A tanszék volt professzorai

Eckhart Ferenc

Eckhart Ferenc

Eckhart Ferenc (Arad, 1885. nov. 18. – Bp., 1957. júl. 28.): jog- és gazdaságtörténész, egy.-i tanár, az állam- és jogtudományok doktora (1952), az MTA tagja (l. 1919, r. 1934-ig. 1945–49). Egy.-i tanulmányai után 1911-ben a bécsi állami levéltárba került. 1919 ápr.-ában a Tanácsköztársaság a bécsi követséghez osztotta be a m. vonatkozású anyag hazahozatalának előkészítésére. E feladatot a továbbiakban mint külügymin.-i osztálytanácsos folytatta. 1928-ban egy időre a bécsi Magyar Történeti Intézet ig.-ja lett. 1929-től haláláig a bp.-i egy. jogi karán a jog- és alkotmánytörténet tanszékvezető tanára. A polgári történettudomány egyik kiváló képviselője volt. Tudományos munkásságát a pontos forráskutatás, levéltári adatok feltárása és a szélsőségesen soviniszta irányzattal, valamint a feudális eredetű alkotmánytörténeti illúziókkal szemben polgári álláspontról gyakorolt kritika jellemezte. Emiatt 1931-ben támadások érték és majdnem tanszékét is elvesztette. A jogtörténet mellett behatóan foglalkozott gazdaságtörténeti kérdésekkel is. 1943 –45 között a Századok szerk.-je, 1946–49 között a Magy. Történelmi Társulat elnöke. – F. m. A bécsi udvar gazdasági politikája Magyarországon Mária Terézia korában (Bp., 1922); Bevezetés a magyar történelembe (Pécs – Bp., 1924); A magyar alkotmányfejlődés (Bp., 1931); Magyarország története (Bp., 1933); A jog- és államtudományi kar története 1667–1935 (Bp., 1936); Thallóczy Lajos, a történetíró (Bp., 1938); A Szentkorona-eszme története (Bp., 1941); Magyar alkotmány- és jogtörténet (Bp., 1946); 1848, a szabadság éve (Bp., 1948); A földesúri büntetőbíráskodás a XVI–XVII. században (Bp., 1954); A bécsi udvar gazdaságpolitikája Magyarországon 1780–1815 (Bp., 1958). Irod. Székely György: E. F. (Századok, 1957. 5–6. sz.); Bónis György: F. E. (Zeitschr. der Savigny-Stiftung).

Forrás:
Magyar Életrajzi Lexikon

Publikációs lista

1908

 • A királyi adózás története Magyarországon 1323-ig. Arad, 1908, Ráthy Lipót és fia 106 o.

1910

Értekezés

 • Egy politikai házasság terve a XIV. századból. Századok, 1910. 44. évf. III. füzet, 228-230. o.
 • A pápai és császári kanczelláriai gyakorlat hatása Árpád-kori királyi okleveleink szövegezésében. Századok, 1910. 44. évf. IX. füzet, 713-724. o.

Ismertetés

 • Dr. Theodor Mayer: Der auswärtige Handel des Herzogtums Österreich im Mittelalter. Századok, 1910. 44. évf. VIII. füzet, 678-682. o.
 • Urkundenlehre von Wilhelm Erben, Ludwig Schmiz-Kallenberg und Oschwald Reddlich I. Teil, Századok, 1910. 44. évf. II. füzet, 150-152. o.
 • Acta Aragonensia, herausgegeben von Dr. Heinrich Finke, Turul, 1910. 28. köt. 1. Füzet, 46-47. o.
 • Monumenta Germaniae Historica, herausgegeben von H. Breslau, Turul, 1910. 28. köt. 2. Füzet, 93-95. o.
 • Grundriss der Geschichtswissenschaft, herausgegeben von Aloys Meister I. Band II. Leiferund. Turul, 1910. 28. köt. 2. füzet, 95-96. o.
 • Munumenta Poloniae Palaeographica, edidit Stanislaus Krzgzanowski Jussu comitiorum requi Bohemiae, edidit Gustavus Friedrich. Turul, 1910. 28. köt. 4. füzet, 191. o.

1911

Értekezés

 • Adalékok a Gut-Keled nemzetség genealogiájához, Turul, 1911. 29. köt. 1. füzet, 35-38. o.

Ismertetés

 • Hans Schubert: Eine Lütticher Schriftprovinz nachgewiesen an Urkunden des elften und zwölften Jahrhunderts. Turul, 1911. 29. köt. 2. füzet, 87-88. o.

1912

Értekezés

 • A diplomatikai kritika és a hazai okleveles anyag. Történeti Szemle, 1912. I. évf. 4. füzet, 557-586. o.

Ismertetés

 • Vatikanische Quellen zur Geschichte der päpstlischen Hof- und Finanzverwaltung 1316-1378. Történeti Szemle, 1912. I. évf. 3. Füzet, 429-432. o.

1913

Értekezés

 • Hiteles helyeink eredete és jelentősége, Századok, 1913. 47. évf. IX. füzet, 640-655. o.
 • Hiteles helyeink oklevél kritikája. Turul, 31. köt. 4. füzet, 158-163. o.
 • (- Szekfű Gyula - Takáts Sándor): A budai pasák magyar levelei, (Beadvány az MTA Nyelvtudományi bizottságához). Nyelvőr, 42. évf. 1. szám, 1-26. o.

