KÉPES György Ph.D.

KÉPES György Ph.D.

Telefon: 411-6518
E-mail: kepes.gyorgy@ajk.elte.hu

Publikációs lista: mtmt.hu
Doktori adatlap: doktori.hu

SZEMÉLYES ADATOK

 • Egyetemi beosztás: egyetemi docens
 • További munkahely, beosztás: Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, ügyvéd

ISKOLAI TANULMÁNYOK, FOKOZATOK

 • 1987-1991. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium
  Budapest, olasz nyelvi speciális tagozat
 • 1990. augusztus Universitá per Stranieri 
  olasz kormány nyelvi ösztöndíja, Perugia (IT)
 • 1991-1996. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
  Nappali tagozat, Budapest
 • 1994. február-április Universiteit van Amsterdam
  Tempus ösztöndíj, Amszterdam (NL)
 • 1996. március jogász diploma
 • 1996-2000. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
  PhD szervezett képzés, Budapest
 • 1998. április-szeptember: jogi szakvizsga
 • 1998-2001. ELTE Jogi Továbbképző Intézet
  európajogi szakjogászképzés, Budapest
 • 2001. január európajogi szakjogász diploma, Budapest
 • 2006: PhD fokozat megszerzése, Budapest
 • 2019: habilitált doktori cím, Debrecen

TUDOMÁNYOS ÉS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

 • 1995-1996. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék, demonstrátor, TDK titkár
 • 1996-2000. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, PhD-hallgató
 • 2001-től ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, egyetemi tanársegéd
 • 2007-től ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, adjunktus
 • 2020-tól ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, egyetemi docens

ELŐADÁSOK, SZEMINÁRIUMOK

 • 1996. február-június Bevezetés az Egyesült Államok alkotmány-történetébe (egyetemes jogtörténet, alternatív előadás)
 • 1995-től Az Egyesült Államok alkotmánya, az amerikai alkotmányfejlődés hatása Magyarországon és Európában (magyar jogtörténet, fakultatív előadások)
 • 1996-tól magyar állam- és jogtörténet szeminárium
 • 1998-1999. előadások az ELTE ÁJTK határon túli magyar diákok számára szervezett nyári egyetemén
 • 1998. szeptembertől európai és magyar parlamentarizmus-történet (ELTE ÁJTK Politológia Szak, Budapest)
 • 2000-2002. európai és magyar parlamentarizmus-történet (Széchenyi István Egyetem, Győr)
 • 2003-tól egyetemes jogtörténeti előadások, amerikai tárgykörben (Széchenyi István Egyetem, Győr)
 • 2004-2005. egyetemes jogtörténeti előadások, amerikai tárgykörben (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
 • 2007-től: magyar alkotmány- és közigazgatás-történet (ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, igazságügyi igazgatás BA szak), kurzusvezető 
 • 2008. szeptembertől: abszolutizmusok az európai és a magyar joghistóriában (ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Jogász és Politológia szak, fakultatív előadás)

MUNKAHELYEK

 • 1993-1997. dr. Trinn Gábor, dr. Zettwitz Gabriella ügyvédek mellett gyakornok, 1996. április 1-től ügyvédjelölt
 • 1997-1999. Andrási és Társai Ügyvédi Iroda ügyvédjelölt, 1998. október 1-től ügyvéd
 • 1999-2000. Arday-Képes-Aradszky Ügyvédi Iroda ügyvéd
 • 2000. május 15-től Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda ügyvéd, az iroda alapító tagja

NYELVTUDÁS

 • angol tárgyalóképes
 • olasz tárgyalóképes (középfokú C: 1990.)
 • német szöveg- és beszédértés
 • orosz passzív (középfokú C: 1991.)

