Oktatók

MÁTHÉ Gábor C.Sc. dr. habil.

MÁTHÉ Gábor C.Sc. dr. habil.

Telefon: 411-6518
E-mail: mathe.gabor@uni-nke.hu

Publikációs lista: mtmt.hu
Doktori adatlap: doktori.hu

ISKOLAI TANULMÁNYOK

 • 1962-1966 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, summa cum laude
 • Szakképzettség: ügyvéd – Budapesti Ügyvédi Kamara

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

 • Állam- és jogtudományok C.Sc. (1977)
  A fokozatszerzés alapjául szolgáló mű témája: A magyar burzsoá igazságszolgáltatási szervezet kialakulása 1867-1875, Akadémiai Kiadó, Bp., 1982
 • Állam- és jogtudományok habilitált doktora: dr. habil (2007)
  A habilitációs előadás témája: A Szentkorona eszme. A habilitáció alapjául szolgáló mű: Die Problematik der Gewaltentrennung, Gondolat Verlag, Bp., 2004

MUNKAHELY

 • 1967-1977 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, mint MTA kutatóhely: tudományos munkatárs/főmunkatárs 
 • 1978-2000 Államigazgatási Főiskola, jogtudományi tanszékvezető 1984-87 és 1989-1994 főigazgató-helyettes
 • 1998-2002 BKÁE Államigazgatási Kar főigazgató, 1998- Jogtudományi Tanszék vezető
 • 1994- ELTE ÁJK részfoglalkozású egyetemi docens
 • 1999- Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK 1999- részfoglalkozású egyetemi oktató, intézetvezető
 • 2004-2008 Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK dékán
 • 2008- ELTE-ÁJK egyetemi tanár, 2011- professor emeritus
 • 2012- Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar, professor emeritus

ÖSZTÖNDÍJ

 • 1993-2003 Széchenyi Professzori Ösztöndíj
 • Jelentősebb külföldi ösztöndíjak:
  • Universität Göttingen – Prof. Dr. Wolfgang Sellert, jogállam, közigazgatási büntetőjog
  • Universität Wien – Prof. Dr. Werner Ogris, osztrák-magyar büntetőjogi kodifikáció
  • Praha – Carolinum Juristische Fakultät – Prof. Dr. Karel Maly – közigazgatási jog, kodifikációs kísérletek, reformok

KUTATÁSI TERÜLET

 • Magyar alkotmány- és közigazgatás intézményrendszerének fejlődéstörténete
 • A magyar közjog forrásai
 • A közigazgatás és az igazságszolgáltatás határterületi problematikája
 • A közigazgatás büntetőhatalma

A két hatalmi ág: az executiva és a bírói hatalom intézményei egymáshoz való viszonya témával másfélszáz tanulmánya foglalkozik. A polgári igazságszolgáltatási szervezet témában született levéltári forrásfeltáráson alapuló monográfia pedig akadémiai díjban részesült.

A hatalmi ágak kölcsönösségének kérdéseit, a jogtörténeti alapok kritikai elemzését a Die Problematik der Gewaltentrennung c. kötet tartalmazza.

Az állami büntetőhatalom megosztásának problematikáját, az elméleti alapvetést a Közigazgatási büntetőjog c. tankönyv fémjelzi. Az adminisztratív büntetőhatalom nemzetközi trendjének alakulásával pedig a team munkában készült: European administrative penal law foglalkozik. 

közjogi kutatások figyelemreméltó eredményeként értékelt a nemzetközi visszhangot kiváltó az ugyancsak team feldolgozás, a magyar állam milleniumára született angol nyelvű monográfia: The Hungarian state. Thousand years in Europe (Ed: A. Gergely – G. Máthé).

Az Európai Unió jogrendszerével, jogalkotásával összefüggésben kiemelkedő jelentőségű 5. Európai Jogászfórum szakmai tanácskozásának anyaga, mely széleskörű nemzetközi elismerésben részesült, méltán gazdagította a Zeitgeschichte irodalmát: Tagung des 5. Europäischen Juristentages. Themen der Sektionen: Grenzüberschreitende Kriminalität – Praxis der Rechtspflegeorgane – Grenzen der Suverenität (id. G. Máthé) Bp. 2009.

Figyelemreméltóak továbbá a Sub clausula 1920-1947, 1956, 1989 c. munkaközösségben és szerkesztésével készült kötetek a XX. század meghatározó hazai és európai intézménytörténetének dokumentált bemutatásával. 

Végezetül a Szent Szövetségi Európa XIX. századi fejlődésének és a kettős monarchia állam- és jogintézményeinek értékelését pedig a cseh, szlovák, lengyel, osztrák, horvát, magyar együttműködésben született német nyelvű monográfiák reprezentálják. Die Habsburgermonarchie auf dem Wege zum Rechtsstaat? (Hrsg: Gábor Máthé – Werner Ogris), Budapest – Wien 2010., Kroatisch-ungarische öffentlich-rechtliche Verhältnisse zur Zeit der Doppelmonarchie (Hrsg: Gábor Máthé – Barna Mezey), Budapest – Zagreb 2015

 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

 • A német nyelvterület egyetemeinek alkotmányjogi- és jogtörténeti tanszékei
 • Jean Boden társaság és International Association for the History of Law Institutions tagja

Az elmúlt évtizedekben a Közép-Európai Egyetemek jogtörténet-tudományi konferenciáin, műhelyvitáin előadások tartása.

Rendszeres részvétel a DRHT (Deutsche Rechthistorikertag) és a DJT (Deutsche Juristentag) rendezvényein (kutatási témákban tematikus kötet bemutatás, hozzászólások).

NYELVISMERET

 • Német középfok (állami nyelvvizsga)
 • Orosz középfok (állami nyelvvizsga)

BIZOTTSÁGI TAGSÁGOK

 • MTA-TMB Állam- és Jogtudományi Szakbizottság tag, titkár 1983-1991
 • MTA Jogtudományi Bizottsága - titkár 1998-2004
 • MTA Közigazgatástudományi Bizottság titkár 2004-2008
 • MTA Jogtörténeti Albizottság alapító elnök, 1996, 2012-től ismét elnök
 • MTA Közgyűlési doktorképviselő 2004-2007
 • Magyar Jogász Egylet - főtitkár 1989-1991; 1996-2000
 • Magyar Jogász Egylet - elnök 2002-2010
 • Országos Tudományos Diákköri Tanács ÁJB elnök 2005-2015
 • 1996- egy ciklus OTKA Állam- és Jogtudományi Zsűri tagja
 • 1995 Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöki tanácsadó
 • 1995/96 Budapesti Egyetemi Szövetség (BME, BKE, Államigazgatási Főiskola, Állatorvosi Egyetem, Kertészeti Egyetem) ügyvezető igazgató
 • Magyar Akkreditációs Bizottság 2000-2003, 2003-2006. A második ciklusban a MAB Állam- jog- és közigazgatás tudományok Bizottságának társelnöke, illetve az utolsó esztendőben elnöke
 • Országos Választási Bizottság 1989-től részbeni megszakításokkal tag, illetve elnök (1996-1998)
 • Alapítvány a Választásokért Kuratórium elnöke 1998-2011

SZAKMAI FOLYÓIRAT SZERKESZTŐSÉGÉBEN TAGSÁG

 • Magyar Jog
 • Európai Közigazgatási Szemle
 • Jogtörténeti Szemle
 • Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás

PUBLIKÁCIÓS LISTA

KÖNYVEK, TANANYAGOK, JEGYZETEK

 • A magyar burzsoá igazságszolgáltatási szervezet kialakulása. 1867-1875. [Kandidátusi értekezés.] Bp. [Gépirat], 1977. 392 p. 74 t. Bibliogr. a jegyzetekben.
 • Die Entwicklung der städtischen und regionalen Verwaltung in der letzten 100 Jahren in Mittel- und Osteuropa. Internationale Rechtshistoriche Konferenz, Budapest, 1977. September 12-15. Bd. 1. Nationalreferate. Red. Kovács Kálmán. (Mitarb.) Bp. ELTE Soksz. 1978. 302 p. Bibliogr. a fejezetek végén és a jegyzetekben.
 • Die Entwicklung der städtischen und regionalen Verwaltung in der letzten 100 Jahren in Mittel- und Osteuropa. Internationale Rechtshistoriche Konferenz, Budapest, 1977. September 12-15. Bd. 2-3. Red. Kovács Kálmán. (Mitarb.) Bp. ELTE Soksz. 1979. 419, 354 p. Bibliogr. a fejezetek végén és a jegyzetekben.
 • Acta Academiae Administrationis Rei Publicae. Tomus 1. [Az Államigazgatási Főiskola actái. 1. köt. Tanulmánykötet.] Szerk. biz. eln. Kelemen Ferenc. (Fel. szerk.) [Közzéteszi az] Államigazgatási Főiskola. Bp. MTA KESZ Soksz. 1981. 264 p. Bibliogr. a jegyzetekben. Orosz és német vagy angol kiv.
 • -Csizmadia Andor-Nagy Endre: Magyar közigazgatástörténet. [Főiskolai jegyzet.] (Szerk.) [Közzéteszi az] Államigazgatási Főiskola. Bp. Államigazg. Főisk. háziny. [soksz.] 1982. 186 p. Bibliogr. 177-181.
 • A magyar burzsoá igazságszolgáltatási szervezet kialakulása. 1867-1875. Bp. Akad. K. 1982. 239, [2] p. Bibliogr. a jegyzetekben.
 • Acta Academiae Administrationis Rei Publicae. Tomus 2. [Az Államigazgatási Főiskola actái. 2. köt. Tanulmánykötet.] Szerk. biz. eln. Kelemen Ferenc. (Fel. szerk.) [Közzéteszi az] Államigazgatási Főiskola. Bp. MTA KESZ Soksz. 1983. 288 p. Bibliogr. a jegyzetekben. Orosz és német vagy angol kiv.
 • A magyar közigazgatási irodalom válogatott bibliográfiája. 1827-1944. Összeáll. Hernádi László Mihály. (Szerk.: -Kovács Kálmán-Hernádi László Mihály) [Közzéteszi a] KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat - MTA Jogtörténeti Kutatócsoport. Bp. Stat. K. [soksz.] 1983. 647 p.
 • Acta Academiae Administrationis Rei Publicae. Tomus 3. [Az Államigazgatási Főiskola actái. 3. köt. Tanulmánykötet.] Szerk. biz. eln. Kelemen Ferenc. (Fel. szerk.) [Közzéteszi az] Államigazgatási Főiskola. Bp. MTA KESZ Soksz. 1985. Bibliogr. a jegyzetekben. Orosz és német vagy angol kiv.
 • A magyar állam szervei. 1944-1950. [1. köt.] A-M. [2. köt.] N-Z. Szerk. biz. eln. Vörös Károly. Főszerk. Boreczky Beátrix. (Szerk. -Müller Veronika-Vass István, G.) Készült az Új Magyar Központi Levéltárban. Bp. Közgazd. és Jogi K. 1985. 503, 507-863. p.
 • A közigazgatási büntetőbíráskodás fejlődése az utolsó 100 évben. Tanulmánykötet. - Entwicklung der Verwaltungsstrafgerichtsbarkeit in den vergangenen 100 Jahren. Sammelband. (Szerk.: -Révész Tamás) Bp. IM. Bv. Háziny. [soksz.] 1986. [1988.] 483 p. /Igazságügyi Minisztérium Tudományos és Tájékoztatási Főosztály kiadványai 17./ Bibliogr. a jegyzetekben. Váltakozva német, francia és orosz nyelven.
 • A szabálysértési jog továbbfejlesztésének elméleti megalapozása. (Szerk.: -Szabó András) [Közzéteszi a] Magyar Tudományos Akadémia Államtudományi Kutatások Programirodája. Bp. OMIKK háziny. [soksz.] 1987. 285 p. Bibliogr. a jegyzetekben.
 • -Bittó Márta-Mészáros József-Papp László: Közigazgatási büntetőjog. A büntetőjog alapjai. Szabálysértési jog. Főiskolai tankönyv. (Szerk.) Bp. Tankönyvk. [soksz.] 1988. 524, [4] p.
 • -Csizmadia [Andor]-Nagy [Endre]: Magyar közigazgatástörténet. [Főiskolai jegyzet.] (Szerk.) [Közzéteszi az] Államigazgatási Főiskola. [Utánny.] Bp. Államigazg. Főisk. háziny. [soksz. 1989.] 186 p. Bibliogr. 177-181.
 • -Csizmadia [Andor]-Nagy [Endre]: Magyar közigazgatástörténet. [Főiskolai jegyzet.] (Szerk.) [Közzéteszi az] Államigazgatási Főiskola. Átdolg. kiad. Bp. Államigazg. Főisk. háziny. [soksz.] 1990. [6], 151 p.
 • Emlékülés gróf Széchényi István születésének évfordulója alkalmából. Budapest, 1990. szept. 3. (Szerk.) Bp. Unió, 1990. 58 p. /Magyar Jogászegyleti értekezések. Ú.F. 2./
 • Jogrendszerünk a XX. század végén. Siófoki jogász napok. 1990. máj. 4-6. Tanulmánykötet. (Szerk.) Bp. MJE, 1990. 384 p. /Magyar Jogászegyleti értekezések. Ú.F. 1./
 • Szabálysértési jog. Jogszabálygyűjtemény. Összeáll. és jegyz. -Felméry Imre-Mészáros József-Papp László. [Lezárva:] 1991. szept. 30. [Bp.] Unió K. 1991. 349, [2] p.
 • Freedom of information towards open governments in the new democracies. Speeces from the conference 4-7 May 1992, Budapest. Ed. Péterfalvi Attila. (Ed. of the serial) Publ. School of Public Administration. Bp. ny. n. 1992. 98 p. /Studies on public administration and law 1./ Bibliogr. a jegyzetekben.
 • Magyar jogászgyűlés. Siófok. 1992. ápr. 24-26. (Szerk.) [Közzéteszi a] Magyar Jogász Egylet. Bp. Bv Kei ny. 1992. 319 p. Bibliogr. a jegyzetekben. 
 • Tanulmányok a kincstári vagyonról és kezeléséről. [Konferencia. Budapest, 1991. nov. 29-30.] Szerk. és előszó Lőrincz Lajos. (Sorozatszerk.) [Közzéteszi az] Államigazgatási Főiskola. Bp. Államigazg. Főisk. Háziny. 1992. 112 p. /Studies on public administration and law 2./ Bibliogr. a jegyzetekben. 
 • Theorie und Institutionsystem der Gewaltentrennung in Europa. Mitteleuropäische Rechtshistorikerrunde. I. Konferenz. Veszprém, 15-18. September 1992. (Hrsg.) [Publ.] Budapest University Association - School of Public Administration. Bp. Államigazg. Főisk. Druck. 1993. 341 p. /Studies on public administration and law 4./ A tanulmányok váltakozva angol és német nyelven. 
 • Szabálysértési jog. Jogszabálygyűjtemény. Összeáll. és jegyz. -Felméry Imre-Mészáros József-Papp László. [Utánny. Lezárva:] 1994. jan. 1. [Bp.] Unió K. 1994. 349, [2] p. 
 • Degré Alajos emlékkönyv. (Szerk. -Zlinszky János) [Bp.] Unió K. 1995. 333 p. Bibliogr. egyes tanulmányok végén és a jegyzetekben.
 • A magyar közszolgálat. Közigazgatási szakemberképzés a XX. században. [Tanulmánykötet.] (Sorozatszerk.) [Közzéteszi az] Államigazgatási Főiskola. Bp. Államigazg. Főisk. háziny. 1995. [1996.] 157 p. /Studies on public administration and law 3./ Bibliogr. a jegyzetekben.
 • Die Entwicklung der österreichisch-ungarischen Strafrechtskodifikation im XIX-XX. Jahrhundert. (Hrsg.: -Ogris, Werner) [Bp.] Unió, [1996.] 269 p. Bibliogr. a jegyzetekben.
 • A magyar jog múltja, európai jogharmonizáció, jogunk modernizálása. Tudományos konferencia a Millecentenárium alkalmából a Parlament kongresszusi termében. 1996. márc. 8. (Szerk.) [Közzéteszi a] Magyar Jogász Egylet. Bp. Duna-Mix ny. 1996. 127 p. /Magyar Jogászegyleti értekezések Ú.F. 3./
 • Államigazgatási Főiskola. 1977-1997. Összeáll. a Jubileumi Munkabizottság. (Eln.) Titk. Ispán Klára. Bp. Unió K. 1997. 272 p.
 • Tizedik jogász vándorgyűlés. [Sopron, 1997. máj. 29-30.] (Szerk.) [Közzéteszi a] Magyar Jogász Egylet. Bp. Duna-Mix ny. 1997. 212, [2] p.
 • Tizenegyedik jogász vándorgyűlés. [Gyula, 1997. okt. 17-18.] Plenáris ülés. Az ombudsman intézménye és működésének tapasztalatai. (Szerk.) Bp. MJE, 1997. 206 p.
 • Negyedik magyar jogászgyűlés. 1998. (Szerk.) [Közzéteszi a] Magyar Jogász Egylet. Bp. MJE, 1998.
 • -Csizmadia Andor-Nagy Endre: Magyar közigazgatástörténet. [Egyetemi jegyzet.] (Szerk.) [Közzéteszi a] Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Államigazgatási kar. Átdolg. kiad. Utánny. Bp. BKÁE Államigazg. kar. háziny. [2000.] [6], 151 p. 
 • Die Elemente ungarischen Verfassungsentwicklung. Studien zum Millennium. (Hrsg. -Mezey Barna) [Bp.] ny. n. 2000. 82 p. 
 • The Hungarian state. Thousand years in Europe. (Ed. -Gergely András) Assist. ed. Elsässer Klaudia. Forew. Mádl Ferenc. Bp. Korona Publ. 2000. 576 p. Bibliogr. 481-489. 
 • Közigazgatási tanulmányok. Szerk. Egedy Gergely. (Sorozatszerk.) Kiad. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Karának Tudományos Bizottsága. Bp. BKÁE Államigazg. Kar ny. 2000. 179 p. /Studies on public administration and law 5./ Bibliogr. a jegyzetekben.
 • Európai integráció – regionális politika. Tanulmányok. „Magyar köztisztviselők felkészítése az EU csatlakozásra.” TEMPUS– 14180 – 1999. (Szerk. és előszó) [Közzéteszi a] Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Államigazgatási Kar. Bp. ny. n. 2001. 203 p.
 • Közélet és kommunikáció. Közigazgatási tanulmányok. Szerk. Jenei Ágnes. (Sorozatszerk.) Kiad. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Karának Tudományos Bizottsága. Bp. BKÁE Államigazg. Kar ny. 2001. 107 p. /Studies on public administration and law 6./ Bibliogr. az egyes tanulmányok végén.
 • Von den Ständeversammlungen bis zum parlamentarischen Regierungssystem in Ungarn. Studien zur Parlamentarismusgeschichte. (Hrsg. -Mezey Barna) Eötvös Loránd-Universität, Juristische Fakultät – International Commission for the History of Representative and Parliamentary Intitutions Bp. - Graz, ny. n. 2001. 153 p. /Bibliotheca iuridica. Acta congressuum 1./ Bibliogr. szöveg között.
 • Dezső Márta-Nagyné Szegvári Katalin-Rytkó Emília: A választójog. (Szerk.) [Bp.] Press Publica K. [2002.] 128 p. /Változó világ. Jog 50./ Bibliogr. 127.
 • Von dem Vormärz bis zum 20. Jahrhundert. Tradition und Erneuerung in der ungarischen Rechtsentwicklung. Studien zu den Reformen in den 19-20. Jahrhunderten. (Hrsg. -Mezey Barna) Eötvös Loránd-Universität, Juristische Fakultät - Ungarische Akademie der Wissenschaften, Rechtshistorische Unterkommission. Bp. - Würzburg, ny. n. 2002. 111 p. /Bibliotheca iuridica. Acta congressuum 8./ Bibliogr. szöveg között.
 • MÁTHÉ Gábor: A felsőbírósági reform és a polgári törvénykezési rendtartás. = Magister artis boni et aequi. Studia in honorem Németh János. Szerk.: Kiss Daisy – Varga István. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2003. 655-671.
 • MÁTHÉ Gábor: A jogász továbbképzés problematikája. = A jogászképzés múltja, jelene, jövője. Szerk. Takács Péter. Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2003. /Bibliotheca Iuridica. Acta Congressuum 10./ 351-357.
 • MÁTHÉ Gábor: A kodifikáció szervezetének alakulása. = Petrik Ferenc emlékkönyv. Budapest, 2003. 179-199.
 • MÁTHÉ Gábor: Államigazgatási Főiskola – BKÁE Államigazgatási Kar. = A jogászképzés múltja, jelene, jövője. Szerk. Takács Péter. Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2003. /Bibliotheca Iuridica. Acta Congressuum 10./ 302-313.
 • MÁTHÉ Gábor: Az önállósult közigazgatási szakemberképzés. = A jogászképzés múltja, jelene, jövője. Szerk. Takács Péter. Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2003. /Bibliotheca Iuridica. Acta Congressuum 10./ 103-111.
 • MÁTHÉ Gábor: Nationalversammlung und Rechtsgebung. = Von den Ständeversammlungen bis zu den modernen Parlamenten. Studien über die Geschichte des ungarischen Parlaments. Szerk.: Mezey Barna – Máthé Gábor. Barcelona – Budapest, ELTE ÁJK, 2003. /Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions 81/ /Bibliotheca Iuridica. Acta Congressuum 12./ [138.] 28-38.
 • MÁTHÉ Gábor: Nemzeti versenyképesség és átlátható államháztartás. Bevezető. = Huszadik Jogász Vándorgyűlés. Budapest, 2003. 6-9.
 • MÁTHÉ Gábor: Problems of codification during the Austro-Hungarian dual monarchy. = Society and Economy. Budapest, 2003. 36-56.
 • MÁTHÉ Gábor Részlet. =Strafrechtsgeschichte an der Grenze des nächsten Jahrtausendes. Szerk.: Mezey Barna. Budapest, Gondolat, 2003. /Bibliotheca Iuridica. Acta Congressuum 4./ /Rechtsgeschichtliche Abhandlungen 27/ [286.]*
 • MÁTHÉ Gábor: Részletek. = Magyar alkotmánytörténet. Szerk.: Mezey Barna. 5. átdolg. kiad. Budapest, Osiris Kiadó, 2003. [516.]*
 • MÁTHÉ Gábor: Részletek. = Magyar jogtörténet. Szerk.: Mezey Barna. 2. jav. kiad. Budapest, Osiris Kiadó, 2003. [440.]*
 • MÁTHÉ Gábor: [társszerkesztőként]: Von den Ständeversammlungen bis zu den modernen Parlamenten. Studien über die Geschichte des ungarischen Parlaments. Szerk.: Mezey Barna – Máthé Gábor. Barcelona – Budapest, ELTE ÁJK, 2003. /Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions 81/ /Bibliotheca Iuridica. Acta Congressuum 12./ 138.