Ismertetés

 • Auner Mihály: Az erdályi szászok oklevelei a XV. század kezdetéig. Századok, 1913. 47. évf. V. füzet, 378-381. o.
 • Urkundenlehre von W. Erben, L. Scnitz-Kallenberg und O. Redlich III. teil. Turul, 31. köt. 1. füzet, 36-37. o.
 • Erdélyi László: Az első állami egyenes adó elmélete. Történeti Szemle, 1912. II. évf. 3. füzet, 439-442. o.

Fordítás

 • Thallóczy (Lajos) Ludwig von, Studien zur geschichte Bosniens und Serbiens im Mittelalter; übersetzt von Franz Eckhart. München-Leipzig, 1913. Buncker und Humbert, 478. o.

1914

Értekezés

 • Hiteles helyeink eredete és jelentősége (kivonat). Akadémiai Értesítő, 1914. 289. füzet, 41-45. o.
 • A főbányagrófi hivatal szervezése. Századok, 1914. 48. évf. III. füzet, 197-213. o.
 • Die Errichtung des Oberstkammergrafenamtes in Ungarn im. 16. Jahrhundert. Ung. Rundschau, 3 Jahrgang II. Heft, 567-586. o.
 • Die Glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter. In Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. Innsbruck, 1914. Wagner, 166 o.

1915

Forrásgyűjtemény

 • (- Takáts Sándor - Szekfű Gyula): A budai pasák magyar-nyelvű levelezése. 1553-1589. I. köt. MTA, Franklin Nyomda, 1915. 546 o.

Értekezés

 • A közös vámterület történetéről. Századok, 1915. 49. évf. IX. 465-478. o.
 • A magyar kamarai levéltár szervezése a XVIII. században. Magyar Könyvszemle, 1915. III-IV. füzet, 151-169. o.
 • Nyílt levél a szerkesztőhöz (Megjegyzés Csekey István cikkére). Századok, 1915. 49. évf. IX. füzet, 570-572. o.
 • Zur Geschichte des gemeinsamen Zollgebietes. Ung. Rundschau, IV. Jahrgang 3/4 Heft, 896-907. o.
 • Das erste staatliche Archiv Ungarns, Ung Rundschau, IV. Jahrgang 2. Heft, 528-534. o.

Ismertetés

 • Finánczy Ernő: A középkori nevelés története. Történeti Szemle, 1915. IV. évf. 2. füzet, 277-280. o.
 • Szekfű Gyula: A száműzött Rákóczi (Ferenc, II.) (recenzió), Innsbruck, 1915. Wagner, 15 o.

1917

Ismertetés

 • Csekey István: A magyar pragmatica sanctio írott eredetijéről. Századok, 1917. 51. évf. 2-3. szám 176-178. o.
 • Bittner, Ludwig: Chronologisches Verzeichnis der österreichischen staatsvertrage IV. Band, Századok, 1917. 51. évf. 7-8. szám, 494-496. o.

1918

Értekezés

 • Kereskedelmünk közvetítői a XVIII. században. Századok, 1918. 52. évf. 7-8. Szám, 356-391. o.
 • Néhány kiadatlan Árpád-kori oklevél. In Fejérpataky Emlékkönyv, Budapest, 1918. Franklin, 75-84. o.

Ismertetés

 • Domanovszky Sándor: A harminczadvám eredete. Történeti Szemle, VII. évf. 1-2. füzet, 121-122. o.

1922

Monográfia

 • A bécsi udvar gazdasági politikája Mária Terézia korában. Budavári tud. társ., Budapest, 1922. Pfeifer F., 380 o.

1923

Értekezés

 • A bécsi udvari kamarai levéltár, Levéltári közlemények, 1923. I. évf. 1-2. szám, 25-68. o.
 • Szociáldemokrácia az új Ausztriában, Társadalomtudomány, 1923. 329-354. o.
 • Die Handels-und Zahlungsbilanz Ungarns unter der Regierung Maria Theresias. Ungarische Jahrbücher, 1923. III. Band 157-170. o.

1924

 • Bevezetés a magyar történelembe. Budapest, 1924., Akadémia Ny., 169 o. [Bevezetés a magyar történelembe, Pécs, 1924. Danubia, 169. o.]

Értekezés

 • A pénzügyi talpraállítás társadalmi nehézségei Ausztriában, Társadalomtudomány, 1924. 1-2. szám 1-14. o.

Ismertetés

 • Ludwig Bittner: Die Lehre von den völkerrechtlichen Vertragsurkunden, Századok, 1924. LVIII. évf. 7-10. szám 792-793. o.

1925

Értekezés

 • Mária Terézia és a magyar parasztkérdés. In Emlékkönyv doktor Klebelsberg Kunó negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére, születésének ötvenedik évfordulóján. Szerk. Lukinich Imre. Budapest, 1925, Budapesti Hírlap Ny. 641. l., 449-512. o.
 • Rudolf trónörökös gyermekéveiből. Napkelet, 1925. III. évf. VII. szám 134-158. o.

