Oktatók

MEZEY Barna D.Sc.

MEZEY Barna D.Sc.

Telefon: 411-6518
E-mail: mbarna@ajk.elte.hu

Publikációs lista: mtmt.hu
Doktori adatlap: doktori.hu

CURRICULUM VITAE

ISKOLAI TANULMÁNYOK

 • Gimnázium 1967-1971 Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest
 • Egyetem 1972-1977 Állam- és jogtudományok Budapest
 • Posztgraduális képzés 1978-1980 Szociológia tanulmányok Budapest

MUNKAVISZONY

Főfoglalkozás

 • MTA 1977-1983 tudományos segédmunkatárs, tudományos munkatárs
 • ELTE 1983-1991 egyetemi adjunktus
 • ELTE 1991-2000 egyetemi docens
 • ELTE 1993-tól tanszékvezető
 • ELTE 2000-től egyetemi tanár

Részfoglalkozás

 • ELTE Levéltár 1983-1985
 • Magyar Jogász Egylet 1992
 • Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Intézet Politológiai Tanszék 1993-1996
 • Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi tanár 2005-2006
 • ELTE-SZIF 1995- vezető tanár, egyetemi docens, 2000-től egyetemi tanár
 • Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 2006- egyetemi tanár

Meghívott előadó

 • ELTE Bölcsészettudományi Kar 1981-1983
 • Budapest Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Államigazgatási Kar 1989-2008
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar 1995-1997, 1998, 2002, 2004
 • Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 1997
 • Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 1998-2005, 2007-2010

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS

 • Kandidátusi disszertáció: A magyar polgári börtönügy kialakulása (1990)
 • Kandidátusi disszertáció megvédésének napja: 1991. március 20.
 • A habilitáció alapjául szolgáló munka: MEZEY BARNA: Képviselet és alkotmány a középkori Európában. Budapest 1998. Rejtjel Kiadó [ISBN 963-9149-20-9] 224 o.
 • Tudományos előadás: A munka a büntetés-végrehajtásban. Történeti áttekintés. Tantermi előadás: A börtön metamorfózisa. Budapest 2000.
 • Habilitáció: A munkáltatás a büntetés-végrehajtás történetében (1999)
 • MTA doktora: A munkáltatás szerepe a büntetés-végrehajtás történetében (A fenyítőházi modelltől a rabdolgoztató házakig) (2011)
 • MTA doktori cím megvédésének napja: 2011. május 30.

SZÉCHENYI PROFESSZORI ÖSZTÖNDÍJ

 • 1998-2001

OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

Kötelező előadások és szemináriumok az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán

 • Magyar alkotmánytörténeti és jogtörténeti előadások ELTE ÁJK nappali (1978-), esti (1995-) levelező tagozatán (1997-), jogász szakon
 • Magyar alkotmánytörténeti és jogtörténeti előadások ELTE ÁJK nappali tagozatán politológus szakon (1999-)
 • Magyar alkotmánytörténeti és jogtörténeti előadások az ELTE SZIF kihelyezett tagozatán (1995–2002)
 • Magyar közigazgatástörténeti előadások ELTE ÁJK nappali tagozatán politológus szakon (2008-)
 • Szemináriumok állam-és jogtörténet tárgykörében ELTE ÁJK nappalitagozatán, jogász szakon (1978–1991, 1996-)
 • Levelező konzultációk állam- és jogtörténet tárgykörében (1977–1980)
 • Európai alkotmány- és parlamentarizmus-történeti előadásokaz ELTE ÁJK politológus szakán (1997-)
 • Büntetés-végrehajtási jog ELTE ÁJK nappali tagozatán, jogász szakon (1998–2000, 2005)
 • Büntetés-végrehajtási jog ELTE ÁJK nappali tagozatán, kriminológia mesterképzés szakon (2012–)

Alternatív előadások

 • A magyar és európai parlamentarizmus története (1993-1996)
 • A magyar büntetés-végrehajtási jog fejlődése (1992-1996)
 • A büntetőjogi kodifkáció története Kurzus a levelező jogász szakon (2010-)
 • A büntetés-végrehajtás története. Kurzus a kriminológia MA szakon (2011-)

Fakultatív előadások (speciális kollégiumok)

 • Adalékok a magyar politikai és jogi gondolkodás történetéhez (1979-1981)
 • A Rákóczi szabadságharc jogalkotása (1981-1983)
 • Fejezetek a büntetésvégrehajtás történetéből (1984-1998)
 • A magyar börtönügy története (1987-2009)
 • Bűn és bűnhődés a népmesékben és az eposzokban (1991-1992)
 • A biblia büntetőjoga (1990-1991)
 • A magyar büntető perjogi modellek fejlődése (1994-1998)
 • A magyar és európai parlamentarizmus története (1999-2005)
 • Büntetőrendszer és büntető eljárás a későközépkori Magyarországon (2002)
 • A felvilágosodás büntetőjogi vonatkozásai Magyarországon (2003)
 • Diktatórikus berendezkedések – koncepciós eljárások a magyar joghistóriában (2004)
 • A büntető igazságszolgáltatás eszközei a társadalom peremrétegei ellen a 16-18.században (2005)
 • A gyanú és a gyanúbüntetés (2006)
 • Bírák és közvetítők. A mediáció történeti mintái (2007)
 • Szankciók, büntetések, intézkedések a büntetőjog történetében (2008)
 • A borral kapcsolatos viszonyok szabályozásának jogtörténeti kérdései (2008)
 • Büntetőjogi konfliktuskezelés (2009)
 • Fejezetek a magyar börtönügy történetéből (2008-2009)
 • Börtönriportok (2009-2010)
 • Tömlöc, fenyítőház, fegyház (2009-)