TANULMÁNYOK

 • A jogegyenlőség és törvény előtti egyenlőség kérdései a reformkorban. In: A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának actái. 10. köt. [A címlapon: Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Tomus 10.] Szerk. a Kar Tudományos és Módszertani Bizottsága. Bp. Tankönyvk. 1968. 341-361. p.
 • A bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869:IV. tc. létrejötte és jelentősége a dualizmus jogrendszerében. In: Gazdaság- és Jogtudomány, 1969. 3. sz. 134-159. p.
 • A közigazgatás demokratikus átalakulása Fejér megyében 1944-[19]45-ben. In: Állam- és Igazgatás, 1970. 4. sz. 312-317. p. 
 • Székesfehérvár szabad királyi város közigazgatásának kérdései 1848-1849-ben. In: A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának actái. 13. köt. [A címlapon: Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Tomus 13.] Szerk. a Kar Tudományos és Módszertani Bizottsága. Bp. Tankönyvk. 1971. 281-288. p. 
 • A bírói felelősség és a bírákra vonatkozó főbb rendelkezések törvényi szabályozása a dualizmus első éveiben. In: A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának actái. 14. köt. [A címlapon: Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Tomus 14.] Szerk. a Kar Tudományos és Módszertani Bizottsága. Bp. Tankönyvk. 1972. 175-187. p.
 • Előadások a jogtörténet módszertani kérdéseiről. In: Jogtudományi Közlöny, 1972. 7. sz. 336-338. p.
 • Révész Tamás: Az esti- és levelező tagozatú oktatás fejlődése az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1945-1970. Bp. ELTE Soksz. 1972. 70 p. /Jogtörténeti értekezések 3./ Angol és német kiv.
 • Die Fragen der Kompetenzregelung zwischen der Verwaltung und dem Justizwesen in den ersten Jahren des Dualismus in Ungarn. In: Verwaltungshistorische Studien. Bd. 1. Konferenz über Verwaltungsgeschichte. Pécs – Siklós, [18-20] Mai 1972. Pécs, Soksz. 1972. 163-191. p.
 • A közigazgatás és az igazságszolgáltatás hatásköri rendezésének kérdései a dualizmus első éveiben. In: Tanulmányok Tolna megye történetéből. 5. [köt. Közzéteszi a] Tolna megyei Tanács Levéltára. Szerk. K. Balog István. Szekszárd, Szekszárdi ny. 1974. 353-370. p.
 • A sajtóesküdtszéki eljárás szabályozása a kiegyezést követően Magyarországon. In: Levéltári Szemle, 1974. 1. sz. 50-60. p.
 • A szőlőbirtok utáni tartozások megváltására vonatkozó eljárás az ideiglenes vegyesbírósági gyakorlatban. In: A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának actái. 16. köt. [A címlapon: Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Tomus 16.] Szerk. a Kar Tudományos Bizottsága. Bp. Tankönyvk. 1974. 343-355. p.
 • Verfahren bezüglich der Ablösung der Leistungen nach dem Weingartenbesitz in der Praxis der provisorischen gemischten Gerichtes. In: Rechtsgeschichtliche Studien zum Zivilrecht. Hrsg. Kovács Kálmán. Bp. ELTE Soksz. 1974. 107-133. p. /Jogtörténeti értekezések 6./
 • Probleme der Katheder für Landwirtschaft-Genossenschaftsrecht. [A XII. magyar-csehszlovák jogtörténeti konferencián - Smolenice, 1971. nov. 2-4. – elhangzott referátum.] In: Acta Facultatis Juridicae Universitas Comeniana. 1975.
 • Deák Ferenc emlékének törvénybeiktatása. [1876. évi III. tv.] In: Tanulmányok Deák Ferencről. Zalai gyűjtemény. 5. [köt.] Zalaegerszeg, Zalai ny. 1976. 369-378. p.
 • L’enseignement du droit aux cours du soir de l’Université de Budapest. In: Právniczká vzdelanost’ na Slovensku. 1848-1971. Bratislava, Slovenské Pedagogické Nakl. 1976. 113-128. p. /Acta Facultatis Juridicae Universitas Comeniana./
 • A gazdaság irányításának kormányzati szerve (1945-1949). In: A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának actái. 18. köt. [A címlapon: Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Tomus 18.] Szerk. a Kar Tudományos és Módszertani Bizottsága. Bp. Tankönyvk. 1976. 363-376. p.
 • Regelung des Schwurgerichtsverfahrens bei Pressedelikten in Ungarn nach dem Ausgleich. In: Etudes d’histoire du droit pénal. Zeszty naukowe Universitetu Jagiellonskiego. No. 411. Pracze prawnicze. Zeszty 73. Warszawa – Kraków, Panstwo Wyd., Naukowe. 1976. 137-159. p.
 • Regierungsorgan der Wirtschaftslenkung in Ungarn. 1945-1949. In: Vznik a vyvoj socialistického práva. 2. Cast. Ed. By K. Maly. Praha, Vytiskla Severografia, 1976. 251-260. p.
 • Az ideiglenes vegyesbírósági szervezet (1869-1871.) In: A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának actái. 20. köt. [A címlapon: Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Tomus 20.] Szerk. a Kar Tudományos Bizottsága. Bp. Tankönyvk. 1977. 223-234. p.
 • A városi és regionális igazgatás fejlődése Közép- és Kelet-Európában. Nemzetközi jogtörténettudományi konferencia. In: Állam- és Jogtudomány, 1978. 3. sz. 453-459. p.
 • Ausbildung der ungarischen bürgerlichen erstinstanzlichen Gerichtsorganisation. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio iuridica. Tomus 20. 1978. Red. Commissio scientitae. Bp. Állami ny. 1979. 101-125. p.
 • A Curia szerepe a törvényelőkészítésben; adalékok a kodifikáció szervezetéhez (1867-1875). In: A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának actái. 21. köt. [A címlapon: Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Tomus 21.] Szerk. a Kar Tudományos Bizottsága. Bp. Tankönyvk. 1979. 283-297. p.
 • Zur Frage der Aufsicht über die Städte. 1870-1937. In: Die Entwicklung der städtischen und regionalen Verwaltung in der letzten 100 Jahren in Mittel- und Osteuropa. Intenationale Rechtshistoriche Konferenz, Budapest, 1977. September 12-15. Bd. 3. Red. Kovács Kálmán. Mitarb. Máthé Gábor. Bp. ELTE Soksz. 1979. 195-216. p.
 • A magyar büntetőgyakorlat általános jellemzése. 1861-1878. Hozzász. Degré Alajos azonos c. előadásához. In: A magyar büntető törvényhozás 100. éve c. nemzetközi tudományos konferencia előadásai és hozzászólásai. [Közzéteszi a] Magyar Jogász Szövetség. Bp. IM Bv. Háziny. 1979. 181-186. p. /Jogász szövetségi értekezések 2./
 • A burzsoá törvénykezési reform változó javaslatai. In: Jogtörténeti tanulmányok. 4. köt. Szerk. Csizmadia Andor. Társszerk. Pecze Ferenc. Bp. Közgazd. és Jogi K. 1980. 201-217. p.
 • A miniszterelnökségi államtitkári intézmény. In: Jogtörténeti tanulmányok. Emlékkönyv Csizmadia Andor hetvenedik születésnapjára. Szerk. Ádám Antal - Benedek Ferenc-Szita János. Kiad. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. Pécs, Pécsi Szikra ny. 1980. [1981.] 259-271. p. /Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata 95./
 • Die rechtsgeschichtliche Lehre als theoretisch-politische Grundlage für die Ausbildung sozialistischer Juristen. In: Internationale Konferenz für Rechtsgeschichtswissenschaft. Protokollbd. 1. Red. H. Schröder. Hrsg. Humboldt-Universität zu Berlin, Sektion Rechtswissenschaft. Berlin, 1980. 68-80. p.
 • A szabálysértésről általában. 1. r. I. fej.: A szabálysértés intézményének kialakulása. In: Szabálysértési jog. [Főiskolai jegyzet. Összeáll.] -Mészáros József -Moldoványi György-Papp László. Szerk. Papp László. [Közzéteszi az] Államigazgatási Főiskola. Bp. Háziny. [soksz.] 1980. 9-19. p.
 • A szabálysértésről általában. 1. r. II. fej.: Az európai szocialista országok szabálysértési jogalkotásának jellemzői. In: Szabálysértési jog. [Főiskolai jegyzet. Összeáll.] -Mészáros József-Moldoványi György-Papp László. Szerk. Papp László. [Közzéteszi az] Államigazgatási Főiskola. Bp. Háziny. [soksz.] 1980. 20-29. p.
 • A szabálysértésekre vonatkozó általános szabályok. 2. r. I. fej.: Alapvető rendelkezések. In: Szabálysértési jog. [Főiskolai jegyzet. Összeáll.] -Mészáros József-Moldoványi György-Papp László. Szerk. Papp László. [Közzéteszi az] Államigazgatási Főiskola. Bp. Háziny. [soksz.] 1980. 33-43. p.
