A Tanszék története

A Tanszék története

Irodalom a jogtörténetírás és a katedra történetéhez

Irodalom a jogtörténetírás és a katedra történetéhez
 • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karának története 1667-1997. Szerk.: Horváth P. Budapest, 1998.
 • Ádám A.: Csizmadia Andor 70 éves. = Jogtörténeti tanulmányok. Emlékkönyv Csizmadia Andor hetvenedik születésnapjára. Pécs, 1980.
 • Beszámoló a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Jogtörténet Szeminárium működéséről 1928-43. Cegléd, 1934.
 • Bónis Gy.: Franz Eckhart. = Eitschrift für Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanische Abteilung. 1957. 596-600.
 • Bónis Gy.: Fünfundzwanzig Jahre ungarische Rechtsgeschichtsscreibung (1945-1969). I-II. = Zeitschrift für Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germnische Abteilung. 1970, 1971. 
 • Csizmadia A.: A magyar állam- és jogtörténettudomány = Csizmadia – Kovács K. – Asztalos L.: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, 1972. 28-47.
 • Csizmadia Andor: A magyar állam- és jogtörténet-tudomány. = Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, 1970. 35. 
 • Csizmadia Andor: A magyar jogi felsőoktatás fejlődése, in.: Felsőoktatási Szemle, 1969/X.
 • Degré A.: A magyar jogtörténetírás keletkezése és fejlődése a dualizmus korában. = Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 89. /Series historica 51./ [Különlenyomat a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetének Értekezések 1967-1968 c. kötetéből]. Budapest, 1968. 24-25.
 • Degré A.: Beszámoló a Bp-i Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Jogtörténeti Szemináriumának működéséről 1928-1934. Cegléd, 1935.
 • Degré A.: Magyar jogtörténetírás a Horthy-korban. = Gazdaság- és Jogtudomány, az MTA I. Osztályának Közleményei. III. 1969.
 • Degré Alajos Emlékkönyv. Szerk.: Máthé G – Zlinszky J. Budapest, 1995.
 • Domanovszky S.: A magyar történetírás új útjai. = Századok. 1931. 273. 
 • Eckhart F: Illés József és a magyar jogtörténet. = Emléklapok Viski Illés József egyetemi tanárságának huszonötéves jubileuma alkalmából. Szerk.: ifj. Gévay-Wolff Nándor – Schililla László Arisztid. Budapest. 1927. 941.
 • Eckhart F.: Jog- és alkotmánytörténet. = A magyar történetírás új útjai. Szerk.: Hóman B. Budapest, 1931. (II. kiadás, 1932.)
 • Eckhart F.: A királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetem története III. = A Jog- és Államtudományi Kar története 1667-1935. Budapest, 1936.
 • Egyed I.: Az alkotmánytörténelem írásának új útjai. = Jogállam. 1931. 236. 
 • Egyed I.: Emléklapok Illés József egyetemi tanársága 25 éves jubileuma alkalmából 1927.
 • Horváth Attila: Eckhart Ferenc, in.: Jogtörténeti Szemle, 1986.
 • Horváth P.: Eckhart Ferenc nyomdokain. = Századok. 1986. 313-314.
 • Horváth P.: Jogtörténet. = Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1945-1970. Budapest, 1972.
 • Horváth P: A magyar állam-és jogtörténettudomány. = Csizmadia – Kovács K. – Asztalos L.: Magyar állam- és jogtörténet. Átdolg.: Horváth P. és Stipta I. Budapest, 1998. 15-33.
 • Horváth Pál: A jogtörténet-tudomány a budapesti egyetemen 1945-után, in.: Jogtörténeti Szemle , 1986.
 • Illés József: Hajnik Imre és a magyar jogtörténet. = Értekezések a filozófiai és társadalmi tudományok körébõl. III/2. Budapest, 1928.