Előadások meghívott előadóként

 • Kormányzattörténeti előadások az ELTE Bölcsészettudományi Karán (1981-1983)
 • Közigazgatástörténeti előadások az Államigazgatási Főiskolán (1989, 1992-1998)
 • Rendvédelemtörténeti előadások a Rendőrtiszti Főiskolán (1995-1998)
 • Alkotmány-és parlamentarizmustörténeti előadások a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézetében (1993-1996, teljes kurzusok)
 • Büntetőjogtörténeti és büntetésvégrehajtás-történeti (1995 – 1997, 2002,2004) és parlamentarizmustörténeti előadások (1996) a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
 • Előadások a cigányság magyarországi történelméről a Janus Pannonius Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Karán (1997)
 • Alkotmány-és jogtörténeti előadások a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi karán (1998-2010)
 • Alkotmány- és jogtörténeti előadások a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári társadalomtudományi szakán (2015)
 • Vorlesungen über das mittelalterlische Strafrecht in Ungarn (Előadások a középkori büntetőjogi köréből) (1993, 1994) Universität Hamburg
 • Vorlesungen über das nord-deutsche Zuchthauswesen (Előadások az észak-német dologházügyről (1993) Universität Göttingen
 • Vorlesungen aus der Geschichte des ungarischen und deutschen Gefängniswesen (Előadások a magyar és az európai börtönügy történetéből (1996) Universität Basel
 • Ungarische Strafrechtkodifikation im 19. Jh. (A magyar büntetőjogi kodifikáció a 19. században (1998) Universität Hamburg
 • Ungaren an den deutschen Universitäten in 16-19.Jh. (Magyarok német egyetemeken a 16-19. században) (2001) Universität Jena-Goetehe Institut Rothenburg
 • Die Tendenzen der ungarischen Rechtsentwicklung. Festvortrag (A magyar jogfejlődés tendenciái) (2003) Universtät Hiedelberg

OKTATÁSSZERVEZÉS

 • A magyar állam- és jogtörténet oktatásának reformja (1991-1996)
 • A ME Bölcsészettudományi Kara Politológia szakán az Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet c. stúdium tantervének, tananyagának kialakítása (1993-1996)
 • I.-II. Budapesti Nyári egyetem megszervezése, a nyári egyetemek programjának, tematikájának kidolgozása (1996)
 • Állam- és jogtudományi alapismeretek speciális szaktanfolyam megszervezése, programjának kidolgozása, a kurzus koordinálása (1996-1998)
 • A budapesti jogi képzés szakmai gyakorlatának előkészítése, megszervezése, szabályozása (1997)
 • A másoddiplomás levelező képzés tantervének kialakítása, a képzés beindítása (1997)
 • Oktatási és tanulmányi dékánhelyettes (1996-2000)
 • A Kar akkreditációs felelőse, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar akkreditációs beadványának szerkesztője, szövegezője (1998/99)
 • Az ELTE Integrációs Előkészítő Tanács tagja, az Szabályzatelőkészítő Albizottság alelnöke (1999)
 • Az ELTE Ideiglenes Intézményi Tanácsának tagja (1999)
 • A kreditrendszer bevezetésének előkészítése (1999)
 • Az Állam-és Jogtudományi Kar dékánja (2000. július 1.-2008. július 1.)
 • Habilitációs eljáró bizottság tagja:
  • 2001: Balogh Elemér – SZTE ÁJK
  • 2003: Föglein Gizella – ELTE BTK
  • 2004: Homoki Nagy Mária – SZTE ÁJK
  • 2006: Szabó István – ME ÁJK
  • 2007: Gyekiczky Tamás – DE ÁJK
  • 2007: Kerezsi Klára – ELTE ÁJK
  • 2008: Szente Zoltán – MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport
  • 2009: Lőrincz József – ELTE ÁJK
  • 2010: Simándi Irén – ELTE BTK
  • 2010: Csapó Csaba – ELTE BTK
  • 2013: Nagy Janka Teodóra – PTE ÁJK
  • 2014: Balogh Judit – DE ÁJK
  • 2015: Béli Gábor – PTE ÁJK
 • Egyetemi tanári bíráló bizottság tagja:
  • 2005 Balogh Elemér
  • 2005 Homoki Nagy Mária
 • AZ ELTE Habilitációs Bizottság tagja (2003-2010)
 • Az ELTE Tehetséggondozó Tanácsának tagja (2010)
 • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora (2010. augusztus 1.–2017. július 31.)

TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK

 • 1976-1983, 2007-2009: A Habsburg-ellenes Rákóczi-szabadságharc államának jogalkotási kérdései
 • 1983-1986: A magyarországi cigányság történetének jogtörténeti kérdései
 • 1985-: A magyar büntetés-végrehajtási jog története, a polgári börtönügy kialakulása
 • 1991-: Az európai parlamentarizmus történetének kérdései, a parlamenti kormányzat Magyarországon
 • 1994-: Magyar rendvédelem-történet, különös tekintettel a büntetés-végrehajtás helyzetére

KÜLFÖLDI KUTATÁSOK

 • Universität Wien: Az osztrák dologházügy a 18-19. században (1989)
 • DAAD (Universität Trier, Universität Kiel, Universität Bonn): A német büntetés-végrehajtási jog fejlődése (1990)
 • TEMPUS (Universität Trier) A büntetőjog‚ s a büntetés-végrehajtás a német államokban a 16-19. században (1991,1992), (Universität Göttingen ) A parlamentáris intézmények a német alkotmánytörténetben (1993), (Universität Heidelberg) A rendvédelem-történet német modellje (1994)
 • Universität Heidelberg: A büntetés-végrehajtás történetének német szakirodalma (1996)
 • Universität Basel: A svájci büntetés-végrehajtási jog története, különös tekintettel az intézeti hálózat és a börtönépítészet fejlődésére (2000)

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TEVÉKENYSÉG

 • Közreműködés a Börtönügyi Múzeum berendezésében (1996)
 • Honfoglaláskori vetélkedősorozat középiskolásoknak (1996)
 • Televíziós ismertterjesztő sorozat a magyra jog történetéről (1994)
 • Rubicon történeti magazin jogtörténeti "különszámok":
  • 1996: Bűn és büntetés
  • 1997: Államformák
 • Frankfurti könyvvásáron: A magyar országgyűlés történetének képeskönyve (History of the Hungarian Parliament/Geschichte des ungarischen Parlaments) Budapest 1999

Ismeretterjesztő előadások

 • Előadások a magyar alkotmánytörténet köréből, TIT előadások (1977-1980, 2005-2010)
 • Előadások a magyar történelemről, SZOT (1982)
 • Előadások a magyar történelem köréből (BM Művelődési Ház, utóbb Duna Palota) (1980- 1993)
 • Történelem előadások (előkészítő tanfolyamok) SZET, ÉSZET (1979-1980), FEB (1978-1995)
 • Rubicon mesterkurzusok (Mesterkurzus tanároknak. Előadások a magyar és egyetemes történelem tárgyköréből) (1996-2003)
 • Jogtörténeti előadások középiskolásoknak (ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium) (2003, 2008)
 • Előadás a Kutatók éjszakáján (ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium) (2011)

RÉSZVÉTEL TUDOMÁNYOS TOVÁBBKÉPZÉSBEN

Oktatásszervezés

 • PhD-hallgatók jogtörténeti képzésének megszervezése (1996-)
 • Az ELTE ÁJK Doktori Tanácsa tagja (2000-2004)
 • A Miskolci Egyetem Doktori és Habilitációs Bizottság tagja (2002-2008)
 • A Károli Gáspár Református Egyetem Doktori és Habilitációs Bizottságának tagja (2004-2010)
 • A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Doktori és Habilitációs Bizottságának tagja (2004-2010)
 • A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara Doktori és Habilitációs Bizottságának tagja (2009-)
 • Az ELTE Doktori Tanácsának tagja (2010)

Képzés

 • Előadások az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolájában (1997-)
 • Előadás a Miskolci Egyetem Doktori Iskolájában (2004)
 • Előadások a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara Doktori Iskolájában (2009)
 • Előadás az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Doktori Iskolájában (2010)
 • Előadások a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Doktori Iskolájában (2013)