 • A szabálysértésekre vonatkozó általános szabályok. 2. r. II. fej.: A szabálysértési felelősségre vonás akadályai. In: Szabálysértési jog. [Főiskolai jegyzet. Összeáll.] -Mészáros József-Moldoványi György-Papp László. Szerk. Papp László. [Közzéteszi az] Államigazgatási Főiskola. Bp. Háziny. [soksz.] 1980. 43-53. p.
 • A szabálysértésekre vonatkozó általános szabályok. 2. r. III. fej.: A szabálysértés kifejlődésének szakaszai. In: Szabálysértési jog. [Főiskolai jegyzet. Összeáll.] -Mészáros József-Moldoványi György-Papp László. Szerk. Papp László. [Közzéteszi az] Államigazgatási Főiskola. Bp. Háziny. [soksz.] 1980. 53-54. p.
 • Szabálysértési jog. [Főiskolai jegyzet. Az egyes fejezeteket írta:] -Mészáros József -Moldoványi György-Papp László. Szerk. Papp László. [Közzéteszi az] Államigazgatási Főiskola. Bp. Háziny. [soksz.] 1980. 315 p.
 • Bíráskodás a közigazgatásban. In: A magyar politikai és jogi gondolkodás történetéből. XVIII-XIX. század. Szerk. Kovács Kálmán. [Közzéteszi az] Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék. Bp. ELTE Soksz. 1982. 73-86. p. /Jogtörténeti értekezések 12./
 • Az Igazságügyi Minisztérium történetéből. 1867-1871. 1. [r.] In: Jogpolitika, 1982. 3. sz. 12. p.
 • Az Igazságügyi Minisztérium történetéből. 1867-1871. 2. [r.] In: Jogpolitika, 1982. 4. sz. 15. p.
 • Bewertung der minder schweren Handlungen und das gefährdenden Verhaltens (Übertretungen) in der ungarischen bürgerlichen Rechtsentwicklung. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio iuridica. Tomus 25. 1983. Red. Commissio scientitae. Bp. Állami ny. 1983. [1985.] 115-137. p.
 • A "bírói hatalom" szervezetének reformtervei. In: Összehasonlító jogtörténet. Bolgár Elek-emlékkönyv. Szerk. Horváth Pál-Révész T[amás] Mihály. Bp. Akad. K. 1983. 137-148. p.
 • A polgári szociálpolitika és a szociális igazgatás viszonya. In: Az állami és jogintézmények változásai a XX. század első felében Magyarországon. Szerk. Kovács Kálmán. Bp. MTA KESZ Soksz. 1983. 77-87. p. /Az ELTE Magyar Jogtörténeti Tanszékének kiadványai./ /Jogtörténeti értekezések 13./
 • Die Entwicklung der Rechtsetzung von Übertretungen in Ungarn. In: Hungarian-Finnish Penal Law Seminary on petty offence. Bp. 1984. 4-14. p.
 • A kihágás megítélése a magyar jogfejlődésben. 1843-1968. In: Magyar-finn büntetőjogi szeminárium a szabálysértésekről. Budapest, 1983. szept. 5-8. Szerk. Fehér Lenke. [Közzéteszi] A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos vizsgálata c. Országos Kutatási Főirány Koordináló Tanácsa. Bp. ny. n. [soksz.] 1984. 3-11. lev.
 • Das Verhältnis zwischen der ungarischen bürgerlichen Sozialpolitik un der sozialen Vewaltung. In: Die Entwicklung der rechtlichen Stellung der Arbeitklasse im Kapitalismus Univerzita Karlova Praha, 1984. 153-158. p.
 • Felhatalmazás és rendeleti kormányzás. 1944-1949. In: A jogalkotás és a jogalkalmazás egyes kérdései Magyarországon. 19-20. század. [Szerk. Kovács Kálmán. Közzéteszi] az ELTE Magyar Jogtörténeti Tanszék. Bp. ELTE Soksz. 1986. [1987.] 161-171. p. /Jogtörténeti értekezések 15./
 • A magyar jogfejlődés jellemző vonásai. 1944-1949. In: Jogtörténeti Szemle, 1986. 1. sz. 51-55. p.
 • Szabó András: A szabálysértési jog problémáiról. In: Belügyi Szemle, 1986. 7. sz. 18-23. p.
 • Szabó András: A szabálysértési jogterület összefoglaló elemzése. In: A szabálysértési jogterület. Tanulmánykötet. Szerk. Nigriny Elemér. [Bp.] IM. Bv. Háziny. [soksz.] 1986. 477-490. p. /Igazságügyi Minisztérium Tudományos és Tájékoztatási Főosztály kiadványai 13./
 • Von der Übertretung bis zur Ordnungswidrigkeit - Entwicklung des Rechtsinstituts in Ungarn. In: A közigazgatási büntetőbíráskodás fejlődése az utolsó 100 évben. Tanulmánykötet. - Entwicklung der Verwaltungsstrafgerichtsbarkeit in den vergangenen 100 Jahren. Sammelband. (Szerk. -Révész Tamás) Bp. IM. Bv. Háziny. [soksz.] 1986. [1988.] 84-93. p. /Igazságügyi Minisztérium Tudományos és Tájékoztatási Főosztály kiadványai 17./
 • Characterzüge der ungarischen Rechtsentwicklung. 1944-1949. In: Vznik a vyvoj socialistického státu a práva. Universzita Karlova Praha. 1987. 209-221. p.
 • Institutionsgeschichte der Gegenwart. In: Zu den gegenwärtigen rechtsgeschichtlichen Forschungen. Internationales Rechthistorisches Kolloquium. [Balatonföldvár, 1986. Oktober 13-16.] Bp. ELTE, 1987. 150-156. p. /Rechtsgeschichtliche Abhandlungen 16./ Az előadások szövege váltakozva angol, német és francia nyelven.
 • Szabó András: A szabálysértési jogterület kodifikálása. - Prekoncepció. In: A szabálysértési jog továbbfejlesztésének elméleti megalapozása. (Szerk. -Szabó András) [Közzéteszi a] Magyar Tudományos Akadémia Államtudományi Kutatások Programirodája. Bp. OMIKK Háziny. [soksz.] 1987. 5-29. p.
 • A kihágás intézménye. 1. r. In: Állam- és Igazgatás, 1988. 8. sz. 673-683. p.
 • A kihágás intézménye. 2. r. In: Állam- és Igazgatás, 1988. 9. sz. 804-818. p.
 • Megoldhatatlan-e a szabálysértési felelősség? In: Ügyészségi Értesítő, 1988. 4. sz. 11-16. p.
 • -Szabó András: A szabálysértési jogterület kodifikálása. Prekoncepció. In: Állam- és Igazgatás, 1988. 10. sz. 865-876. p.
 • Die Aufteilung des Ius Puniendi in der Kodifikation der bürgerlichen Zeit. In: Velké Kodifikace I. Univerzita Karlova, Praha. 1989. 23-32. p.
 • Zur Aus- und Weiterbildung von Fachkarden für die staatliche Verwaltung in der Volksrepublik Ungarn. In: Gesellschaftliche Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung von Kadern für den sozialistische Staatsapparat. Kollokviums. Protokollbd. 2. Potsdam, 1989. 34-41. p.
 • Észrevételek az alkotmány szabályozási elveiről. In: Az alkotmány alapelvei. Fel. szerk. Kilényi Géza. Szerk. Hajdók Zsolt-Máté Jánosné. Kiad. az Építésgazdasági és Szervezési Intézet. [Bp.] Pécsi Szikra ny. [1989.] 46-49. p. /Alkotmányjogi füz. 1./
 • Megoldhatatlan-e a szabálysértési felelősség? In: Belügyi Szemle, 1989. 2. sz. 3-9. p.
 • Megoldhatatlan-e a szabálysértési felelősség? In: Jogtudományi Közlöny, 1989. 2. sz. 88-94. p.
 • Ermächtigung und Regierung im Verordnungsweg. 1944-1949. In: Acta Juridica, 1990. 1-2. sz. 27-44. p.
 • Y a-t-il une solution pour la responsabilité de contravention? In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio iuridica. Tomus 31. 1990. Bp. ELTE Soksz. 1990. [1991.] 117-132. p.
 • György István: A közigazgatási szakvizsga szabályozási koncepciójához. In: Magyar Közigazgatás, 1991. 10. sz. 954-963. p.
 • A magyar alkotmányreform és jogállamiság. [Hozzászólások.] In: A magyar alkotmányreform és jogállamiság. Szerk. Donald T. Fox – Andrea Bonime Blanc. Bp. 1991. 39-41. p.
 • Magyar Nagylexikon. 1-15. köt. A-Sek. Szerk. Barabás Éva [stb. a jogtörténeti címszavakat írta:] Bp. Magyar Nagylexikon K. 1993-2002. 15 db.
 • Das System der Machtteilung im ungarischen bürgerlichen Staat. In: Theorie und Institutionsystem der Gewaltentrennung in Europa. Mitteleuropäische Rechtshistorikerrunde. I. Konferenz. Veszprém, 15-18. September 1992. (Hrsg.) [Publ.] Budapest University Association - School of Public Administration. Bp. Államigazg. Főisk. Druck. 1993. 87-94. p. /Studies on public administration and law 4./ A tanulmányok váltakozva angol és német nyelven.
 • A jegyzői jogállás változásai a magyar jogrendszerben. In: Jegyzők 2. országos konferenciája. Siófok, 1994. szept. 1-3. Összeáll. Várszegi Erzsébet. Szerk. Kolber István. [Közzéteszi a] Magyar Közigazgatási Kamara. Bp. Infomark, 1994. 21-25. p.
 • Die Aufteilung des Ius Puniendi in der Kodifikation der bürgerlichen Zeit. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio iuridica. Tomus 35. 1994. Bp. ELTE Soksz. 1995. 77-84. p.
 • Gerichtsbarkeit in der Verwaltung. In: Festschrift für Prof. Karel Maly. Praha, 1995. 264-282. p.
 • A közigazgatási büntetőjog elmélettörténetéhez. In: Degré Alajos emlékkönyv. (Szerk. -Zlinszky János) [Bp.] Unió K. 1995. 149-159. p.
