie, Gesellschaft und Kultur der schlesischen Haupstadt und Matthias Corvinus. In: Lengyelek és magyarok Európában: nyelv, irodalom, kultúra - párhuzamok és kapcsolatok: tanulmányok D. Molnár István professzor tiszteletére = Polacy i Węgrzy w Europie: język, literatura, kultúra – paralale [!paralele] i kontakty: studia ofiarowane profesorowi Istvánowi D. Molnárowi. [Válogatta és szerkesztette Nagy László Kálmán]; Debrecen, 2001. Kossuth Egyetemi Kiadó. 251-259. pp.
 • Udvari és „nemzeti” pártok a dinasztikus küzdelmekben, In: Közgyűlési előadások 2000, május. Millennium az Akadémián. I. kötet. Bp., 2001. 219-225. pp.
 • Zur Hochschulpolitik des Königs Stephan Báthory, In: Die ungarische Universitätsbildung und Europa. Herausgegeben Márta Font - László Szögi. Pécs, 2001. 13-22. pp.

2002

 • Humbert bíboros küzdelme az egyház reformjáért és egységéért, In: Kultúrák találkozása: ünnepi tanulmányok Olajos Terézia professzornő tiszteletére. Szerkesztette Makk Ferenc; Szerkesztőtárs Galántai Erzsébet. Szeged, 2002. Szegedi Középkorász Műhely. 101-113. pp.

2003

 • Egy elfeledett rettegés: a második tatárjárás a magyar történeti hagyományokban és az egyetemes összefüggésekben [Sz., 1988 (122) 52-88. p. új forrásokkal bővített kiadása], In: Tatárjárás. Szerkesztette Nagy Balázs. Bp., 2003. Osiris Kiadó. (Nemzet és emlékezet) 583-612. pp.
 • Pach Zsigmond Pál és a textil történelme, In: Pach Zsigmond Pál: Szürkeposztó, szürposztó, szűr. Fejezetek a magyarországi szövőipar korai történetéből. Bp., 2003. MTA Történettudományi Intézete. (Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok, 31.) XV-XXI. pp.
 • A rendek válaszúton: a dinasztiaváltás harcai 1490-1492-ben = HK 2003 (116) 2:427-456. pp.
 • Szkander bég, Albánia hőse a nagyurak között, In: Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. Szerkesztette Krausz Tamás - Szvák Gyula. Bp., 2003. Pannonica. 250-255. pp.
 • Ungarn und Böhmen 10-11. Jahrhundert. In: Begegnungen. Crossroads. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Bd. 15. [2003] 157-164. pp.
 • Social and political aspects of the Renaissance centres of Hungary 1450-1530.
 • Pach Zsigmond Pál nekrológ. AtSz (2004)

Rövidítésjegyzék

AA = Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae
AH = Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae
AH Art = Acta Historiae Artium
AT = Antik Tanulmányok
AtSz = Agrártörténeti Szemle
AUB Class =Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös
nominatae. Sectio Classica
AUB Hist =Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös
nominatae. Sectio Historica 
AUB Lingv = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös
nominatae. Sectio Linguistica. 
AUB Phil = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös
nominatae. Sectio Philologica
Bd = Band
c = című
BÉ = Békési Élet
BM = Baranyai Művelődés
Bp = Budapest
BpR = Budapest Régiségei
DM = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve
ELTE = Eötvös Loránd Tudományegyetem
ELTE Ért = Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Értesítője
ELTE Évk = Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Évkönyve
FK = Filológiai Közlöny
FSz = Felsőoktatási Szemle
H = Honismeret
Hist = História
HK = Hadtörténelmi Közlemények
ill = illusztrált
Jh = Jahrhundert
Jk = Jogtudományi Közlöny
JPM Évk = Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 
JPTE Évk = Specimina Nova Dissertationum ex Instituto Historico Universitatis
Quinqueecclesiensis de lano Pannonio nominatae. A Pécsi Janus Pannonius
Tudományegyetem Történettudományi Tanszékének évkönyve
JSz = Jogtörténeti Szemle
K = Keletkutatás
KH = Kwartalnik Historyczny
Klny = különlenyomat
MK = Magyar Könyvszemle
MNy = Magyar Nyelv
MT = Magyar Tudomány
MTA = Magyar Tudományos Akadémia
MTA I. O. K. = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi
Osztályának Közleményei 
MTA II. O.K. = 1951-től 1965-ig A Magyar Tudományos Akadémia Társadalom-
Történeti Tudományok Osztályának Közleményei, 1966-tól A Magyar
Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományi Osztályának
Közleményei
MűÉ = Művészettörténeti Értesítő
Ny.n = nyomda nélkül
OK = Orvostörténeti Közlemények
OSZK = Országos Széchényi Könyvtár
P = pagina
red. = redigit
Studia Hist. = Studia Historica (Academiae Scientiarum Hungaricae) 
Studia T-H. = Studia Turco-Hungarica. Az ELTE Török Tanszékének közlönye
sz = század
Sz = Századok
t = tábla
tp = térkép
TSz = Történelmi Szemle
Tanulmányok a parasztság = Tanulmányok a parasztság történetéhez 
Magyarországon a 14. században Bp., 1953. Akadémiai Kiadó
Tanulmányok Bp. = Tanulmányok Budapest múltjából
trad. = tradusde (fordította)
V = Valóság
VSz = Vasi Szemle
Vil = Világosság
Vt = Világtörténet