Témavezetés

 • Megvédett PhD-dolgozat témavezetője:
  • 2004: Horváth Attila: A részvénytársasági jog története Magyarországon
  • 2005: Képes György: Az amerikai alkotmányfejlődés hatása a magyar alkotmánytörténetre
  • 2006: Pálvölgyi Balázs: A közegészségügy szervezett rendszerének kialakulása Magyarországon
  • 2007: Schweitzer Gábor: Autonómia korrektívumokkal. A fővárosi törvényhatósági bizottság törvényi szabályozása 1920-1930 között
  • 2008: Völgyesi Levente: A városi alkotmányosság az újkori Magyarországon
  • 2010: Barna Attila: A politikai bűncselekmények szabályozásának fejlődéstörténete Magyarországon
  • 2011: Beke Martos Judit: Állami legitimációs eljárások és államfői jogkör 1867-1918 között Az amerikai köztársasági és a magyar monarchikus államfői hatalomátruházási processzusok és a ceremoniális legitimáció összehasonlító jogtörténeti elemzése
  • 2011: Beliznai Kinga: Szimbólumok és rituálék a jogtörténetben
  • 2012: Kis Bernadett: Kisebbségi jogok története
 • PhD-dolgozat témavezetője (a várható védés időpontjával):
  • 2018: Farkas Ádám: A védelmi kodifikáció és szuverenitás a Kiegyezést követő jogtörténetünkben
  • 2018: Rigó Kinga: A magyar felsőoktatási igazgatás fejlődése
  • 2019: Frey Dóra: Kitelepítések Tolna megyében a 20. században
  • 2019: Képessy Imre: Kisebbségi kérdések a második világháború utáni Csehszlovákiában
  • 2019: Losonczi Eszter: A fogvatartotti jogok kialakulása és szabályozása Magyarországon
 • CSc hivatalos bíráló
  • 1995: Dettné dr. Légrády Ilona: A magyar vámszedés kialakulása és fejlődése a Honfoglalástól 1300-ig
  • 2000: Pandula Attila: A Horthy-korszak kitüntetési rendszere, különös tekintettel a polgári kitüntetésekre
 • PhD hivatalos bíráló:
  • 1998: Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba
  • 1999: Szabó István: Az államfő jogállása a weimari alkotmányban
  • 2000: Pesti László: Az újkori magyar parlament működése és szervezeti rendje 1848-1998
  • 2000: Föglein Gizella: Az államfői jogkör Magyarországon 1944-1949
  • 2001: Davola József: A katonai rendőrség
  • 2004: Stenpien, Erik: Abaúj és Tolna vármegyék szervezetének átalakítása 1848 és 1918 között
  • 2006: Nagy Zsolt: A jogászképzés fejlődése és aktuális kérdései
  • 2007: Bató Szilvia: A „büntetési rendszer” átalakításának megjelenése Kossuth Lajos Pesti Hírlapjában 1841-1844
  • 2007: Koncz Ibolya Katalin: A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német Római Birodalomban és a királyi Magyarországon
  • 2009: Korsósné Delecasse Krisztina: Az ügyvédi autonómiák létrejötte és működésének megkezdése Magyarországon a polgári korszakban
  • 2009: Mázi András: A kötelesrész megjelenése a magyar magánjog rendszerében
  • 2009: Varga Norbert: A magyar állampolgársági jog a 19. században
  • 2009: Lupkovich György: Az 1956-os forradalom utáni megtorlás. A Szilágyi László és társai per jogtörténeti elemzése
  • 2010: Cserny Ákos: Miniszteri felelősség – közhatalmi felelősség
  • 2010: Nánási László: A Magyar Királyi Ügyészség története 1871-1945
  • 2010: Szabó Szilárd: Bosznia-Hercegovina közjogi viszonya Ausztriához és Magyarországhoz 1878 és 1918 között
  • 2011: Andrea Vitkoóvá: Magyar parlamentarizmus 1867-1918
 • PhD bíráló bizottság:
  • 2002: Suba János: Határvédelem-határőrizet, határkijelölés a Trianoni Magyarországon
  • 2003: Sándor István: A társasági jog története Európában
  • 2005: Varga Katalin: A protestáns gályarab prédikátorok pere
  • 2005: Tóth Zoltán József: Szemelvények a Szent Korona-tan 20. századi történetéből
  • 2006: Babják Ildikó: Árucsere-ügyletek a germán népek szokásjogában
  • 2006: Takács Tibor: A francia magánjog fejlődésének története (A Code Civil és előzményei)
  • 2007: Szigeti Magdolna: Németország II. világháború utáni államépítése, alkotmányjogi helyzete és az újraegyesítés
  • 2007: Tóth Zoltán: A halálbüntetés története, filozófiája és kortárs jogelméleti kérdései
  • 2009: Peres Zsuzsanna: A hitbizomány Magyarországon
  • 2009: Palló József: A gyógyító jellegű büntetőjogi intézkedések fogalmi és alkalmazási kérdései
  • 2011: Borbíró Andrea: Kriminológia és bűnmegelőzés a késő-modernitásban
  • 2012: Mohácsi Barbara: A szabadságelvonás határai. Helyettesítő intézkedések és alternatív szankciók a magyar és a német jog összehasonlításának tükrében
  • 2012: Petrasovszky Anna: Szibenliszt Mihály természtejoga, különös tekintettel az államra
  • 2012: Navratil Szonja: A jogászi hivatás
  • 2012: Rokolya Gábor: A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban
  • 2013: Lehotay Veronika: Szabadságjogmegvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekintettel a zsidótörvényekre
  • 2014: Karácsony Gergely: Az állam szerepe a felsőoktatás finanszírozásában
  • 2014: Víg Dávid: Korlátlan fájdalom? A bebörtönzés kirekesztő hatásai a semlegesítésben és azon túl
  • 2014: Papp László: A magyar szabadalmi jog fejlődése a szabadalmi bíróság ítélkezési gyakorlatának tükrében
  • 2015: Szabó Judit: Speciális prevenció és dezisztencia
 • PhD/Doktori szigorlati vizsgabizottság:
  • 1999 Szabó István (ME, ÁJK)
  • 1999 Fleck Zoltán (ELTE ÁJK)
  • 1999 Szűcs Lászlóné Siska Katalin (ME ÁJK)
  • 2002 Herger Csabáné (PTE ÁJK)
  • 2002 Schanda Balázs (ELTE ÁJK)
  • 2002 Köbel Szilvia (ELTE ÁJK)
  • 2002 Tercsák Tamás (ELTE ÁJK)
  • 2003 Kardos Sándor (ME ÁJT)
  • 2003 Kiss Barnabás (SZTE ÁJK)
  • 2004 Heka László (SZTE ÁJK)
  • 2005 Tóth István (SZTE ÁJK)
  • 2005 Tóth Zoltán József (ME ÁJK)
  • 2005 Antal Tamás (SZTE ÁJK)
  • 2005 Babják Ildikó (ME ÁJK)
  • 2005 Takács Tibor (ME ÁJK)
  • 2006 Béli Gábor (PTE ÁJK)
  • 2007 Peres Zsuzsanna (PTE ÁJK)
  • 2008 Kapáné Czenczer Orsolya (KRE ÁJK)
  • 2008 Domaniczky Endre (PTE ÁJK)
  • 2009 Palló József (ME ÁJK)
  • 2012 Megyeri-Pálffi Zoltán (DE ÁJK)