Ismertetés

 • A fekete sereg (Tóth Zoltán könyvének ismertetése), Nemzeti Újság, 1925. 178. szám
 • Maria Theresia (Kretschmayr Heinrich könyvének ismertetése), Pester Lloyd, 1925. 257. reg. sz.

1926

Ismertetés

 • Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése. Napkelet, 1926. IV. 4-5. szám 460-462. o.
 • Max Falk und Aurel von Kecskemethy. Ungarische Jahrbücher, 1926. Band VI. Heft 3. 333-335. o.

Egyéb

 • (- Kováts Ferenc): Jelentés a Gorove-jutalomról. Akadémiai Értesítő, 1926., XXXVII. köt. 434. füzet 120-121. o.
 • Dolpsh Alfonz. Budapesti Szemle, 1926 10. füzet

1927

Értekezés

 • Ferenc József és a Kossuth-kultusz. Magyar Szemle, 1927. I. kötet 4. szám 370-378. o.
 • Introduction a l’histoire hongroise. Helsinki, 1927, Finno-Ugria, 242-323 o.
 • Introduction á l’histoire hongroise, Revue des Etudes Hongroises et Finno-ongriennes, 1927. Nos 1-2. Paris, 1927, 5-65. o.
 • Illés József és a magyar jogtörténet. In Emléklapok Viski József egyetemi tanárságának huszonötéves jubileuma alkalmából. Szerk. ifj. Gévay-Wolff Nándor, Schililla László Arisztid. Budapest, 1927, Egyetemi Ny., 941.o.
 • Az osztrák levéltárügy a háború után. Levéltári Közlemények, 1927. IV. évf. 1-4. füzet, 20-43. o.

1928

Értekezés

 • A volt Monarchia udvartartásának vagyona. Jogtörténeti tanulmány. Budapest, 1928. Állami Nyomda, 66 o.
 • Introduction á l’histoire hongroise, Avant-prop.: M. Louis Halphen. Paris, Libr. Ancienne Hon. Champion., 1928., 178 o.

Ismertetés

 • Dopsh, Alfons: Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters. Századok, 1928. LXII. évf. 7-8. szám 828-832. o.

1929

Értekezés

 • Staatsrecht und Privatrecht in Ungarn im Mittelalter. Ungarische Jahrbücher, 1929. IX. Band IX. Heft 4., 426-432 o.
 • Storia della nazione Ungherese. Trad.e intr. di Rodolfo Mosca. Editione Corbaccio. Milano, 1929, 277. o.
 • Abrégé de l’histoire de Hongrie. In La Hongrie et la civilisation Réd. par Georges Lukács (vol. 1-3.) Paris, 1929, Ranaissance du Livre. Budapest, Globus Nyomda
 • A Habsburg-Lotharingiai-ház családi törvényei. Akadémiai Értesítő, 1929. XL. köt. 443. füzet, 154-163. o.
 • Übersicht über die Geschichte Ungarns In: La Hongrie et la civilisation. Hrsg. Georges Lukács. Préface de J. et J. Tharaud. Paris, La Renaissance du Livre, 425. o.
 • A Habsburg-Lotharingiai-ház családi törvénye. Jogtudományi Közlöny, 1929. 216. o.
 • Az „elnyomott csehek”. Magyar Szemle, 1929. V. köt. 2. (18) szám, 104-113. o.
 • A magyar nemzet rövid története. In A magyar művelődés története. Szerk. Lukács György. 1-2 köt. Budapest, 1929. Partheon, 677 o.
 • A Habsburg-Lotharingiai-ház családi törvénye. MTA, Budapest, 1929, Kertész Ny., 117. o.

1930

Értekezés

 • Ferenc József, az ember. Magyar Szemle, 1930. X. köt. 3. füzet 39. o.
 • Bartoniek Géza (Eötvös Kollégium volt tagjainak szövetsége, Szövetségi Évkönyv 9. évf. 1929/30.)
 • Bartoniek Géza-emlékfüzet. Pécs, 1930, Dunántúli Nyomda, 47 o.

1931

Értekezés

 • Jog- és alkotmánytörténet. A magyar történetírás új útjai. Szerk. Hóman Bálint. Magyar Szemle Társaság, Budapest, Bíró Ny. 464 o.
 • A magyar alkotmányfejlődés. Magyar Jogi Szemle, XII. évf. 5. szám 201-215. o.
 • A magyar alkotmányfejlődés. Válasz Tomcsányi Móric és Molnár Kálmán bírálatára (Különlenyomat a Magyar Jogi Szemléből) Jogi Szemle Könyvtára, 36. Budapest, 1931, Attila Nyomda, 17 o.
 • Vita a magyar történetírás új útjairól. Budapesti Hírlap, 1931. március 10.
 • Néhány észrevétel. Magyar Jogi Szemle, XII. évf. 6. szám, 293-94. o.
 • Die deutsche Frage und der Krim Krieg (Osteuropaische Forschungen. Im Auftrage der Deutschen Gesellschaft zum Stadium Osteuropas herausgegeben von Otto Hoetzsch. Neue Folge. Band 9.) Berlin, 1931, Im Ost-Europa Verlag, 215 o.
 • A short History of the Hungarian People. Introd by Newton. London, 1931, Grant Richards, 244 o.