 • A magyar közigazgatási képzés történeti modellje. In: A magyar közszolgálat. Közigazgatási szakemberképzés a XX. században. [Tanulmánykötet. Közzéteszi az Államigazgatási Főiskola.] Bp. Államigazg. Főisk. háziny. 1995. [1996.] 117-121. p. /Studies on public administration and law 3./
 • Horváth Attila-Mezey Barna: A közigazgatás. A magyar polgári állam szervei. In: Magyar alkotmánytörténet. 2. átdolg. jav. kiad. (Írta: -Beliznay Kinga-Föglein Gizella-Horváth Attila-Mezey Barna-Révész T. Mihály) Szerk. Mezey Barna. Bp. Osiris K. 1996. 317-326. p. /Osiris tankönyvek./
 • Magyar alkotmánytörténet. 2. átdolg. jav. kiad. (Írta: -Beliznay Kinga-Föglein Gizella-Horváth Attila-Mezey Barna-Révész T. Mihály) Szerk. Mezey Barna. Bp. Osiris K. 1996. 433 p. /Osiris tankönyvek./ Bibliogr. fejezetenként.
 • Magyar jogtörténet. (Írta: -Beliznay Kinga-Horváth Attila-Kabódi Csaba-Király Tibor-Lőrincz József-Mezey Barna-Révész T. Mihály-Zlinszky János) Szerk. Mezey Barna. Bp. Osiris K. 1996. 438 p. /Osiris tankönyvek./ Bibliogr. fejezetenként.
 • Die Beurteilung der Handlungen von geringem Gewicht und der Überträtungskodex. Gesetz XL des Jahres 1879. In: Die Entwicklung der österreichisch-ungarischen Strafrechtskodifikation im XIX-XX. Jahrhundert. (Hrsg. -Ogris, Werner) [Bp.] Unió, [1996.] 237-246. p.
 • A kihágás büntető törvénykönyve. 1879:40. tc. In: Magyar jogtörténet. (Írta: -Beliznay Kinga-Horváth Attila-Kabódi Csaba-Király Tibor-Lőrincz József-Mezey Barna-Révész T. Mihály-Zlinszky János) Szerk. Mezey Barna. Bp. Osiris K. 1996. 292-295. p. /Osiris tankönyvek./
 • Köszöntő. [A Magyar Jogász Egylet főtitkárának köszöntője „A magyar jog múltja…” c. tudományos konferencián]. In: A magyar jog múltja, európai jogharmonizáció, jogunk modernizálása. Tudományos konferencia a Millecentenárium alkalmából a Parlament kongresszusi termében. 1996. márc. 8. (Szerk.) [Közzéteszi a] Magyar Jogász Egylet. Bp. Duna-Mix ny. 1996. 11-15. p.
 • A közigazgatási szakemberképzés történeti tanulságai. In: A magyar közigazgatás korszerűsítésének elvi és gyakorlati kérdései. Oktatási anyag. Vál. és szerk. Fogarasi József. [Bp.] Unió K. [1996.] 261-263. p.
 • A közigazgatási szakemberképzés történeti tanulságai. In: A közigazgatás személyi állománya. Tanulmányok a közigazgatás továbbfejlesztéséhez. [Konferencia. Budapest, 1995. okt. 20. Közzéteszi a] Magyar Közigazgatási Kamara - Államigazgatási Főiskola. [Bp.] Unió K. [1996.] 1-13. p. /Párbeszéd elmélet és gyakorlat között 5./
 • Mezey Barna–Révész T. Mihály: A parlamentáris monarchia. Polgári állammodellek a magyar alkotmánytörténetben. In: Magyar alkotmánytörténet. 2. átdolg. jav. kiad. (Írta: -Beliznay Kinga–Föglein Gizella-Horváth Attila-Mezey Barna -Révész T. Mihály) Szerk. Mezey Barna. Bp. Osiris K. 1996. 217-245. p. /Osiris tankönyvek./
 • A polgári államszervezet kiépülése Magyarországon. In: Rubicon, 1996. 4-5. sz. 35-38. p.
 • Mezey Barna: Az átmenet kora. 1844-1878. In: Magyar jogtörténet. (Írta: -Beliznay Kinga-Horváth Attila-Kabódi Csaba-Király Tibor-Lőrincz József-Mezey Barna-Révész T. Mihály-Zlinszky János) Szerk. Mezey Barna. Bp. Osiris K. 1996. 276-281. p. /Osiris tankönyvek./
 • Mezey Barna: Az 1843. évi [büntetőtörvény] javaslat. In: Magyar jogtörténet. (Írta: -Beliznay Kinga-Horváth Attila-Kabódi Csaba-Király Tibor-Lőrincz József-Mezey Barna-Révész T. Mihály-Zlinszky János) Szerk. Mezey Barna. Bp. Osiris K. 1996. 271-276. p. /Osiris tankönyvek./
 • A középszint történeti meghatározottsága. In: A városkörnyéki kistérségi igazgatás fejlesztése. Bp. 1997. 9-14. p.
 • Horváth Attila: A jog forrásai. A Tripartitumtól a szegedi törvényekig. In: A magyar állam- és jogtörténet forrásai. Szöveggyűjtemény. Szerk. Mezey Barna. A fejezeteket összeáll. -Bódiné Beliznay Kinga-Föglein Gizella-Horváth Attila-Mezey Barna–Pomogyi László-Tóth Béla) Bp. Osiris K. 1998. 125-171. p. /Osiris könyvek./
 • Magyar alkotmánytörténet. 2. átdolg. jav. kiad. [Utánny.] (Írta: -Beliznay Kinga–Föglein Gizella-Horváth Attila-Mezey Barna-Révész T. Mihály) Szerk. Mezey Barna. Bp. Osiris K. 1998. 433 p. /Osiris tankönyvek./ Bibliogr. fejezetenként.
 • A magyar állam- és jogtörténet forrásai. Szöveggyűjtemény. Szerk. Mezey Barna. A fejezeteket összeáll. -Bódiné Beliznai Kinga-Föglein Gizella-Horváth Attila-Mezey Barna–Pomogyi László-Tóth Béla) Bp. Osiris K. 1998. 732 p. /Osiris könyvek./
 • Eljárásjog és szankciórendszer. In: Negyedik magyar jogászgyűlés. 1998. (Szerk.) [Közzéteszi a] Magyar Jogász Egylet. Bp. MJE, 1998. 339-347. p.
 • Jogalkotás és jogélet. A kiegyenlítés kora. 1867-1918. In: A magyar állam- és jogtörténet forrásai. Szöveggyűjtemény. Szerk. Mezey Barna. A fejezeteket összeáll. -Bódiné Beliznai Kinga-Föglein Gizella-Horváth Attila-Mezey Barna–Pomogyi László-Tóth Béla) Bp. Osiris K. 1998. 411-480. p. /Osiris könyvek./
 • A polgári nemzetállam kialakulásának kora. 1790-1849. In: A magyar állam- és jogtörténet forrásai. Szöveggyűjtemény. Szerk. Mezey Barna. A fejezeteket összeáll. -Bódiné Beliznai Kinga-Föglein Gizella-Horváth Attila-Mezey Barna–Pomogyi László-Tóth Béla) Bp. Osiris K. 1998. 220-297. p.
 • Jogi lexikon. Főszerk. Lamm Vanda–Peschka Vilmos. [A jogtörténeti címszavakat írta:] Bp. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti K. 1999. VI, [6], 645 p.
 • Magyar alkotmánytörténet. 3. átdolg. jav. kiad. (Írta: -Bódiné Beliznay Kinga–Föglein Gizella-Horváth Attila-Mezey Barna-Révész T. Mihály–Völgyesi Levente) Szerk. Mezey Barna. Bp. Osiris K. 1999. 445 p. /Osiris tankönyvek./ Bibliogr. fejezetenként.
 • A bírói hatalom fejlődése. In: A magyar alkotmányosság ezer éve. Tudományos konferencia. Esztergom, 1998. nov. 17. Szerk. Mikolasek Sándor. Kiad. Esztergom Város Önkormányzata. Esztergom, Multi Copy Kft. ny. [1999.] 43-49. p.
 • Csemegi Károly a közjog művelője. In: Csemegi Károly emlékülés. Komárom, 1999. márc. 19. Komárom, 1999. 9-16. p.
 • A polgári kori önkormányzatokról. In: A magyar alkotmányosság ezer éve. Tudományos konferencia. Esztergom, 1998. nov. 17. Szerk. Mikolasek Sándor. Kiad. Esztergom Város Önkormányzata. Esztergom, Multi Copy Kft. ny. [1999.] 49-55. p.
 • Lomnici Zoltán: Az ítélőtáblák elhalasztása és a közigazgatási bíráskodás jövője. (Korreferens: -Maklári Iván) In: Tizennegyedik jogász vándorgyűlés. Pécs, 1999. okt. 14-15. Szerk. Benisné Győrffy Ilona. [Közzéteszi a] Magyar Jogász Egylet. Bp. Duna-mix ny. 2000. 21-46. p.
 • A magyar jogtörténet forrásai. Szemelvénygyűjtemény. Szerk. Mezey Barna. (A fejezeteket összeáll. -Béli Gábor-Bódiné Beliznai Kinga–Föglein Gizella-Horváth Attila-Mezey Barna–Pomogyi László–Tóth Béla) Bp. Osiris K. 2000. 827 p. /Osiris tankönyvek./
 • Development of Hungarian penal law. (Part II/4.) In: The Hungarian state. Thousand years in Europe. Ed. -Gergely András. Assist. ed. Elsässer Klaudia. Forew. Mádl Ferenc. Bp. Korona Publ. 2000. 335-342. p.
 • The dual monarchy. (The Hungarian bourgeois state. 1867-1944. Part II/1/1.) In: The Hungarian state. Thousand years in Europe. Ed. -Gergely András. Assist. ed. Elsässer Klaudia. Forew. Mádl Ferenc. Bp. Korona Publ. 2000. 217-232. p.
 • "The Federal Hungarian Socialist Soviet Republic" of 1919. (The Hungarian bourgeois state. 1867-1944. Part II/1/4.) In: The Hungarian state. Thousand years in Europe. Ed. -Gergely András. Assist. ed. Elsässer Klaudia. Forew. Mádl Ferenc. Bp. Korona Publ. 2000. 252-256. p.
 • -Pölöskei Ferenc: The Hungarian bourgeois state. 1867-1944. (Part II/1.) In: The Hungarian state. Thousand years in Europe. Ed. -Gergely András. Assist. ed. Elsässer Klaudia. Forew. Mádl Ferenc. Bp. Korona Publ. 2000. 217-278. p.
 • A közigazgatási bíráskodásról. In: Magyar Jogász Egylet. Bp. 2000. 38-49. p.
 • Die Lehre der Ungarischen heiligen Krone. Paraphrase. In: Die Elemente ungarischen Verfassungsentwicklung. Studien zum Millennium. (Hrsg. -Mezey Barna) [Bp.] ny. n. 2000. 9-20. p.