TUDOMÁNYOS SZERKESZTŐI TEVÉKENYSÉG

Sorozatszerkesztés

 • A magyar állam- és jogtörténeti bibliográfiák szerkesztője (1981-)
 • A Fiatal Oktatók Műhelytanulmányai társszerkesztője (1976-1986)
 • A Jogtörténeti Értekezések szerkesztője (1993-)
 • Essays of Legal History szerkesztője (1995)
 • A Rechtsgeschichtliche Vorträge szerkesztője (1994-)
 • A Jogtörténeti Szemle társszerkesztője (1986-1992)
 • A Junge Ungarische Rechtshistoriker sorozat szerkesztője (2007-)
 • Tudományos diákköri dolgozatok I-II. (1974)
 • Tudományos diákköri Füzetek 1-15 (1978-1984)
 • A tudományos diákkörökre vonatkozó jogszabályok (1979)
 • Az ELTE Tudományos diákköreinek évkönyve (1977-1982)
 • Ungarische Rechthistoriker (2004-)
 • A Magyar Jogtudomány Klasszikusai (2007-2010)

Szerkesztőbizottsági, tanácsadó testületi tagság

 • A Rubicon történelmi magazin szerkesztő bizottsága tagja (1996-)
 • A Jogtörténeti Szemle szerkesztő bizottságának tagja (2003-)
 • A Magyar Jogász Napló szerkesztő bizottságának tagja (1994-1999)
 • A Magyar Rendészet szerkesztő bizottságának tagja (2000-)
 • A Börtönügyi Szemle szerkesztő bizottságának tagja (2000-)
 • A jogOk – Jogász Oktatás (Igazságügyi Fogalmazók Országos Egyesületének lapja) szerkesztő bizottsági tagja (2005-2011)
 • A Miskolci Jogi Szemle Tanácsadó Testületének tagja (2005-)
 • A Iustum Aequum Salutare szerkesztő bizottságának tagja (2006-)
 • Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Évkönyvei (szerkesztő bizottság elnöke 1998-1999, szerkesztő bizottsági tag 2000-2008)
 • Világgazdaság – Felsőoktatás szakmai tanácsadó testület tagja (2001-2004)
 • Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) szerkesztő bizottságának elnöke

Külföldi szerkesztőbizottság tanácsadó testületi tagság

 • Az European Lawyer Journal tanácsadó testületének tagja (2005-)
 • Journal of European History of Law tanácsadó testületének tagja (2009-)

KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK

 • 1989 Universität Wien
 • 1990 Universität Trier, Universität Kiel, Universität Bonn (DAAD)
 • 1991 Universität Trier (TEMPUS),
 • 1992 Universität Trier (TEMPUS)
 • 1993 Universität Göttingen (TEMPUS)
 • 1993 Universität Hamburg (FEFA)
 • 1994 Universität Heidelberg (TEMPUS)
 • 1994 Universität Göttingen (TEMPUS)
 • 1996 Universität Heidelberg (ELTE)
 • 2000 Universität Basel - 3 hét (Stroniak Stiftung)