Ismertetés

 • Jancsó Benedek-emlékkönyv. Magyar Szemle, 1931. XII. köt. 4. (48.) szám, 379-380. o.
 • Mayr Joseph Karl: Das Tagebuch des Polizeiministers Kempen von 1848 bis 1859. Századok, 1931. LXV. évf. 4-6. szám, 201-202. o.

Egyéb

 • Eduard von Wertheimer. Ungarische Jahrbücher, 1931. Band XI. Heft 1/2, 77-78. o.

1932

Értekezés

 • Vita a leánynegyedről. Századok, 1932. LXVI. évf. 9-10. szám, 408-415. o.
 • Histoire de la Hongrie (Bibliotheque hongroise) Les Oeuvres Representatives. Paris, 1932, 209 o.
 • (- Kolosváry Bálint): Jelentés a Győr város alapítványából hirdetett jutalomról. Akadémiai Értesítő, 1932, 163-168. o.
 • (- Domanovszky Sándor-Mályusz Elemér): Jelentés a Sipőcz Jenő-jutalomról. Akadémiai Értesítő, 1932. 160-162. o.
 • Egy nagy magyar főpap életéből. In A Bécsi Magyar Intézet Évkönyve, 2. évf. Szerk. Angyal Dávid. Karcag, 1932, Kertész Ny., 355 o.

Ismertetés

 • Pálosi Ervin: Az összeférhetetlenségi kérdés Magyarországon. Magyar Jogi Szemle, 1932, 259-261. o.

1933

 • Magyarország története. Budapest, 1933, Káldor, 324 o.
 • Európa története 1815-től ... Budapest, 1933. Bratkó János, Vörösváry Ny., 86 o.

Értekezés

 • Vita a leánynegyedről. Budapest, 1933, Egyetemi Nyomda, 8 o.
 • Ferenc József és a baldoldali sajtó. In A Gróf Klebersberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve. Szerk. Angyal Dávid. Karcag, 1933, Kertész Ny., 412 o.
 • Bocskay és híveinek közjogi felfogása. In Emlékkönyv Károlyi Árpád születésének nyolcvanadik fordulójának ünnepére. Budapest, 1933, Sárkány Ny., 590 o.
 • Helyreigazítás. Századok, 1933. LXVII. évf. 1-3. szám 111. o.

Egyetemi jegyzet

 • Magyar alkotmány- és jogtörténet. Budapesti egyetemi előadások, 1933-34, II. félév. Budapest, 1934, 121 o.
 • Magyar alkotmány- és jogtörténet. Budapesti egyetemi előadások, I. félév, 1933-34, 96 o.

Ismertetés

 • Divéky Adorján: Az Aranybulla és a jeruzsálemi királyság alkotmánya. Századok, 1933. LXVII. évf. 1-3. f. 97-98. o.
 • Gábor Gyula: A kormányzói méltóság a magyar alkotmányjogban. Századok, 1933. LXVII. évf. 4-6. szám 203-204. o.

Gyászbeszéd

 • (Elmondta dr. Eckhart Ferenc levelező tag dr. Takáts Sándor rendes tag temetésén 1932. december 23-án.) Akadémiai Értesítő, 1933., 160-161. o.

1934

Értekezés

 • Erdély alkotmánya. Magyar Szemle, 1934. 206-214. o.
 • Les constitutions Hongroise et Polonaise au moyen age. In Przewodnik historiczno prawny 1934.

Ismertetés

 • (- Barta János) Váczy Péter: A szimbolikus államszemlélet kora Magyarországon. Századok, 1934. LXVIII. évf. 4-6 szám, 239-240. o.

1935

 • Magyarország története. Budapest, 1935, Káldor, Világosság Nyomda, 325 o.

Egyetemi jegyzet

 • Egyházjog (- előadásai után jegyezte Püski Sándor, 1935.) (Jogi és Államtudományi jegyzetek 7.) Kartárs, 192 o.

Értekezés

 • A püspöki székek és a káptalani javadalmak betöltése Mária Terézia korától 1918-ig. Budapest, 1935. (Magánkiadás, szerző) Stephaneum Ny. 68 o.
 • A püspöki székek és a káptalani javadalmak betöltése a kiegyezéstől az összeomlásig. Theologia, 1935. II. 5-16. o.

Egyéb

 • Jelentés a Molnár Kálmán-jutalomról. Akadémiai Értesítő, 1935. 229-231. o.
 • A háromszáz éves Pázmány-egyetem. Magyar Szemle, 1935. XXV. 2. (98) szám, 111-113. o.

1936

 • A Jog- és Államtudományi Kar története 1667-1935 (A Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Története II. köt.) Az egyetem 300 éves fennállása alkalmából kiadja a Pázmány Péter Tudományegyetem, Budapest, 1936, 728 o.

Egyéb

 • (- Gombos Albin-Domanovszky Sándor-Lukinich Imre): A Berzeviczy Albert történettudományi jutalomtétel bíráló bizottságának jelentése. Akadémiai Értesítő, 1936. 100-103. o.

1937

Ismertetés

 • Magyarország története különös tekintettel iparra és kereskedelemre. I-II. Szerk. dr. Halla Aurél és dr. Dobrovics Károly. Századok, LXXI. évf. 7-8 szám, 365-371 o.