 • Illés József: Hajnik Imre. = Jogállam. 1902/8. 637.
 • Kajtár István: Csizmadia Andor in.: Jogtörténeti Szemle , Bp., 1987. 
 • Kállay I.: Az úriszéki peres anyag feltárása Eckhart Ferenc munkájában. = Jogtudományi Közlöny. 1986. 331-336.
 • Kardos J.: A szentkorona-tan története 1919-1944. Budapest, 1985. 
 • Kardos J.: Eckhart Ferenc és a Szentkorona eszme. = Jogtudományi Közlöny. 1986. 320-326. 
 • Kovács K.: A magyar jogtörténeti kutatások néhány új jellemző vonása és további feladatai. = Az állam- és jogtudományok fejlődése. Szerk.: Molnár J. Budapest, 1975.
 • Kovács K.: A magyar jogtörténeti kutatások útja és jelenlegi feladatai. = MTA IX. Osztály Közleményei, III. 1969/1-2. 55-75. 
 • Kovács K.: A magyar jogtörténeti kutatások néhány új jellemző vonása és további feladatai. = A magyar állam és jog fejlődése. Budapest, 1981.
 • Kováts Gyula: Hajnik Imre rendes tag emlékezete. = Az MTA elhunyt tagjai fölött mondott emlékbeszédek. XVII/2. kötet [felolvastatott a Magyar Tudományos Akadémia 1916 március 27-én tartott ülésében.] Budapest, 1918.
 • Mezey B.: Hajnik Imre. = Magyar jogtudósok I. Szerk.: Hamza G. Budapest, 1999.
 • Mezey B.: Utószó. = Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet. Budapest, 2000.
 • Miskolczy J.: Franz Eckhart (1885-1957). = Mitteilungen des österrichischen Staatsarchiv.  1957. 10.
 • Móra M.: Jogtörténetünk új iránya. = Magyar Jogászegylet Könyvtára 28. sz. Budapest, 1948.
 • Nagyné Szegvári K.: A jogtörténettudomány kutatási eredményei és perspektívái a felszabadulás után. (Helyzetelemzés). Budapest, 1975. /Jogtörténeti Értekezések 7./
 • Rácz L.: Eckhart Ferenc. = Magyar jogtudósok I. Szerk.: Hamza G. Budapest, 1999. 
 • Révész T. M.: Az eckharti örökség és a jogtörténetírás mai feladatai = Jogtudományi Közlöny. 1986. 342-345.
 • Spiesz A.: Eckhart Ferenc, a gazdaságtörténész. = Jogtudományi Közlöny. 1986. 337-341. 
 • Stipta István: A hazai jogtörténet-tudomány helyzetének áttekintése. = Jogtörténeti Szemle.  2003/1. sz. 24–29. o.
 • Stipta István: Jogtörténet-tudomány. = Bevezetés a társadalomtörténetbe. Szerk. Bódy Zsombor – Ö. Kovács József, Budapest, 2003., 622-636.o.
 • Szabó Mária: Illés József, in.: Jogtörténeti Szemle ,1986.
 • Székely Gy.: Eckhart Ferenc. = Századok. 1957. 883-885. 
 • Székely Gy.: Eckhart Ferenc, az alkotmány- és jogtörténész. = Jogtudományi Közlöny. 1986. 315.
 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából. IV. kötet, Budapest, 1896.
 • Turbuly L.: Degré Alajos. [Kézirat] Budapest, 1998. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Könyvtára, Szakdolgozat-gyűjtemény.
 • Vargyai Gy.: Adalékok a magyar nacionalista jogtörténetírás kritikájához. Timon Ákos: Állam-és jogtörténet-írása. = Történelmi Szemle. 1970. 451-479.
 • Vargyai Gy.: Bírálat, kihívás és program Eckhart Ferenc programesszéjének keletkezéséhez = Jogtudományi Közlöny. 1986. 327-330.
 • Vécsey Tamás: Hajnik Imre emlékezete. Felolvastatott a Magyar Történelmi Társulat 1903. évi február 19-én tartott közgyűlésében. Budapest, 1903. 5.
 • Vígh József: 300 éves az ELTE ÁJK In.: Felsőoktatási Szemle , 1967/X.
 • W(eltner) A.: Eckhart Ferenc. = Jogtudományi Közlöny. 1957. 224.