NEMZETKÖZI KONFERENCIÁK, SZEMINÁRIUMOK SZERVEZÉSE

 • Strafrechtskodifikation im 18. und 19. Jahrhundert / Georg August Universität Göttingen, 1996 (Prof. Dr. Wilhelm Brauneder, Universität Wien; Prof. Dr. Barna Mezey, ELTE; Prof. Dr. O. Moorman van Kappen, Universität Nijmegen; Prof. Dr. Wolfgang Sellert, Georg August Universität Göttingen)
 • Strafrechtsgeschichte an der Grenze des nächsten Jahrtausendes Budapest, 2000
 • Die Entwicklung der Nationalstaaten im 19. und 20. Jahrhundert. Rundtischkonferenz der Rechtshistoriker Budapest, 2005
 • Deutsch-ungarisches Strafrechtsgeschichtlies Seminar (Prof. Dr. Günter Jerouschek, Universität Jena; Prof Dr. Barna Mezey, ELTE; Prof Dr. Hinrich Rüping, Universität Hannover)
  • 2001: Rothenburg ob der Tauber: Die peinliche Strafprozeß in Europa. Seine hhistorsichen Grundlagen und Kritik am peinlichen Strfarecht aus deutscher und ungarischer Perspekrive
  • 2002: Csopak: Die Freiheitsstrafe in der Rechtsgeschichte
  • 2003: Rothenburg ob der Tauber: „Rechte und Juristen – Facetten europäischen Strafrechtsdenkens”
  • 2004: Pécs: „Diktaturen in den europäischen Jahrhunderten – verfassungsrechtliche und strafrechtliche Aspekte”
  • 2005: Rothenburg ob der Tauber: „Strafrecht als Instrument gegen Randgruppen, gesellschaftliche Außenseiter und politische Abweichler”
  • 2006: Eger: „Verdacht und Verdachtstrafe”
  • 2007: Rothenburg ob der Tauber: Richten und Schlichten
  • 2008: Győr Strafe, Buße, Strafvollzug
  • 2009: Rothenburg ob der Tauber: Strafrechtliche Konfliktregelung zwischen effizienter Strafverfolgung und dem Verbot der Verfolgung Unschuldiger
  • 2010: Budapest: Sanktionen im Recht
  • 2011: Rothenburg ob der Tauber: Opfer und Täter von Missetaten – historische und aktuelle Aspekte der Konfliktbewärtigung
  • 2012: Szekszárd: Verfahernesformen und Verfahrensgarantien in der Vergangenheit und Gegenwart
  • 2013: Rothenburg ob der Tauber: Fehde und Versöhnung, peinliche und moderne Strafe – processuale und materielle Aspekte der Strafrechtsentwicklung
  • 2014: Szeged: Vom Verdacht bis zur Strafvollstreckung. Consuetudo, geschriebenes Recht und Gesetzgebung aus hsitorischer Perspektive
  • 2015: Rothenburg: Histoische und aktuelle Perspektíven zur Ahndung von Missetaten
 • Ungarisch-schwiezerisches Strafrechtsgescichtliches Seminar (Prof. Dr. Kurt Seelmann, Universítät Basel; Prof Dr. Barna Mezey, ELTE)
  • 2001: Frauenchimsee: Die Geschichte und die Zukunft der Freiheitsstrafe
  • 2003: Budapest: Das Strafrecht der Aufklärungsszeit
  • 2006: Basel: Gaetano Filangieri und das Kodifikationsbewegungen in der Aufklärungszeit
 • Ungarisch-österreichisches Verfassungsrechtsgescichtliches Seminar (Prof. Dr. Wilhelm Brauneder, Universität Wien; Prof. Dr. Barna Mezey, ELTE; Prof. Dr. Révész T. Mihály, Universität. Győr; Univ doz. Dr. Szigeti Magdolna, Pázmány Péter Katolische Universität)
  • 2007: Ungarisch-österreichisches Ausgleich im Jahr 1867
  • 2008: Recht und Wein
  • 2010: Verfassunsgrechtliche Tendenzen nach dem zweiten Weltkrieg in Ost-Mitteleuropa

TÁRSADALMI SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

Tagság magyar tudományos és szakmai szervezetekben

 • A Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja (1992-)
 • Európai Jogakadémia alapító tagja (1999-)
 • Finkey Ferenc Büntetőjogi Reform Tár7saság alapító tagja (1991-)
 • Magyar Börtönügyi Társaság alapító tagja (1990)
 • Magyar Jogász Egylet tagja (1990-)
 • Magyar Jogász Szövetség tagja (1977-1990)
 • Magyar Jogász Egylet tagja (1990-)
 • Magyar Kánonjogi Társaság tagja (2004-)
 • Magyar Kriminológiai Társaság tagja (1990-)
 • Magyar Történelmi Társulat tagja (1977-)
 • Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja (1992-)
 • Politikatudományi Társaság tagja (1994-)
 • Protestáns Közművelődési Egyesület tagja (1989-1999)
 • Tudományos Ismeretterjesztő Társulat tagja (1977-1989)
 • Magyar Rektori Konferencia tagja (2010-2017)
 • Magyar Akkreditációs Bizottság (a Magyar Rektori Konferencia elnökeként) meghívott tagja (2012-2014)
 • Országos Doktori Tanács (a Magyar Rektori Konferencia elnökeként) meghívott tagja (2012-2014)
 • Országos Doktori Tanács (a Magyar Rektori Konferencia tiszteletbeli elnökeként) meghívott tagja (2014-2017)
 • Világgazdaság – Felsőoktatás szakmai tanácsadó testületének tagja (2001-2004)

Tisztségek tudományos és szakmai szervezetekben

 • Magyar Börtönügyi Társaság (elnökségének tagja 1991-2001, alelnöke 2001-2008, elnöke 2008-)
 • Magyar Börtönügyi Társaság Történeti Szekciójának elnöke (1991-2001)
 • Magyar Jogász Szövetség Római jogi és Jogtörténeti Szakosztályának titkára (1985-1990)
 • Magyar Jogászegylet Jogtörténeti Osztályának titkára (1990-1995), elnöke (2007-)
 • Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottság, Jogtörténeti Albizottsága titkára (1996-1999), elnöke (2002-2005)
 • Magyar Tudományos Akadémia nem akadémikus köztestületi tagok választott közgyűlési képviselője
 • Tehetségért Mozgalom jogi ágazatának országos elnöke (1992-1996)
 • Magyar Rektori Konferencia Jogi és igazgatási Szakbizottságának elnöke (2004-2008)
 • Magyar Rektori Konferencia Jövőkép-bizottságának elnöke (2010-2012)
 • Tárkány Szűcs Ernő jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi kutatócsoport társelnöke (2001-)
 • Magyar Rektori Konferencia elnöke (2011-2013)
 • Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke (2014-)