Egyéb

 • A jogi oktatás reformjának múltja. Az 1936. évi december hó 16-ig tartott Országos Felsőoktatási Kongresszus, OFK munkálatai 2. köt. Jogi és közgazdasági szakosztály. Szerk. Mártonffy Károly. Budapest, 1937, Egyetemi Nyomda, 20 o.

1938

Emlékbeszéd

 • Thallóczy Lajos, a történetíró (A Thallóczy Lajos Társaságban 1938. december 2-án elmondott emlékbeszéd) A Thallóczy Lajos Társaság kiadványai, 7. Budapest, 1938, Franklin Ny., 14 o.

Egyéb

 • (- Mályusz Elemér-Hajnal István-Madzsar Imre): Jelentés a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. Berzeviczy Albert alapítványa jutalomdíjának odaítéléséről. Akadémiai Értesítő, 1938. 51-57. o.

Értekezés

 • Szent István királysága. Esztergom Évlapjai, 9. évf. 38-42 o.
 • Szent István királysága. Magyar Jogászegyleti Értekezések, VI. évf. Szent István-emlékév ünnepi szám, 28-32. o.

Ismertetés

 • Somogyi Ferenc: Végrendelkezés nemesi magánjogunk szerint 1000-től 1715-ig. Századok, 1938. LXXII. évf. 1-3. szám, 80-87 o.

1939

Értekezés

 • La Diéte corporative hongroise. In L’Organisation corporative du Moyen Age a la fin de l’Ancien Regime. III. k. Louvain, 1939), 211-224. o.

1940

 • Magyarország története (Új, bővített kiadás) Budapest, 1940, Renaissance, Sopron, Rábaközi Nyomda, 341 o.

Értekezés

 • Erdély alkotmánya 89-95. o. In: Erdély. Budapest, 1940.Magyar Történelmi Társulat, 284 o.
 • Az organikus állameszme a középkorban. Budapesti Szemle, 1940. 258. köt. 74-95 o.
 • The holy crown of Hungary (The history of an idea). The Hungarian Quarterly 1940. 6. köt. 633-658. o.

Emlékbeszéd

 • Károlyi Árpád. Magyar Szemle, 1940. XXXIX. köt. 6. (160) szám, 403-405. o.

1941

 • Magyarország története (8. kiadás) Budapest, 1942, Renaissance, Nagy Sándor Nyomda, 334 o.

Monográfia

 • A magyar közgazdaság száz éve, 1841-1941. Budapest, 1941, Posner Grafikai Műintézet Rt. kiadása, Posner Ny., 342 o.
 • A szentkorona-eszme története. Budapest, 1941, Magyar Tudományos Akadémia, 356 o.

Értekezés

 • The Holy Crown of Hungary by Francis Eckhart (Különnyomat a Hungarian Quarterly 1940. évi XII. számából) Budapest, 1941. 26 o.
 • La costituzione della Transilvania. Budapest, 1941, Athenaeum, 8 o. (Különlenyomat a Transilvania c. munkából)
 • Die Verfassung Siebenbürgens. Budapest, 1941, Athenaeum, 8 o.
 • A praecedentia kérdése a magyar rendi országgyűlésen. In: Notter Antal-emlékkönyv (Liber ad honorandum Antonium Notter). Szerk. Angyal Pál, Baranyai Jusztin, Móra Mihály, Budapest, 1941, Szent István Társulat, 1168 o.

Emlékbeszéd

 • Árpád károlyi (In memoriam) Nouvelle revue de Hongrie, 1941. 34. évf. 64. k. 76-78. o.

1942

Egyetemi jegyzet

 • Magyar alkotmány- és jogtörténet (Egyetemi előadások) 1-2 félév. Budapest, 1942, Vörösváry soksz., 2 db.

Értekezés

 • Formuláskönyv Werbőczy István hivatali működése köréből. In Emlékkönyv doktor Viski Illés József ny. r. egyetemi tanár tanári működésének negyvenedik évfordulójára. Szerk. Eckhart Ferenc-Degré Alajos. Budapest, 1942, Stephaneum Nyomda, 621 o.

1943

Monográfia

 • A magyar alkotmány. Budapest, 1943, Magyar Szemle Társaság, 374 o.

Ismertetés

 • Bónis György: Jogtörténet és művelődéstörténet. Századok, 1943. 77. évf. 7-10. szám, 520-521. o.
 • Illés József: Magyar jog a Balkánon. Századok, 1943. 77. évf. 7-10. szám, 492 o.
 • Illés József: Werbőczy és a Hármaskönyv. Századok, 1943. 77. évf. 7-10. szám, 429 o.
 • Karpat, Josef: Die Lehre von der Heiligen Krone Ungarns. Századok, 1943. 77. évf. 7-10. szám, 516-517. o.
 • Karpat, Josef: Dejiny Uhorského sátneho pojmu s hl’adiska práveneho. Századok, 1943. 77. évf. 7-10. szám, 475. o.
 • Rácz György: Az igazi Werbőczy. Századok, 1943. 77. évf. 7-10. szám, 490-491. o.

Egyéb

 • Beköszöntő. Századok, 1943. 77. évf. 7-10. Szám, 273-276. o.