KUTATÁSI TERÜLETEK

 • az Amerikai Egyesült Államok alkotmányfejlődése a gyarmati kortól napjainkig
 • az amerikai alkotmány hatása az európai és magyar közjogi gondolkodásra
 • a 19. század magyar alkotmány- és jogtörténete
 • európai és magyar parlamentarizmus-történet
 • abszolutizmus
 • Skandinávia alkotmánytörténete a 16-19. században

OKTATOTT TÁRGYAK

 • magyar alkotmánytörténet (ELTE ÁJK ea-ok és szeminárium I. félév)
 • magyar jogtörténet (ELTE ÁJK ea-ok és szeminárium II. félév)
 • európai és magyar parlamentarizmus-történet (ELTE ÁJK politológia)
 • abszolutizmusok az európai és a magyar joghistóriában (ELTE ÁJK fakultatív)

PUBLIKÁCIÓS LISTA

KÖNYVEK

 • A tökéletesebb unió: az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya. Jogtörténeti Értekezések 30. Gondolat Kiadói Kör, Bp. 2003. 176 o.
 • Bódiné Beliznai Kinga–Mezey Barna–Szente Zoltán: Modern állam és népképviselet (Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet 2.) ELTE ÁJK Bp., 2000. 260 o.
 • Mezey Barna – Szente Zoltán: Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet (közreműködőként: USA, Oroszország és Dánia alkotmánytörténetéről szóló fejezetek) Osiris Kiadó, Bp. 2003.
 • Innes, Brian: A kínzás és kínvallatás története. (Ford.) Canissa Kiadó, Nagykanizsa, 2001.
 • Dánia alkotmánytörténete a 13. századtól napjainkig. Jogtörténeti értekezések 37. Gondolat Kiadó, Bp. 2009. 233 o.
 • Buchinger Manó. Egy 20. századi politikai életrajz jogtörténészi szemmel. Gondolat Kiadó, Bp. 2009. 238 o. 
 • Képes György (szerk.): Az abszolút monarchia. Gondolat Kiadó, Bp. 2011. 
 • Képes György (szerk.): Magyar alkotmány- és közigazgatás-történet a polgári korban: A hatalommegosztás államszervezete, 1848-1949. ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 2013.
 • A Dán Királyság alkotmánytörténete a kezdetektől 1848-ig. ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 2019

