A Tanszék története

A Tanszék története

KÉPES György Ph.D.

KÉPES György Ph.D.

Telefon: 411-6518
E-mail: kepes.gyorgy@ajk.elte.hu

Publikációs lista: mtmt.hu
Doktori adatlap: doktori.hu

TANULMÁNYOK

 • 1987-1991: ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium, Budapest
  (olasz nyelvi speciális tagozat)
 • 1990. augusztus: Università per Stranieri 
  (az Olasz Köztársaság Kormányának nyelvi ösztöndíja, Perugia, Olaszország)
 • 1991. szeptember - 1996. február: ELTE ÁJK Jogász szak, Budapest
  (nappali tagozatos tanulmányok)
 • 1994. február-április: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  (Tempus-ösztöndíj, Amszterdam, Hollandia)
 • 1996. március: jogász diploma
 • 1996-2000: ELTE ÁJK szervezett doktori (PhD) képzés, Budapest
 • 1998: jogi szakvizsga
 • 1998-2001: ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézet, Budapest
  (európajogi szakjogászképzés)
 • 2001. január: európajogi szakjogász posztgraduális oklevél, Budapest

TUDOMÁNYOS FOKOZATOK

 • 2006: doktori (PhD) fokozat, ELTE ÁJK, Budapest
 • 2019: habilitált doktori cím, Debreceni Egyetem, Debrecen

EGYETEMI BEOSZTÁSOK

 • 1995-1996: ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, demonstrátor, TDK titkár
 • 1996-2000: ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, PhD-hallgató
 • 2001-2007: ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, egyetemi tanársegéd
  (2001. február 1-től: részmunkaidős közalkalmazotti jogviszony)
 • 2007-2020: ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, adjunktus
  (2011. szeptember 1-től: főállású közalkalmazotti jogviszony)
 • 2020. október 1-től: ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, egyetemi docens

ELŐADÁSOK, SZEMINÁRIUMOK

 • 1995-2005: Az Egyesült Államok alkotmánya, az amerikai alkotmányfejlődés hatása Magyarországon és Európában (magyar jogtörténet, fakultatív előadások)
 • 1996. február-június: Bevezetés az Egyesült Államok alkotmány-történetébe (egyetemes jogtörténet, alternatív előadás)
 • 1996. szeptembertől: magyar állam- és jogtörténet szeminárium (ELTE ÁJK Jogász szak, Budapest)
 • 1998-1999: előadások az ELTE ÁJK határon túli magyar diákok számára szervezett nyári egyetemén
 • 1998. szeptembertől: európai és magyar parlamentarizmus-történet előadások (ELTE ÁJK Politikatudományi BA szak, Budapest)
 • 2000-2002: európai és magyar parlamentarizmus-történet (Széchenyi István Egyetem, Győr)
 • 2002. szeptembertől: magyar állam- és jogtörténet kötelező előadások (ELTE ÁJK Jogász szak, Budapest)
 • 2003-2004: egyetemes jogtörténeti előadások, amerikai tárgykörben (Széchenyi István Egyetem, Győr)
 • 2004-2005: egyetemes jogtörténeti előadások, amerikai tárgykörben (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
 • 2007. szeptembertől: magyar alkotmány- és közigazgatás-történet (ELTE ÁJK Igazságügyi igazgatási BA szak), kurzusvezető 
 • 2008-2011: abszolutizmusok az európai és a magyar joghistóriában (ELTE ÁJK Jogász és Politikatudományi BA szak, fakultatív előadás)

TOVÁBBI MUNKAHELYEK

 • 1993-1997: dr. Trinn Gábor, dr. Zettwitz Gabriella ügyvédek mellett gyakornok, 1996. április 1-től ügyvédjelölt
 • 1997-1999: Andrási és Társai Ügyvédi Iroda ügyvédjelölt, 1998. október 1-től ügyvéd
 • 1999-2000: Arday-Képes-Aradszky Ügyvédi Iroda ügyvéd
 • 2000. május 15-től: Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda ügyvéd, az iroda alapító tagja

NYELVTUDÁS

 • angol tárgyalóképes
 • olasz tárgyalóképes (középfokú C: 1990)
 • német szöveg- és beszédértés
 • holland szövegértés (olvasás)
 • dán szövegértés (olvasás)
 • orosz passzív (középfokú C: 1991)