 • The Michaelmas daisy revolution – "The Hungarian People’s Republic". (The Hungarian bourgeois state. 1867-1944. Part II/1/3.) In: The Hungarian state. Thousand years in Europe. Ed. -Gergely András. Assist. ed. Elsässer Klaudia. Forew. Mádl Ferenc. Bp. Korona Publ. 2000. 248-252. p.
 • A model for training professional civil servants in the system of Hungarian higher education. In: Studies on common European administration. Ed. Lőrincz Lajos. Publ. Budapest University of Economic Sciences and Public Administration Faculty of Public Administration. Bp. ny. n. 2000. [2001.] 337-347. p.
 • Nebenstrafrecht – Ordnungwidrigkeit oder Verwaltungsstrafrecht? In: Strafrechtsgeschichte an der Grenze des nächsten Jahrtausendes. Konferenz. Bp. 2000.
 • -Pölöskei Ferenc: A public-law interregnum. (The Hungarian bourgeois state. 1867-1944. Part II/1/5.) In: The Hungarian state. Thousand years in Europe. Ed. -Gergely András. Assist. ed. Elsässer Klaudia. Forew. Mádl Ferenc. Bp. Korona Publ. 2000. 257-278. p.
 • Staatshaushalt – Staatswirtschaft – Privatwirtschaft. In: Staatsfinanzen – Staatsverschuldung – Staatsbankrotte in der europäischen Staaten und Rechtsgeschichte. Hrsg. Lingelbach, Gerhard. Böhlau Verl. Köln – Weimar – Wien, 2000. 237-250. p.
 • A szabálysértési jogról. In: Jogi beszélgetések. 1997-1999. Szerk. Kéki Zoltán - Egerszegi Edit. Kiad. [a] Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. Kaposvár, Kaposvári ny. 2000. 21-28. p.
 • Az újragondolás lehetősége. In: A vallások és az európai integráció. [A vallások szerepe Magyarország európai integrációjában c. konferencián – Budapest, 2000. máj. 17-18. – elhangzott előadások szerkesztett változata.] 2. köt. Szerk. Glózer Rita–Hamp Gábor–Horányi Özséb. Bp. Balassi K. – Magyar Pax Romana – Országos Főrabbi Hivatala, 2000. 81-83. p. /Pax Romana könyvek./
 • Államgazdaság - magángazdaság, avagy a kincstári vagyon tárgyai és a kincstári vagyonkezelőség szervezete. In: Juratissimus author. Jogtörténeti tanulmányok Nagyné Szegvári Katalin tiszteletére. Szerk. Rácz Lajos. [Közzéteszi az] ELTE ÁJK Egyetemes állam- és jogtörténeti tanszéke - Szegedi JATE ÁJK Jogtörténeti tanszéke. Bp. HvgOrac K. 2001. 23-37. p. /Bibliotheca iuridica. Libri amicorum 2./
 • Die Bedeutung der Lehre von der Heiligen Stephanskrone für die ungarische Verfassungsentwicklung. In: Ungarn und Europa. Rückblick und Ausblick nach tausend Jahren. Hrsg. Brunner, Georg. Köln - München, Südosteuropa-Gesellschaft, 2001. 49-58. p. /Südosteuropa-Studien 68./ Bibliogr. szöveg között.
 • Bevezető. In: Magyar Chrestomathia. Komárom, 2001. 7-10. p.
 • A Közigazgatási Bíróságtól a közigazgatási bíráskodásig – dilemmák. In: Jogtörténeti tanulmányok. 7. [köt.] Szerk. Kajtár István–Szekeres Róbert. [Közzéteszi a] Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. Pécs, Aguti ny. 2001. 279-292. p. Bibliogr. egyes tanulmányok végén és a jegyzetekben.
 • Közigazgatási büntetőjog vagy „Janus-arcú” büntetőjog? In: Magyar Közigazgatás, 2001. 6. sz. 321-330. p.
 • Problems of codification during the Austro-Hungarian dual Monarchy. In: Von den Ständeversammlungen bis zum parlamentarischen Regierungssystem in Ungarn. Studien zur Parlamentarismusgeschichte. (Hrsg. -Mezey Barna) [Hrsg.] Eötvös Loránd-Universität, Juristische Fakultät – International Commission for the History of Representative and Parliamentary Intitutions Bp. - Graz, ny. n. 2001. 25-39. p. /Bibliotheca iuridica. Acta congressuum 1./ Bibliogr. szöveg között.
 • Somogyvári István: A jogászi pálya átalakulása, a jogásztársadalom rétegződése és a jogászképzés aktuális kérdései. [Korreferens]: -Bánáti János-Gatter László [10-99. p.] In: Tizenhatodik jogász vándorgyűlés. Sopron, 2001. máj. 17-18. Szerk. Benisné Győrffy Ilona. [Közzéteszi a] Magyar Jogász Egylet. Bp. Duna-mix ny. 2001. 52-64. p.
 • -Horváth Attila–Mezey Barna: A közigazgatás. A magyar polgári állam szervei. In: Magyar alkotmánytörténet. 4. átdolg. jav. kiad. (Írta: -Bódiné Beliznai Kinga–Föglein Gizella-Horváth Attila-Mezey Barna-Révész T. Mihály–Stipta István-Völgyesi Levente) Szerk. Mezey Barna. Bp. Osiris K. 2002. 325-334. p. /Osiris tankönyvek./ 
 • Magyar alkotmánytörténet. 4. átdolg. jav. kiad. (Írta: -Bódiné Beliznay Kinga–Föglein Gizella-Horváth Attila-Mezey Barna-Révész T. Mihály–Stipta István-Völgyesi Levente) Szerk. Mezey Barna. Bp. Osiris K. 2002. 443 p. /Osiris tankönyvek./ Bibliogr. részenként.
 • Die Fragen der Kompetenzregelung zwischen der Verwaltung und dem Justizwesen in den ersten Jahren des Dualismus. In: Von dem Vormärz bis zum 20. Jahrhundert. Tradition und Erneuerung in der ungarischen Rechtsentwicklung. Studien zu den Reformen in den 19-20. Jahrhunderten. (Hrsg. -Mezey Barna) [Hrsg.] Eötvös Loránd-Universität, Juristische Fakultät - Ungarische Akademie der Wissenschaften, Rechtshistorische Unterkommission. Bp. - Würzburg, ny. n. 2002. 29-41. p. /Bibliotheca iuridica. Acta congressuum 8./ Bibliogr. szöveg között.
 • Mezey Barna–Révész T. Mihály: A parlamentáris monarchia. Polgári állammodellek a magyar alkotmánytörténetben. In: Magyar alkotmánytörténet. 4. átdolg. jav. kiad. (Írta: -Bódiné Beliznai Kinga–Föglein Gizella-Horváth Attila-Mezey Barna-Révész T. Mihály–Stipta István-Völgyesi Levente) Szerk. Mezey Barna. Bp. Osiris K. 2002. 224-252. p. /Osiris tankönyvek./
 • A szabálysértési törvény. Korreferens Spitz János-Tiba Zsolt. In: Hatodik Magyar Jogászgyűlés. Balatonfüred, 2002. jún. 6-8. Szerk. Benisné Gyôrffy Ilona. [Közzéteszi a] Magyar Jogász Egylet. Bp. Duna-Mix ny. 2002. 237-252. p. Bibliogr. egyes tanulmányok végén és szöveg között.
 • A bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869:IV. tv. létrejötte és jelentősége a dualizmus jogrendszerében In: Ünnepi tanulmányok Kovács Kálmán egyetemi tanár emlékére Gondolat Bp. 2005 37-71 o. 
 • Klasszikus és kollidáló jogforrások közzététele - a Magyar Közlöny megjelenésének 60. évfordulója alkalmából MHK Bp. 2005. 32-34 o. 
 • Publication of classical and colliding legislation International Conference on the Occasion of the 60th Anniversary of the Hungarian Officinal Journal Bp. 2005. 71-73 o. 
 • Der bürgerliche Rechtsstaat in Ungarn Rechtsgeschichtliche Vorträge RV 35. Bp. 2005. 3-10 o. 
 • A jogi szakvizsgarendszer megújítása (társszerzőkkel) Magyar Jog 9. sz. 2005. 513, 541-543 o. 
 • Ajánló In: A bűnösségi elv hanyatlása a büntetőjogban Bp. 2005. 8-10 o. 
 • Rechtsgeschichtliche Dogmatik – Die Disputation von Deák und Lustkandl. In: De iuris peritorium meritis 3. 117-134 o. 
 • Moments of making fundamental law in the hungarian Parliament in the dualistic era. In: Ünnepi kötet Sári János egyetemi tanár 70. születésnapja tiszteletére, Bp., 161-176 o. 
 • Gesamtmonarchie oder selbständiger ungarischer Staat. In: Studia Juridica Carolniensia 3. Bp., 127-137 o. 
 • A sajtóesküdtszéki eljárás szabályozása (1848. év – a dualizmus első periodusa) In: De iuris peritorium meritis 4. 87-96 o. 
 • (társszerzőként)-Gecsényi Lajos: 1920 Sub clausula 1947. Bp., 1324 o. 
 • (társszerzőként)-Beöthy Zsigmond: Elemi Magyar közjog Pesten 1846. A Magyar jogtudomány klasszikusai MJK 3. Sorozatszerkesztők: Király Tibor, Máthé Gábor, Mezey Barna, Bp., 124 + VIII. o. 
 • (társszerzőként)-Szabó Béla: Honunk státuszjogi állása 1848. A Magyar jogtudomány klasszikusai MJK 2. Sorozatszerkesztők: Király Tibor, Máthé Gábor, Mezey Barna, Bp., 227 o. 
 • (M. Gábor, a magyar nyelvű kiadás szerkesztője): R. C. van Caenegem: Bevezetés a nyugati alkotmányjogba. Bp., 444 pp, R. C. van Caenegem: An Historical Introduction to western constitutional Law, University of Cambridge, England 1995 338 o. 
 • (szerkesztő): Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 1998-2008 Crescit sub pondera palma Bp., 150 o. 