TANULMÁNYOK, CIKKEK

 • Az amerikai állammodell – az Egyesült Államok alkotmányának alapelvei. Rubicon. 1997/8. 38-44.
 • Választások és eredmények Magyarországon (1945-47), MTI sajtóközlemények (háttéranyag) 1998.
 • Az 1848-as forradalom törvényalkotása és a magyar parlamentarizmus. Jogtudományi Közlöny. 1998/4.
 • A magyar parlamentarizmus történeti tendenciái. = Előadásvázlatok a parlamentarizmus-történet köréből. Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1998. 119-127.
 • Az amerikai modell. In: Előadásvázlatok a parlamentarizmus-történet köréből, ELTE ÁJK Bp. 1998: 129-144.
 • Amerikai hatások Kossuth, valamint az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc alkotmányjogi gondolkodásában. Jogtudományi Közlöny. 1999/4. 159-163.
 • A megtévesztő reklám. Cég és Jog. 2000/4. 28-31.
 • Közüzemi szolgáltatók esetei a Versenytanáccsal. Cég és Jog. 2000/11-12. 31-34.
 • Oliver Wendell Holmes, a gyakorló jogász és realista jogfilozófus, Huszonegy kulturális folyóirat, Bp. 4/2001
 • Adalékok az USA Kongresszusának történetéhez és működéséhez. Viták és nyilvánosság a plenáris ülésen. = Plenáris ülés. 2. Budapest, Országgyűlés, 2003. 307-317.
 • Jogtörténeti kalandozás a „kitalált” Frank Birodalomban. = Rubicon. 2003/5. 35-37.
 • Törvények és alkotmányosság az Egyesült Államokban. = Jogtörténeti Szemle. 2003/1. 2-11.
 • Die unendliche Geschichte: „Kitalált középkor”. = Jogtörténeti Szemle. 2003/4. 46-47.
 • Unió Amerikában – Unió Európában. = Eckhart Emlékkönyv. Jogtörténeti Értekezések 28. Gondolat Kiadói Kör, Bp. 2003: 161-189.
 • Amerikai hatások a centralisták politikai és jogi gondolkodásában. = Jogtörténeti Szemle. 2004/4.
 • Az amerikai alkotmányos gondolkodás hatása a polgárosodó magyar jogi kultúrára. = Mezey Barna (szerk.): Jogi kultúrák, processzusok, rituálék és szimbólumok. Gondolat Kiadó, Bp. 2006. 181-192. o. 
 • Függetlenségi nyilatkozatok a 14. századi Skóciától a 19. századi Magyarországig. Jogtörténeti Szemle, 2/2006: 37–49. 
 • Függetlenségi nyilatkozatok a 14. századi Skóciától a 19. századi Magyarországig. = Mezey Barna - Révész T. Mihály (szerk.): Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére. Gondolat Kiadó, Bp. 2006: 260-287. 
 • Buchinger Manó kegyelmezési ügye, Jogtörténeti Szemle, 2/2007: 11–24. 
 • A magyar választójog története szociáldemokrata szempontból. = Máthé Gábor, Mezey Barna (szerk.): Ünnepi tanulmányok Révész T. Mihály 65. születésnapja tiszteletére. Gondolat - ELTE ÁJK, Bp. 2010. 157-197. 
 • Svédország alkotmánya és közigazgatása Gustav Vasától XII. Károlyig (1523-1718), Jogtörténeti Szemle 3/2011, 29-39. 
 • A dán példa: abszolutizmus az elmélettől a gyakorlatig. = Képes György (szerk.): Az abszolút monarchia. Gondolat Kiadó, Bp. 2011. 136-168. 
 • Regeringsform, Grunnlov, Grundlov: Written Constitutions in Scandinavia in the 19th Century, Journal on European History of Law, 4/2013: 137-152. 
 • Az 1809. évi svéd alaptörvény. = In: Máthé Gábor, Révész T. Mihály, Gosztonyi Gergely (szerk.): Jogtörténeti Parerga: Ünnepi Tanulmányok Mezey Barna 60. születésnapja tiszteletére. Budapest: ELTE - Eötvös Kiadó, 2013. 195-207. 
 • Az erdélyi és a dán állam Bethlen Gábor korában. = Dáné Veronka, Horn Ildikó, Lupescu Makó Mária, Oborni Teréz, Rüsz-Fogarasi Enikő, Sipos Gábor (szerk.) Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2014. 131-147. 
 • Az 1814. évi norvég alkotmány, Jogtörténeti Szemle 1/2014 , 26-38.
 • Az 1665. évi Kongelov és az abszolút monarchia kiépülése Dániában, Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarium Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae 52., Budapest: ELTE, 2015, 145-160.
 • Felvilágosult abszolutizmus Dániában. = Tevesz László (szerk.): Államhatalom és társada lmi autonómia viszonya a nyugati keresztény civilizációban. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2015, 39-58.
 • A szociáldemokraták és a választójog kérdése a két világháború közötti korszakban. = Schweitzer Gábor, Szabó István (szerk.): A közjogi provizórium (1920-1944) időszakának alkotmányos berendezkedése I., Budapest: Pázmány Press, 2016, 23-96.
 • Dánia központi államszervezete, 1536-1660, Jogtörténeti Szemle 1/2016, 40-54.
 • The Birth and Youth of the Modern Hungarian Private Law, Journal on European History of Law, 7/2016, 102-113.
 • A király a középkori dán monarchiában. Jogtörténeti Szemle 4/2016, 16-26.
 • Az 1849. évi dán alkotmány. = Peres Zsuzsanna, Kis Norbert (szerk.): Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor oktatói pályafutásának 50. jubileumára: Studia sollemnia scientiarum politico-cameralium, Budapest: Dialóg Campus Kiadó - Nordex Kft., 2017, 211-223.
 • A középkori Dán Királyság létrejötte. = Gosztonyi Gergely, Révész T. Mihály (szerk.): Jogtörténeti parerga II. Ünnepi tanulmányok Mezey Barna 65. születésnapja tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 2018, 135-144.
 • Az ősiség intézményének felszámolása és a modern magánjog létrejötte Magyarországon. = Menyhárd Attila, Varga István (szerk.): 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. 2. kötet: A jubileumi év konferenciasorozatának tanulmányai. ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 2018, 1018-1028.
 • Gondolatok a magyarság eredetéről és a magyar államiság kezdeteiről. Jogtörténeti Szemle 3-4/2018, 76-81.
 • Development of the Structural Independence of the Hungarian Judiciary from the Beginning until the End of the 19th Century. Journal on European History of Law 2/2019, 158-167.
 • A magyar dohánypiaci szabályozás története az osztrák-magyar kiegyezés fényében. Forum: Acta Juridica et Politica 1/2019, 57-84.