KUTATÁSI TERÜLETEK

 • a magyar kereskedelmi jog története
  • a kereskedelmi jogi kodifikáció kezdetei, a Codex Cambio-Mercantilis tervezetei
  • a korlátolt felelősségű társaság megjelenése a magyar társasági jogban
 • állam- és kormányformák a magyar történelemben az államfői jogkörök fényében
  • a magyar királyi felségjogok, különös tekintettel a tiszteleti jogokra
  • államfői intézmény és jogkörök a közjogi provizórium idején (1920-1945)
 • a magyar választójog története
  • az általános választójogért és a titkos választásokért folytatott küzdelem mérföldkövei
 • az abszolutizmus alkotmánytörténete
  • az abszolutizmus elmélete és gyakorlata a kora újkori Európában
  • az 1665. évi Kongelov, abszolút monarchia a Dán-Norvég Királyságban
 • Skandinávia alkotmánytörténete a 16-19. században
  • a Dán Királyság alkotmányfejlődése a kezdetektől a polgári alkotmányosságig (1849)
  • az 1814-1905 közötti svéd-norvég unió létrejötte és az állami szuverenitást érintő kérdései
 • korai amerikai alkotmánytörténet (a gyarmati kortól a polgárháborúig) [lezárt kutatás]
  • a horizontális és vertikális hatalommegosztás amerikai tradíciója és modellje
  • az USA alkotmányának hatása a felvilágosodáskori és reformkori magyar közjogi és politikai gondolkodásra

JELENLEG OKTATOTT TÁRGYAK

 • magyar alkotmánytörténet, ELTE ÁJK Jogász szak (előadások és szemináriumok, kötelező tárgy), I. félév
 • magyar jogtörténet, ELTE ÁJK Jogász szak (előadások és szemináriumok, kötelező tárgy), II. félév
 • történeti alkotmány - az alkotmányosság története, ELTE ÁJK Jogász szak (közjogi modul, szabadon választható tárgy), II. félév
 • európai és magyar parlamentarizmus-történet, ELTE ÁJK Politikatudományok szak (BA, kötelező tárgy), I-II. félév
 • magyar alkotmány- és közigazgatástörténet, ELTE ÁJK Igazságügyi igazgatási szak (BA, kötelező tárgy), I. félév

PUBLIKÁCIÓS LISTA

(TANKÖNYVFEJEZETEK NÉLKÜL)

MONOGRÁFIÁK

 • A tökéletesebb unió: az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya. Jogtörténeti Értekezések 30. Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2003. 176 o.
 • Dánia alkotmánytörténete a 13. századtól napjainkig. Jogtörténeti értekezések 37. Gondolat Kiadó, Budapest, 2009. 233 o.
 • Buchinger Manó. Egy 20. századi politikai életrajz jogtörténészi szemmel. Gondolat Kiadó, Budapest, 2009. 238 o. 
 • A Dán Királyság alkotmánytörténete a kezdetektől 1848-ig. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2019. 299 o.

KÖNYVSZERKESZTÉS

 • Az abszolút monarchia. Jogtörténeti értekezések 41. Gondolat Kiadó, Budapest, 2011. 
 • Magyar alkotmány- és közigazgatás-történet a polgári korban: A hatalommegosztás államszervezete, 1848-1949. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013.

KÖNYVFORDÍTÁS

 • Innes, Brian: A kínzás és kínvallatás története. Canissa Kiadó, Nagykanizsa, 2001.