LEKTORÁLÁS

 • Szamel Katalin: A megyerendszer fejlődésének története Magyarországon. [Közzéteszi az] Államigazgatási Szervezési Intézet. Bp. [Házi soksz.] 1981. 194 lev. /A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos vizsgálata. A helyi-területi igazgatás fejlesztése./ Bibliogr. 185-194.
 • Kovács Kálmán: Zur Geschichte des ungarischen Strafrechts und Strafprozessrechts. 1000-1918. Kurzer Überblick. Hrsg. Lehrstuhl für Ungarische Staats- und Rechtsgeschchte der Eötvös Loránd-Universität. Bp. MTA KESZ Soksz. 1982. 97 p. Bibliogr. a jegyzetekben.
 • A közigazgatás fejlesztése és szervezése. Válogatás Magyary Zoltán professzor közigazgatástudományi iskolájának szellemi hagyatékából. Vál. és szerk. Csuth Sándor–Gáspár Mátyás. Kiad. az MTA Államtudományi Kutatások Programirodája. Bp. Franklin ny. 1988. 455 p. /Közigazgatás-szervezési tanulmányok 1./ Bibliogr. a jegyzetekben.
 • Jogtörténeti előadások. 1. köt. Szerk. Mezey Barna. [Közzéteszi az] ELTE Állam- és Jogtudományi Kar. 2. kiad. [Utánny.] Bp. Tankönyvk. 1991. 190 p. Bibliogr. a tanulmányok végén. 
 • Jogtörténeti előadások. 2. köt. Szerk. Mezey Barna. [Közzéteszi az] ELTE Állam- és Jogtudományi Kar. [Utánny.] Bp. Tankönyvk. 1991. 205 p. Bibliogr. a tanulmányok végén.
 • Béli Gábor: Magyar jogtörténet. Az államalapítástól 1848-ig. 2. kiad. [Utánny.] Pécs, Sümegi ny. 1996. 170 p. /Institutiones juris./ 
 • Bónis György–Degré Alajos–Varga Endre: A magyar bírósági szervezet és perjog története. Kiad. A Zala Megyei Bíróság – Magyar Jogász Egylet Zala Megyei Szervezete. 2. bőv. kiad. Zalaegerszeg, Zalai ny. 1996. 298 p. Bibliogr. a jegyzetekben. Német kiv. 
 • Béli Gábor: Magyar jogtörténet. A tradicionális jog. Bp. – Pécs, Dialóg Campus K. 1999. 371 p. /Dialóg Campus tankönyvek./ /Institutiones juris./
 • Horváth Attila–Völgyesi Levente: Jogtörténeti atlasz. Térképvázlatok a magyar alkotmány- és jogtörténet tanulmányozásához. Bp. Rejtjel K. 1999. [64] p.
 • Egyetemes állam- és jogtörténet. Ókor - feudális kor. Szerk. Rácz Lajos. [Bp.] HvgOrac Lap- és Könyvk. 2000 307 p.
 • Fejezetek a Belügyminisztérium történetéből. - Őry Károly: A Belügyminisztérium és szervei az egypárti diktatúrától az 1956-os forradalomig. 1948-1956. [Bp.] BM K. 2001. 57, [6] p. Bibliogr. a jegyzetekben.
 • Fejezetek a Belügyminisztérium történetéből. - Forró János: A Kádár-rendszer korszaka 1956. november 1-jétől 1989-ig. A rendőr-minisztérium. [Bp.] BM K. 2001. 91 p. Bibliogr. a jegyzetekben.
 • Jogi alapismeretek. [Főiskolai jegyzet.] Írta: Gregóczki Etelka–Halmai Gábor–Heimné Szalai Erzsébet–Lenkovics Barnabás–Szalay László. Szerk. Szebellédi István. [Közzéteszi a] Budapesti Gazdasági Főiskola – Finance Oktatási és Kutatási Alapítvány. [Bp.] Unió K. [2001.] 708, [4] p.
 • Kisteleki Károly-Lővétei István-Nagyné Szegvári Katalin–Pomogyi László–Rácz Lajos: Egyetemes állam- és jogtörténet. Polgári kor. Szerk. Rácz Lajos. [Bp.] HvgOrac Lap- és Könyvk. 2002. 515, [2] p. Bibliogr. 505-515.