1944

Értekezés

 • A magyar alkotmány. Magyar Szemle, 1944. XLVI. köt. 3. (199) szám, 119-123. o.

Ismertetés

 • Gross Lothar. Századok, 1944. 78. évf. 4-6. szám, 350. o.
 • Reidlich Oswald. Századok, 1944. 78. évf. 1-3. szám, 158-159. o.
 • Mályusz Elemér: Magyarország a középkori Erdélyben. Századok, 1944. 78. évf. 4-6. szám 310 o.
 • Bruckner Győző: Az árumegállító jog tartalma, gazdasági jelentősége és kulturális kihatása felső-magyarorszgi városainkban. Századok, 1944. 78. évf. 4-6. szám 319. o.

1945

Tankönyv

 • Magyar alkotmány- és jogtörténet. Budapest, 1946, Politzer, 468 o.

Egyetemi jegyzet

 • Magyar alkotmány- és jogtörténet (I. félév). Budapest, 1945, Vörösváry Nyomda, 96 o.

1946

Tankönyv

 • Magyar alkotmány- és jogtörténet. Budapest, 1946, Politzer, 468 o.

Egyetemi jegyzet

 • Magyar alkotmány- és jogtörténet (II. félév) Budapest, 1946, Vörösváry Nyomda, 111 o.
 • Magyar alkotmány- és jogtörténet (I. félév) Budapest, 1946, Vörösváry Nyomda, 77 o.
 • Magyarország története (9. kiadás) Budapest, 1946, Magyar Hirdető Iroda Nyomda, Káldor, 305 o.

1947

Tankönyv

 • Magyar alkotmány- és jogtörténet. Budapest, 1947, Fráter Nyomda, 468 o.

Ismertetés

 • Kosáry Domokos: Kossuth Lajos a reformkorban. Századok, 1947. 81. évf. 1-10. szám, 327-329. o.
 • Draganu, Tudor: La doctrine juridique de la couronne hongroise. Századok, 1947. 81. évf. 1-10. szám, 297-299. o.

Egyéb

 • Eckhart Ferenc véleményes jelentése a Budapesti Műszaki Egyetem Jogi Karához Gyömrei Sándor magántanári képesítése ügyében. Budapest, 1947, Egyetemi Nyomda, 3 o.
 • Eckhart Ferenc véleményes jelentése a Budapesti Műszaki Egyetem Jogi Karához Bölönyi József magántanári képesítése ügyében. Budapest, 1947, Egyetemi Nyomda, 2 o.
 • Elnöki megnyitó beszéd. Századok, 1947. 81. évf. 1-10. szám, 1-6. o.

1948

Monográfia

 • 1848., a szabadság éve. Budapest, 1948, Kalász nyomda, Káldor Gy., 319 o.

Egyéb

 • A jogászképző kollégiumról (Ankét a jogi oktatás reformjáról és a jogászok jövőjéről) Jogtudományi Közlöny, 1948. III. évf. 155-156. o.

1950

Egyetemi jegyzet

 • Magyar jogtörténet - 1950/51. tanév (Kézirat gyanánt) Budapesti ELTE Állam- és Jogtudományi Karának jegyzetei. Budapest, 1950, Jegyzetsokszorosító, 112 o.

1951

Értekezés

 • Az úriszéki büntetőbíráskodás a XVI-XVII. században. Jogtudományi Közlöny, 1951. VI. évf. 387-392. o.

Egyetemi jegyzet

 • (-Bónis György-Degré Alajos): Magyar állam- és jogtörténet (2. kiadás. Egyetemi jegyzet. Kézirat gyanánt). Budapest, 1951, Jegyzetsokszorosító, 151 o.
 • (-Bónis György-Degré Alajos): Magyar állam- és jogtörténet (1950-51. Tanév/I-II. félév) Szerk. Eckhart Ferenc. Budapest, 1951. Jegyzetsokszorosító, 119. o. és 151. o.

Egyéb

 • Sztálin tanítása és a magyar állam- és jogtörténet. Akadémiai Közlöny, 1951. 1. kötet, 3-4. szám, 123-131. o.
 • Sztálin tanítása és a magyar állam- és jogtörténet, Jogtudományi Közlöny, 1951. VI. évf., 751-755. o.
 • Sztálin tanítása és a magyar állam- és jogtörténet. In Hazai társadalmi és történettudományunk időszerű kérdései (Az MTA 2. Társadalmi-történeti Tudományok Osztályának Közleményeinek különkiadása) Budapest 1951, MTA, 163 o.
 • Útmutató a magyar állam- és jogtörténet anyagához a levelező hallgatók számára. Budapest, 1951, Jegyzetsokszorosító, 27 o.

1952

Egyetemi jegyzet

 • (-Bónis György): Magyar állam- és jogtörténet Szerk. Eckhart Ferenc (Kézirat, ELTE ÁJK jegyzetei) Budapest, 1952, Közoktatási Jegyzetellátó Vállalat, 226 o.
 • (-Degré Alajos) Magyar állam- és jogtörténet (2. rész, Kézirat. ELTE ÁJK jegyzetei) Budapest, 1952, Közoktatási Jegyzetellátó Vállalat, 251 o.