SZAKTANULMÁNYOK

 • Az amerikai állammodell – az Egyesült Államok alkotmányának alapelvei. Rubicon. 1997/8. 38-44.
 • Választások és eredmények Magyarországon (1945-47), MTI sajtóközlemények (háttéranyag) 1998.
 • Az 1848-as forradalom törvényalkotása és a magyar parlamentarizmus. Jogtudományi Közlöny. 1998/4.
 • A magyar parlamentarizmus történeti tendenciái. = Előadásvázlatok a parlamentarizmus-történet köréből. Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1998. 119-127.
 • Az amerikai modell. In: Előadásvázlatok a parlamentarizmus-történet köréből, ELTE ÁJK Bp. 1998: 129-144.
 • Amerikai hatások Kossuth, valamint az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc alkotmányjogi gondolkodásában. Jogtudományi Közlöny. 1999/4. 159-163.
 • A megtévesztő reklám. Cég és Jog. 2000/4. 28-31.
 • Közüzemi szolgáltatók esetei a Versenytanáccsal. Cég és Jog. 2000/11-12. 31-34.
 • Oliver Wendell Holmes, a gyakorló jogász és realista jogfilozófus, Huszonegy kulturális folyóirat, Bp. 4/2001
 • Adalékok az USA Kongresszusának történetéhez és működéséhez. Viták és nyilvánosság a plenáris ülésen. = Plenáris ülés. 2. Budapest, Országgyűlés, 2003. 307-317.
 • Jogtörténeti kalandozás a „kitalált” Frank Birodalomban. = Rubicon. 2003/5. 35-37.
 • Törvények és alkotmányosság az Egyesült Államokban. = Jogtörténeti Szemle. 2003/1. 2-11.
 • Die unendliche Geschichte: „Kitalált középkor”. = Jogtörténeti Szemle. 2003/4. 46-47.
 • Unió Amerikában – Unió Európában. = Eckhart Emlékkönyv. Jogtörténeti Értekezések 28. Gondolat Kiadói Kör, Bp. 2003: 161-189.
 • Amerikai hatások a centralisták politikai és jogi gondolkodásában. = Jogtörténeti Szemle. 2004/4.
 • Az amerikai alkotmányos gondolkodás hatása a polgárosodó magyar jogi kultúrára. = Mezey Barna (szerk.): Jogi kultúrák, processzusok, rituálék és szimbólumok. Gondolat Kiadó, Bp. 2006. 181-192. o. 
 • Függetlenségi nyilatkozatok a 14. századi Skóciától a 19. századi Magyarországig. Jogtörténeti Szemle, 2/2006: 37–49. 
 • Függetlenségi nyilatkozatok a 14. századi Skóciától a 19. századi Magyarországig. = Mezey Barna - Révész T. Mihály (szerk.): Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére. Gondolat Kiadó, Bp. 2006: 260-287. 
 • Buchinger Manó kegyelmezési ügye, Jogtörténeti Szemle, 2/2007: 11–24. 
 • A magyar választójog története szociáldemokrata szempontból. = Máthé Gábor, Mezey Barna (szerk.): Ünnepi tanulmányok Révész T. Mihály 65. születésnapja tiszteletére. Gondolat - ELTE ÁJK, Bp. 2010. 157-197. 
 • Svédország alkotmánya és közigazgatása Gustav Vasától XII. Károlyig (1523-1718), Jogtörténeti Szemle 3/2011, 29-39. 
 • A dán példa: abszolutizmus az elmélettől a gyakorlatig. = Képes György (szerk.): Az abszolút monarchia. Gondolat Kiadó, Bp. 2011. 136-168. 
 • Regeringsform, Grunnlov, Grundlov: Written Constitutions in Scandinavia in the 19th Century, Journal on European History of Law, 4/2013: 137-152. 
 • Az 1809. évi svéd alaptörvény. = In: Máthé Gábor, Révész T. Mihály, Gosztonyi Gergely (szerk.): Jogtörténeti Parerga: Ünnepi Tanulmányok Mezey Barna 60. születésnapja tiszteletére. Budapest: ELTE - Eötvös Kiadó, 2013. 195-207. 
 • Az erdélyi és a dán állam Bethlen Gábor korában. = Dáné Veronka, Horn Ildikó, Lupescu Makó Mária, Oborni Teréz, Rüsz-Fogarasi Enikő, Sipos Gábor (szerk.) Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2014. 131-147. 
 • Az 1814. évi norvég alkotmány, Jogtörténeti Szemle 1/2014 , 26-38.
 • Az 1665. évi Kongelov és az abszolút monarchia kiépülése Dániában, Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarium Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae 52., Budapest: ELTE, 2015, 145-160.
 • Felvilágosult abszolutizmus Dániában. = Tevesz László (szerk.): Államhatalom és társada lmi autonómia viszonya a nyugati keresztény civilizációban. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2015, 39-58.
 • A szociáldemokraták és a választójog kérdése a két világháború közötti korszakban. = Schweitzer Gábor, Szabó István (szerk.): A közjogi provizórium (1920-1944) időszakának alkotmányos berendezkedése I., Budapest: Pázmány Press, 2016, 23-96.
 • Dánia központi államszervezete, 1536-1660, Jogtörténeti Szemle 1/2016, 40-54.
 • The Birth and Youth of the Modern Hungarian Private Law, Journal on European History of Law, 7/2016, 102-113.
 • A király a középkori dán monarchiában. Jogtörténeti Szemle 4/2016, 16-26.
 • Az 1849. évi dán alkotmány. = Peres Zsuzsanna, Kis Norbert (szerk.): Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor oktatói pályafutásának 50. jubileumára: Studia sollemnia scientiarum politico-cameralium, Budapest: Dialóg Campus Kiadó - Nordex Kft., 2017, 211-223.
 • A középkori Dán Királyság létrejötte. = Gosztonyi Gergely, Révész T. Mihály (szerk.): Jogtörténeti parerga II. Ünnepi tanulmányok Mezey Barna 65. születésnapja tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 2018, 135-144.