ELŐTERJESZTÉSEK, KONCEPCIÓK

 • Az állam- és jogtudományi oktatás fejlesztésének koncepciója. Bp. Művelődési Minisztérium. 1983. 16 p.
 • A központi kormány jelenkori iratainak keletkezése, karbantartása és alkalmazása. /Tézisek, organogramok./ Nemzetközi Levéltári Tanács konferenciája. Előterjesztés. Bp. 1984. 26 p.
 • Az Államigazgatási Főiskola tantervi irányelvei, tanterve. Bp. 1985. 35 p.
 • A közigazgatási szakemberképzés egyetemi modellje – Tanterv – Tantervi irányelvek. Bp. 1990. máj. 58 p.

CIKKEK, RECENZIÓK, ISMERTETÉSEK

 • Jubileumi tanulmányok. [Közzéteszi a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Tudományos Bizottsága az Universitatis Quinqueeclesiensis alapításának 600. évfordulójára. [1. köt.] A Pécsi Egyetem történetéből. Szerk. Csizmadia Andor. 2. köt. Jubileumi tanulmányok. Szerk. Pap Tibor. Pécs, Tankönyvkiadó [Bp.] 1967. 285, 413 p. 1. kötet - Magyar Tudomány, 1967. 12. sz. 810-812. p.
 • Jubileumi tudományos ülésszak az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. [1967. nov. 15-17.] - Magyar Jog és Külföldi Jogi Szemle, 1968. 3. sz. 184-188. p.
 • Hajnik Imre: Magyar alkotmány- és jogtörténelem. Első füzet. Bevezetés a magyar alkotmány- és jogtörténelembe. Pest, Heckenast Gusztáv, 1869. 38 p.
 • Jogtudományi Közlöny, 1970. 7. sz. 381-383. p.
 • Jogtörténeti (közigazgatástörténeti) konferencia. [Pécs – Siklós, 1972. máj. 18-20.]
 • Gazdaság- és Jogtudomány, 1972. 3-4. sz. 378-385. p.
 • Rechtsgeschichtliche (verwaltungsgeschichtliche) Konferenz. [Pécs-Siklós, 18-20. Mai 1972.] - Acta Juridica, 1973. 1-2. sz. 225-231. p.
 • Csizmadia Andor: Közigazgatástörténeti kutatások. [Közzéteszi az] MTA Állam- és Jogtudományi Intézet. Bp. MTA KESZ Soksz. 1973. 68 p. /A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos megalapozása. Tervtanulmányok./ - Levéltári Szemle, 1974. 1. sz. 164-169. p.
 • Csizmadia Andor: Recherches d’histoire de l’administration publique. Publ. Institut des Sciences Juridiques et Politiques de l’Académie des Sciences de Hongrie. Bp. MTA KESZ, 1973. 68 p.– Acta Juridica, 1974. 1-2. sz. 275-280. p.
 • Nemzetközi büntetőjogi konferencia. [Krakkó, 1973. okt. 16-18.] - Állam- és Jogtudomány, 1974. 1. sz. 138-142. p.
 • Sójka-Zielinska, Katarzyna: Wielkie kodyfikacje cywilna XIX. Wieku. [A XIX. század nagy polgári törvénykönyvei.] Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego. 1973. 222 p.– Magyar Jog, 1974. 2. sz. 117-118. p.
 • Tanulmányok a magyar helyi önkormányzat múltjából. Szerk. Bónis György–Degré Alajos. Bp. Közgazd. és Jogi K. 1971 511 p. Bibliogr. a jegyzetekben. - Levéltári Szemle, 1974. 1. sz. 83-85. p.
 • Jogtörténeti tanulmányok. 3. köt. Szerk. Csizmadia Andor-Pecze Ferenc. Bp. Közgazd. és Jogi Kiadó, 1974. 289 p. - Állam és Igazgatás, 1975. 376-378. p.
 • Die Entwicklung der städtischen und der regionalen Verwaltung in Mittel- und Osteuropa. [Internationale rechtshistorische Konferenz. Budapest, 12-15. September 1977.] - Acta Juridica, 1979. 3-4. sz. 419-427. p.
 • Bittó Márta: Kisebb súlyú cselekmények és a közigazgatási büntetőjog. [Munkaértekezlet.]– a vitaülés elnökének – bevezetője, hozzászólása, a vitában elhangzottak összegzése. - Állam és Igazgatás, 1982. 9. sz. 777., 785-786. p.
 • Kállay István: A magyarországi nagybirtok kormányzata. 1711-1848. Bp. Akad. K. 1980. 337 p. /A Magyar Országos Levéltár kiadványai III. Hatóság- és hivataltörténet 5./ - Századok, 1983. 2. sz. 466-468. p.
 • In memoriam Degré Alajos. 1909-1984. - Századok, 1984. 3. sz. 616-617. p.
 • Jelenkori iratok keletkezése és szervezése – európai regionális konferencia. - Levéltári Szemle, 1985. 4. sz.
 • Konzultáció a szabálysértések elbírálásának várható változásairól. [A konzultáció résztvevői] - Kilényi Géza, László Jenő, Mészáros József, Nagy Károly. A konzultációt vez. Harangi István. - Belügyi Szemle, 1988. 9. sz. 51-54. p.
 • A sajtószabadság a polgári kori Magyarországon. - Jogpolitika, 1988. 1. sz.
 • Wiener A. Imre: Szabálysértési ügyek a kihágási bíró előtt. [Hozzász.: Megoldhatatlan-e a szabálysértési felelősség? c. cikkéhez. Belügyi Szemle 2/89.] - Belügyi Szemle, 1989. 8. sz. 75-77. p.
 • Konzultáció a Magyar Jogász Egyletről. [A konzultáció résztvevői:] -Király Tibor, Györgyi Kálmán, Finszter Géza. A konzultációt vez. Harangi István. - Belügyi szemle, 1990. 6. sz. 45-50. p.
 • Intézménytörténet és jelenkor. - Jogtörténeti Szemle, 1990. 3. sz. 103-105. p.
 • In memoriam Degré Alajos. 1909-1984. In: Degré Alajos emlékkönyv. (Szerk. -Zlinszky János) [Bp.] Unió K. 1995. 11-13. p.
 • Pölöskei Ferenc: A köztársasági eszme története Magyarországon. [Tanulmányok.] [Bp.] Cégér K. [1994.] 239 p. - Századok, 1995. 3. sz. 729-732. p.
 • Jogászképzés - szakvizsgarendszer. Vitafórum, 1995. szept. Máthé Gábor bevezetője, Ficzere Lajos és Zlinszky János előadása, korreferátumok, hozzászólások. - Magyar Jog, 1996. 3. sz. 129-144. p.
 • Átgondolatlan reformkoncepció helyett magisztrátusi bíróságok. Magyar Nemzet, 1996. szept. 10. p.
 • Korszakváltás a közigazgatásban. - Ellenőrzési Figyelő, 1998. 4. sz. 7-10. p.
 • A Szent Korona-tan és az alkotmányfejlődés. - Népszava, 1999. okt. 6. 10. p.
 • Antal Tamás: A szegedi jogtörténész nap. [Szeged, 2002. máj. 8. Előadások, hozzászólások: Mezey Barna, Rácz Lajos, Révész T. Mihály, Ruszoly József, Stipta István stb.] - Jogtudományi Közlöny, 2002. 11-12. sz. 511-512. p.