Értekezés

 • A falu füstje (Jogtörténeti adalékok a büntető eljáráshoz) Jogtudományi Közlöny, 1952. VII. évf. 6. szám, 258-264. o.

Fordítás

 • Inckirveli G. Z.: A.I. Herzen - a burzsoá demokrácia bírálója. In Szovjet Jogi Cikkgyűjtemény, 1952. II. 89. szám, 513-525. o.

1953

Egyetemi jegyzet

 • (-Bónis György): Magyar állam- és jogtörténet (1. rész, Kézirat) Javított utánnyomás. Budapest, 1953, Felsőoktatási Jegyz., 226 o.
 • (-Degré Alajos): Magyar állam- és jogtörténet (2. rész, Kézirat) Utánhúzás. Budapest, 1953. (belső lapon 1952.) Közoktatási Jegyz., 264 o.

Fordítás

 • Pokrovszkij Sz. A.: A. N. Ragyiscsev - a forradalmi-demokratikus irányzat kezdeményezője az orosz politikai felfogásban. In Szovjet Jogi Cikkgyűjtemény, 1953. III. 3. szám, 116-131. o.

Egyéb

 • Horváth Barna: A magyar jogtörténet kistükre. New York, 1953, Magyar Nemzeti Bizottság Vallás- és Közoktatási Bizottsága, 82 o. (Kis magyar könyvtár 3.) /Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet c. műve nyomán./

1954

Monográfia

 • A földesúri büntetőbíráskodás a XVI-XVII. században. Budapest, 1954, Akadémiai Nyomda, Akadémiai Kiadó, 224 o.

Egyetemi jegyzet

 • (-Bónis György-Degré Alajos): Magyar állam- és jogtörténet (Egyetemi jegyzete 1954-55. tanév, I. félév) ELTE ÁJK Felsőoktatási Jegyz. Budapest, 1954, 227 o.
 • (-Degré Alajos): Magyar állam- és jogtörténet (Kézirat, Egyetemi jegyzet 1954-55. tanév, II. félév) Változatlan utánnyomás. ELTE ÁJK Felsőoktatási Jegyz. Budapest, 1954, 264 o.

Ismertetés

 • Az 1848-49. évi népképviseleti országgyűlés. Szerk. Beér János. Sajtó alá rend. Csizmadia Andor-Gyulai Lajos. Budapest, 1954, Akadémiai Kiadó, 933 o. Ism.: Akadémiai Közlöny, 1955. 6. köt. 143-152. o.

Fordítás

 • Pokrovszkij V. Sz.: N.G. Csernisevszkij nézetei az államról és a jogról. In Szovjet Jogi Cikkgyűjtemény, 1954. IV. 3. szám, 117-140. o.

1955

Értekezés

 • Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. MTA II. Osztályának Közleményei, VI. 1955. 143. o.
 • Földesúri büntetőbíráskodás a XVI-XVII. században. Jogtudományi Közlöny, 1955. 254. o.
 • Jogtörténeti szómagyarázatok. LI-4. szám, 1955. 446-453. o.

Egyetemi jegyzet

 • (-Bónis György-Degré Alajos): Magyar állam- és jogtörténet (Egyetemi jegyzet 1954-55. tanév, I. félév) Javított utánnyomás. ELTE ÁJK Felsőoktatási Jegyz. Budapest, 1955, 227 o.
 • (-Degré Alajos): Magyar állam- és jogtörténet. (Kézirat. Egyetemi jegyzet 1954-55. tanév, II. félév) Változatlan utánnyomás. ELTE ÁJK Felsőoktatási Jegyz. Budapest, 1955, 264 o.

Egyéb

 • Kniezsa István: A magyar állam és jogi terminológia eredete (Eckhart Ferenc, Hadrovics László, Harmatta János, Perényi József, Varga Endre, Gáldi László, Pais Dezső hozzászólásáival) Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya Közleményei 7. köt. 3-4 szám. Budapest, 1955, Akadémiai Nyomda, 237-266. o.

Ismertetés

 • Andics Erzsébet: Kossuth harca az árulók és megalkuvók ellen a reformkorban és a forradalom idején. Századok, 1955. 89. évf. 6. szám 940-943. o.

1956

Értekezés

 • A bécsi udvar jobbágypolitikája 1761-1790-ig. Századok, 1956. évi 90. évf. 1-2. szám 69-125. o.; Különlenyomat. Budapest, 1956, Akadémiai Kiadó

Egyéb

 • Ráby Mátyás önéletírása (Justizmord und Regierungsgreuel in Ungarn). (Jegyzetekkel ellátta: Eckhart Ferenc) Budapest, 1956, Szikra Nyomda, Szépirodalmi Kiadó, 255 o.

1957

Egyetemi jegyzet

 • (-Bónis György-Degré Alajos): Magyar állam- és jogtörténet (Egyetemi jegyzet 1956/57. tanév, I. félév) ELTE ÁJK Felsőoktatási Jegyz. Budapest, 1957. 227 o.
 • (-Degré Alajos): Magyar állam- és jogtörténet (Kézirat. Egyetemi jegyzet 1956/57. tanév, II. félév) Változatlan utánnyomás. ELTE ÁJK Felsőoktatási Jegyz. Budapest, 1957, 264 o.