Bizottsági tagságok tudományos és szakmai szervezetekben

 • Az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj Bizottság tagja (2000-2003)
 • A Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoka tanácsadó Testületének tagja (1999-2006)
 • Korrupciós jelenségek az önkormányzati közigazgatásban kutatási proJekt NFT ROP3.1.1. Szakértői Testület tagja (2006)
 • Magyar Akkreditációs Bizottság Állam-jog és politikatudományok Bizottságának tagja (2001-2007)
 • Magyar Börtönügyi Társaság elnökségének tagja (1991-)
 • Magyar Börtönügyi Társaság Történeti Szekciójának tagja (1991-)
 • Magyar Jogász Egylet Tudományos Bizottságának tagja (2007-)
 • Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Jogtörténeti Albizottságának tagja (1996-)
 • Magyar Tudományos Akadémia elnökségének a nem akadémikus köztestületi tagok választott közgyűlési doktorok társadalomtudományi képviselői által választott tagja (2007-)
 • Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományos Osztályának nem akadémikus köztestületi tagok közgyűlési társadalomtudományi képviselői által választott tagja (2007-)
 • Magyar Tudományos Akadémia Vezetői Kollégiumának a nem akadémikus köztestületi tagok közgyűlési társadalomtudományi képviselői által választott tagja (2009-)
 • Országos Igazságszolgáltatási Tanács Oktatási Tudományos Tanácsának tagja (2006-2009)
 • Országos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Társadalomtudományi Kollégiumának tagja (2001-2004)
 • Büntetésvégrehajtás Tudományos Tanácsának tagja (2001-)
 • Magyar Rektori Konferencia Tehetséggondozó Állandó Bizottságának tagja (2010-)
 • Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára tanácsadó testületének tagja (2015-)
 • Nemzeti Bologna Bizottság tagja (2006-2010)
 • Legfelső Bíróság elnöke Tanácsadó testületének tagja (2005-2009)
 • Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj Bizottság tagja (2000-2003)
 • Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoka tanácsadó testületének tagja (2000-2005)
 • Igazságügyi miniszter 1963. április 4-e után folytatott koncepciós eljárások feltárását végző Tanácsadó Munkabizottságának tagja (1991-1992)

Bizottsági tagságok társadalmi szervezetekben

 • Korrupciós jelenségek az önkormányzati közigazgatásban kutatási proJekt NFT ROP3.1.1. Szakértői testület tagja (2006)
 • Magyar Akkreditációs Bizottság Állam-, jog- és politikatudományok Bizottságának tagja (2001-2007)
 • Magyar Innovációs Szövetség választmányi tagja (2014-)

Tagságok tudományos és szakmai szervezetekben

 • Wiener Dekanenkonferenz für Wissenschaftliche Forschungsarbeit in Mittel- und Osteuropa alapító tagja (2008)
 • International Commission for the History of Repersentative and Parliamentary Institutions tagja (2002-)

ELISMERÉSEK

Tudományos tevékenységért

 • 1976 Hajnóczy érem (tudományos diákkörben végzett tevékenység)(ELTE ÁJK TDT)
 • 1985 Kiváló Munkáért (tudományos diákköri munkáért)(OM)
 • 2001 Rendvédelem-történetéért érdemérem(Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság)
 • 2003 Rendvédelem történetéért Érdemkereszt (Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság)
 • 2005 Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (A jogászképzés tartalmi megújításában és értékes hagyományainak megőrzésében végzett tevékenységéért, oktatói, kutatói és vezetői munkásságáért) (Magyar Köztársaság elnöke)
 • 2008 A Büntetés-végrehajtás díszkardja (Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka)
 • 2011 Szemere Bertalan Díj (Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság)
 • 2013 A Büntetés-végrehajtási szolgálatért emlékplakett arany fokozata (Belügyminiszter)
 • 2013 Vámbéry emlékérem, I. fokozat (Magyar Kriminológiai Társaság)
 • 2015 25 év a magyar rendvédelem-történet szolgálatában emlékérem (Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság)
 • 2015 A Büntetés-végrehajtási Szervezet "Candidate et Fideliter!" Emlékérme (A honi börtönügy szakmai és tudományos értékek mentén való fejlesztéséért és elismertségének öregbítéséért)

Képzési tevékenységért

 • Miniszteri jutalom: 1981 (MM)
 • Kiváló munkáért: (oktatási tevékenységért) 1989 (OM)
 • Kiváló FEB vezető tanár 1989 (FEB)
 • Az évfolyam legjobb előadója 1991 (ELTE ÁJK HÖK)
 • Az évfolyam legjobb előadója 1992 (ELTE ÁJK HÖK)
 • Az évfolyam legjobb előadója 1993 (ELTE ÁJK HÖK)
 • Az év legnépszerűbb oktatója 1999 (ELTE ÁJK HÖK)
 • Az első évfolyam legnépszerűbb oktatója (Győri képzési hely) 2001 (ELTE – SZIF JI HÖK)
 • A belügyminiszter aranygyűrűje (kiemelkedő oktatási tevékenység, pedagógusnap) 2001 (BM)
 • Az év kiváló oktatója (ELTE ÁJK HÖK) 2002
 • Az év kiváló oktatója (SZE JGTK JI HÖK) 2002
 • Az év kiváló oktatója (ELTE ÁJK HÖK) 2003
 • Az év kiváló oktatója (ELTE ÁJK HÖK) 2005
 • Mestertanár Aranyérem 2005 (Országos Diákköri Tudományos Tanács)
 • Pázmány Péter Felsőoktatási Díj 2006 (Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány)
 • Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Ezüst Emlékérme 2008 (KRE ÁJK dékán)
 • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme 2008 (ELTE Szenátus)
 • Arany Kitűző (Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége) 2013
 • A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Karának Pro Facultate Emlékérme (a Kar fennállásának 20. évfordulója alkalmából a Kar alapításában történt tevékeny részvétel elismeréseként) 2015