 • Az ősiség intézményének felszámolása és a modern magánjog létrejötte Magyarországon. = Menyhárd Attila, Varga István (szerk.): 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. 2. kötet: A jubileumi év konferenciasorozatának tanulmányai. ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 2018, 1018-1028.
 • Gondolatok a magyarság eredetéről és a magyar államiság kezdeteiről. Jogtörténeti Szemle 3-4/2018, 76-81.
 • Development of the Structural Independence of the Hungarian Judiciary from the Beginning until the End of the 19th Century. Journal on European History of Law 2/2019, 158-167.
 • A magyar dohánypiaci szabályozás története az osztrák-magyar kiegyezés fényében. Forum: Acta Juridica et Politica 1/2019, 57-84.
 • Az 1658. és 1660. évi békék hatása Dánia alkotmányfejlődésére. = Nagy Gábor - Viskolcz Noémi (szerk.): Háborúk, alkotások, életutak: Tanulmányok a 17. század közepének európai történelméről. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2019, 43-69.
 • Svédország és Norvégia uniója, 1814-1905. Jogtörténeti Szemle 3-4/2019, 47-59.
 • The question of universal suffrage in Hungary after the First World War, 1918–19. Parliaments, Estates and Representation 2/2020, 201-217.
 • The name of the game - the historical names of the Hungarian parliament. Central European Papers 2/2020, 9-32.
 • ”Den anden Juni-grundlov”. Constitutional events in Denmark 100 years ago. = Balogh Elemér (szerk.): Centenaria: Ende des langen 19. Jahrhunderts. The End of the Long 19th Century. Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2020, 110-132.
 • An Overview of the Hungarian Private Law Codification until 1918, with Special Regard to the Codification Aspects of a Separate Commercial Law. = Švecová, Adriana - Lanczová, Ingrid (szerk.): Právno-historické trendy a výhľady V. - Legal-Historical Trends and Perspectives V. Trnava University in Trnava, Nagyszombat (Trnava), 2020, 45-76.
 • A kereskedelmi jog mint önálló diszciplína történeti helye a magyar egyetemi szintű jogi oktatásban. Jogtörténeti Szemle 4/2020, 21-29.
 • Regent without a King?: Nicholas Horthy’s Position as “Governor” in the Light of Hungarian Constitutional History. = Gábriš, Tomáš - Lantajová, Dagmar - Bulla, Martin (szerk.): Medzi Trianonom a retribúciou Slovensko-maďarské vzťahy z právneho pohľadu. Between Trianon and Retribution Slovak-Hungarian Relations from Legal Point of View. Trnava University in Trnava, Nagyszombat (Trnava), 2021, 217-251.
 • A kormányzó: Királyhelyettes vagy de facto köztársasági elnök? = El Beheiri Nadja - Szabó István (szerk.): Viginti quinque annis: II. Emlékkonferencia Zlinszky János tiszteletére, a PPKE JÁK 25. tanévében. Pázmány Press, Budapest, 2021, 333-359.
 • Abolishment of the institution of aviticitas and the establishment of modern private law in Hungary. Revista Română de Istoria Dreptului - Romanian Journal of Legal History 1/2021, 109-122.
 • IV. Károly magyar királyi címei, történeti áttekintésben. = Glasser Norbert - Mód László - Varga Norbert - Zima, András (szerk.): "Fogadd a koronát..." Ünnep és válság, hagyományok és reformkoncepciók. Szegedi Tudományegyetem BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2021, 19-39.
 • A parlamenti képviselet létrejötte Dániában. = Peres Zsuzsanna - Bathó Gábor (szerk.): Ünnepi tanulmányok a 80 éves Máthé Gábor tiszteletére: Labor est etiam ipse voluptas. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021, 595-606.
 • A magyar kereskedelmi jogi kodifikáció előtörténete 1792-ig. = Mezey Barna (szerk.): Kölcsönhatások. Európa és Magyarország a jogtörténelem sodrásában. Gondolat Kiadó, Budapest, 2021, 159-166.
 • A kereskedelmi jog mint önálló diszciplína történeti helye a magyar egyetemi szintű jogi oktatásban az államszocialista korszaktól napjainkig. Jogtörténeti Szemle 4/2021, 13-19.
 • A brief history of the Danish royal titles. Jogtörténeti Szemle 2021 (Special Issue), 26-30.
 • Pap Dávid 1905. évi törvénytervezete a korlátolt felelősségű társaságról. = Birher Nándor - Miskolczi-Bodnár Péter - Nagy Péter - Tóth J. Zoltán (szerk.): Studia In Honorem István Stipta 70. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Budapest, 2022, 237-243.
 • A „Dán Aranybulla”: Az V. Erik király által 1282. július 29-én aláírt håndfæstning. = Mezey Barna (szerk.): Az Aranybulla a joghistóriában. Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, Budapest, 2022, 119-153.
 • Az első magyar törvénytervezet a korlátolt felelősségű társaságról. Jogtörténeti Szemle 3/2022, 26-37.
 • Drafts of the “Codex Cambio-Mercantilis” in the Late 18th Century: First Attempts of Codification of Hungarian Commercial Law. = Švecová, Adriana - Lanczová, Ingrid - Gajarský, Adrián (szerk.): Právno-historické trendy a výhľady VII. Legal-Historical Trends and Perspectives VII. Leges, Praha, 2023, 48-76.