1958

Monográfia

 • A bécsi udvar gazdaságpolitikája Magyarországon 1780-1815. Budapest, 1958, Akadémiai Kiadó-Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 1958. 492 o.

2000

Tankönyv

 • Magyar alkotmány- és jogtörténet (szerkesztette és jegyzetekkel ellátta: Mezey Barna) Bp., 2000. Osiris Kiadó 482 o.

2003

Monográfia

 • A szentkorona-eszme története (Historia Incognita II. sorozat: Jogtudomány / Bibliotheca Iuridica. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar kiadványai. Opera Classica) Máriabesnyő-Gödöllő 2003 Attractor Kft. 212 o.

Kéziratban is fennmaradt írások
(Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára)

 • A bécsi udvar jobbágypolitikája, 1767-1790, 122 f. [Ms 5617/9].
 • Ausztria 1850-es évekbeli politikájáról [Ms 5617/10].
 • A falu füstje, 26 f. [Ms 5617/11].
 • A földesúri büntetőbíráskodás a XVI-XVII. században, 302 f. [Ms 5617/7].
 • Die Grundherrliche Gerichtbarkeit in Ungarn, 27 f. [Ms 5617/16-19].
 • Jogtörténeti szómagyarázatok, 32 f. [Ms 5617/14-15].
 • Karl Tagányi, 2 f. [Ms 5617/19].
 • Das strafrechtliche Verhätnis zwischen Ungarn und österreich, 27 f. [Ms 5617/12-13].
 • A szentkorona-eszme története, 203 f. [Ms 5617/6].
 • Tanulmányok a bánsági kamarai birtokok eladásáról (Töredékes anyag) [Ms 5618/1].
 • Tanulmánytöredék a magyar történelemről, 41 f. [Ms 5618/2].
 • Tanulmánytöredék, 6 f. [Ms 5618/5-6].
 • Vázlat az egyház szervezetéről és az egyháziak jogi helyzetéről (Töredékes anyag), 44 f. [Ms 5618/16].

Bírálatok
(Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára)

 • Ismeretlen jogtörténeti mű bírálata, 3 f [Ms 5618/4].
 • Opponensi vélemény Gyömrei Sándor: Pest-Buda gazdaságtörténete a manufaktúra korában c. kandidátusi értekezésről, 1955, 30 f. [Ms 5618/31].

Fennmaradt kéziratos jegyzetek
(Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára)

 • Anyaggyűjtés
  • az 1831. évi kolerafelkelésről, 20 f. [Ms 5622/1].
  • a Kovachich Márton György működésére vonatkzóan, 2 f. [Ms 5622/4].
  • Mária Terézia uralkodására vonatkozóan, 27 f. [Ms 5619/6].
  • Mária Terézia úrbéri rendeletére vonatkozóan, 3 csomó [Ms 5621/4-6].
  • II. Rákóczi korára vonatkozóan, 62 f. [Ms 5619/5].
  • a 18. századi parasztforrongásokra, 31 f. [Ms 5619/7].
  • Schwartner Márton működésére, 1 f. [Ms 5622/5].
  • a szentgáli nemesek jogállásával kapcsolatban, 19 f. [Ms 5619/4].
  • az 1894-95. évi kormányválságról, 63 f. [Ms 5622/7].
  • a földesúri büntető hatalommal kapcsolatban, 3 cs. [Ms 5621/1-3].
  • vegyes, töredékes, 1 cs. [Ms 5622/8].
 • A bécsi Staatsarchivban kutatott iratok jegyzéke, 44 f. [Ms 5619/1].
 • Bibliográfiai jegyzetek, 85 f. [Ms 5623/2].
 • Jegyzetek a tudományos szocializmusról (1940-es évek), 22 f. [Ms 5623/3].
 • Jegyzetek Hajnik Imre: Jegyzetek a magyar alkotmány- és jogtörténethez című kéziratos anyaggyűjtésből, 1 csomó [Ms 5615/53].
 • Jogtörténeti anyaggyűjtés
  • Fejérpataky László hagyatékából, 2 cs. [Ms 5622/2].
  • a középkorról, 37 f. [Ms 5619/3].
 • Jogtörténeti és jogelméleti jegyzetek [Ms 5623/1].
 • Levéltári anyaggyűjtés
  • a bécsi udvar gazdaságpolitikájáról a 18. sz. végéről, 1 cs. [Ms 5619/8].
  • az 1875. évi pártfúzió történetéhez, 31 f. [Ms 5622/6].
 • Másolatok a Vay család levéltárából, 119 f. [Ms 5619/2].

Előadásvázlatok
(Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára)

 • Önképzőköri beszédek, 3 db [Ms 5617/1-3].
 • Egyetemi előadások a 19-20. sz. európai történelemből, 4 + 321 f. [Ms 5618/17].
 • Az 1934. évi baseli előadásokra iratai, 24 f. [Ms 5615/1-16].
 • Jogtörténeti egyetemi előadásainak és az ahhoz készült jegyzeteknek töredékes szövege, 1 cs. [Ms 5618/18].
 • Lengyel nyelvű beszédei, 1930-as évek, 48 f. [Ms 5617/4-5].
 • Svájci előadások a magyar történelemről, 6 f. [Ms 5617/20]

Életrajz, emlékbeszéd, méltatás