Egyéb szakmai elismerés

 • Magyar Jogász Szövetség Aranykoszorús Jelvény 1989 (MJSZ)
 • "A hű barátságért aranyoklevél" a cigányságért folytatott évtizedes munkáért 2000 (Cigány Tudományos és Művészeti Társaság)
 • Emberi jogokért Emlékplakett 2004 (Igazságügyi miniszter)
 • Bishinger József Ezüst Emlékérem 2005 (Győr Megyei Jogú Város polgármestere)
 • A Budapesti Ügyvédi Kamara ezüst emlékérme (Budapesti Ügyvédi Kamara) 2008
 • Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Eötvös Loránd ezüst emlékérme (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar) 2008
 • A Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi karának ezüst emlékérme (Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar) 2008
 • Pázmány emlékérem (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 2013
 • Commander of the Order of the Lion of Finland /A Finn Oroszlánrend Parancsnoki Érme (Finn köztársasági elnök a magyar-finn tudományos és oktatási kapcsolatok fejlesztésért) 2014
 • A Magyar Rendészettudományi Társaság Emléklapja (Magyar Rendészettudományi Társaság) 2014
 • Honoris Causa Doctor (Universitas Nationalis Linguistica Kieviensis/ a Kijevi Nemzeti Idegen Nyelvi Egyetem díszdoktora 2015

FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

 • MEZEY BARNA: A Rákóczi-szabadságharc országgyűlései. Jogtörténeti Értekezések 11. (szerk.: Kovács Kálmán) Budapest 1981. Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke, 86 o.
 • MEZEY BARNA: A büntetőjogi felelősségre vonás intézményi hátterének kialakítása a 18–19. században. Az önálló magyar büntetés-végrehajtás jogi és szervezetei kereteinek kiépítése. (A jogi felelősség és szankciórendszer elméleti alapjai 14.) Budapest 1990., Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, [ISBN 978 963 462 582 7], 102 o.
 • MEZEY BARNA: A magyar polgári börtönügy kezdetei. Budapest, 1995. Századvég Kiadó, [ISBN 963 8384 88 3] (Jogtörténeti értekezések [1218-3814] 17. ), 230 o.
 • MEZEY BARNA: „Öszve szerkesztett szövetségünknek kötele” A jogalkotás alkotmányos keretei a Rákóczi-szabadságharcban. Budapest, 2009. Gondolat Kiadó, [ISBN 978-963-693-092-9] 356 o.
 • MEZEY BARNA: A polgári börtönügyi tudományosság a XIX-XX. század Magyarországán. BÓDINÉ BELIZNAI KINGA – MEZEY BARNA (szerk.) A magyar börtönügy kutatásának alapjaiból.. Budapest, 19971, 20002, Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke 199 o. [ISBN 963 463 221 1](Jogtörténeti Értekezések 20.) 5-102. o. Klny. Budapest, 2000. Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke, 71 o.
 • MEZEY BARNA – SZENTE ZOLTÁN: Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet. Budapest, 2003. Osiris Kiadó [ISBN 963 389 305 4] 631 o.
 • Magyar alkotmánytörténet (szerzői munkaközösség, szerk. MEZEY BARNA) Budapest, 1995, 1996, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003. Osiris Kiadó [ISBN 963-379-106-5] 406 o.
 • Magyar jogtörténet (szerzői munkaközösség, szerk. MEZEY BARNA) Budapest, 1996,1997, 1999, 2003, 2004, 2007 Osiris Kiadó [ISBN 963-379-138-3] 438 o.
 • MEZEY, BARNA (Hrsg.) Strafrechtsgeschichte an der Grenze des nächsten Jahrtausendes. Budapest, 2003., Gondolat Kiadói Kör, [ISBN 963 9500 85 2] (Rechtsgeschichtliche Abhandlungen 27. [ISSN 1218-3814] 27.) 286 o.
 • JEROUSCHEK, GÜNTER – MEZEY, BARNA – RÜPING, HINRICH (Hrsg.): Strafverfolgung und Staatsraison / Deutsch-ungarische Beiträge zur Strafrechtsgeschichte. Rothenburger Gespräche zur Strafrechtsgeschichte. Band 6. Gießen, 2009, Psychosozial-Verlag, [ISBN 13: 978389067904.] 310 o.
 • MEZEY BARNA: Régi idők tömlöcei. (Büntetések, börtönök, bakók) Budapest 2010., Rubicon Bt. (Rubicon Könyvek), [ISBN 978 963 9839 06 9] 175 o.
 • MEZEY BARNA: Počiatky modernej uhorskej väzenskej správy. (Preložil ERIK STENPIEN) Prešov, 2011. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 221 o. [ISBN 978-80-555-0426-1]
 • MEZEY BARNA: A fenyítőházak forradalma. A modern büntetés-végrehajtás alapvetése Európában. Budapest, 2012., Gondolat Kiadó, [ISBN 978 963 693 438 5] 22013, Gondolat Kiadó [ISBN 978 963 693 488 0] 540 o.

PUBLIKÁCIÓS LISTA