Szakdolgozatok

Szakdolgozatok

Szakdolgozatok

Minden egyetemi képzésben résztvevő hallgató köteles a képesítési követelményekkel összhangban a szakon végzett tanulmányok lezárásaként szakdolgozatot írni, s azt a tanszék által kijelölt szakértő bizottság előtt megvédeni. A tanulmányi és vizsgaszabályzatnak megfelelően a tanszék minden évben szakdolgozati témákat ajánl fel a hallgatóknak. A szakdolgozat leadása előtt legalább három hónappal köteles a hallgató a konzulens oktatónak a szakdolgozat rövid vázlatát bemutatni. A szakdolgozatokat kizárólag elektronikus úton, a NEPTUN-ban kell leadni, nem szükséges a papír alapon, bekötött formában való benyújtás. Célszerű azonban legalább még egy másolat elkészítése a védésre való felkészüléshez (és emléknek).

A szakdolgozat pozitív elbírálásának formai kritériuma a kar által minimálisan meghatározott (a tartalomjegyzéken, az irodalomjegyzéken és a függelékeken kívül 2,5 ív, azaz 100.000 betűhely, vagyis 54-58 gépelt oldal) terjedelem. A tanszék megköveteli a tudományos elvárásoknak megfelelő jegyzetapparátust, illetve a pontos és kimerítő irodalomjegyzéket. A szakdolgozatot a tanszék vezetője által felkért szakértő bírálja, akinek részletes írásbeli értékelését a szakdolgozathoz csatolni kell. A szakdolgozatot a hallgatónak bizottság előtt meg kell védenie (a védésre csak az abszolutórium megszerzése után kerülhet sor). A bizottság a tanszékvezető által felkért három tagú bíráló testület. A védés alkalmával meg kell győződni arról is, hogy a hallgató a szakdolgozatot maga készítette-e. A hallgatóhoz kérdéseket lehet intézni, ismertetni kell a bírálatot, majd módot kell adni arra, hogy a kérdésekre és a bírálatra válaszoljon. A szakdolgozat érdemjegyét a bíráló bizottság állapítja meg, azt a hallgatóval a védés végén közli, s az írásbeli szakvéleményre feljegyzi. A szakdolgozatok értékelése ötfokozatú érdemjeggyel történik. A jegy államvizsgajeggyel egyenértékű. Ha a szakdolgozat értékelése elégtelen, a hallgatónak új szakdolgozatot kell benyújtania.

A hallgató jogviszonyának fennállása alatt készült, és a kari konferencián vagy az Országos Tudományos Diákköri Konferencián belül bemutatott dolgozat - a konzulens és az illetékes tanszékvezető véleménye alapján - utólag szakdolgozatként elfogadható. Ebben az esetben a bírálatot a konferencia hivatalos bírálata(i), a védés jegyzőkönyvét pedig a tanszékvezető által készített feljegyzés pótolja. A szakdolgozat minősítéséről a konzulens véleményének figyelembevételével a tanszékvezető dönt (ELTE ÁJK Tudományos Diákköri Szabályzata, 28. §).

(A letölthető dokumentumokban közölt információk csak tájékoztató jellegűek, a bennük foglaltakért a tanszék semmilyen felelősséget nem vállal. Kérjük, hogy az információkat minden esetben vessék össze a Tanulmányi Hivatal hirdetményeivel!)

Javasolt olvasmánylista az évfolyam- és szakdolgozat írás megkezdéséhez

A tanszék oktatói szakdolgozatokat az alábbi (javasolt) témakörökben fogadnak be

A tanszék oktatói szakdolgozatokat az évfolyamdolgozatokhoz hasonló témakörökben fogadnak be (lásd évfolyamdolgozatok menüpont). A felsorolt témakörökben csak a témát meghirdető oktatónál lehet szakdolgozatot készíteni. A tanszék az évfolyam- és szakdolgozat előfeltételéül határozza meg az évfolyam- és szakdolgozati konzultációra való NEPTUN jelentkezést.

További, a hallgató által választott témák kimunkálása is lehetséges az oktatóval folytatott előzetes egyeztetés alapján.

A tanszék oktatóihoz írt és megvédett szakdolgozatok (1985–2024)

2023/2024

 • Bordás-Vadászi Anna: A kötelező polgári házasság bevezetése és az emancipálódó nők kapcsolata a 19. és a 20. század fordulóján, Magyarországon
 • Darcsi Barbara: A véleménynyilvánítás szabadsága és korlátai a munkaviszonyban
 • Gojdár Lóránt Balázs: Kirakatperek a Magyar Népköztársaságban
 • Horváth András: Egy korona, két nemzet: a horvát-magyar közjogi viszony a hosszú 19. század folyamán
 • Jusztin-Mészáros Edit: Mária Terézia élete és reform törekvései különös tekintettel a szociális területen végrehajtott reformintézkedésekre
 • Koczkás Kató Mária: Az Egyesült Államok hatása a magyar jogtörténetre - a reformkortól a második világháborúig
 • Kovács Szabina Krisztina: Gyűlöletbeszéd az online térben, különös tekintettel a közösségi média felületekr
 • Nemere Péter: A szólásokért való jogi felelősség alakulása a közösségi médiában az európai uniós reformtörekvések hatására
 • Pribula Eszter: Jogkorlátozó tesztek a nemzetközi emberi jogi bíróságok gyakorlatában 
 • Zábráczki Flóra Boglárka: A nők választójogának fejlődése Magyarországon

2022/2023

 • Bálint Janka: Alapjogvédelem az internet-szabályozás területén
 • Bálint János: 21. századi megoldási kísérletek a privatizált szólásszabadság problémakörére
 • Ballagó Boglárka Anna: A katonai büntetőeljárás szabályozása 1945-től napjainkig, különös tekintettel a hadbíróságok szerepére
 • Barabás Melinda: Az Árpád-házi királyok jogállása
 • Berkes Péter: A büntetés-végrehajtás alakulása a 16-19. században
 • Czifra Imre Dávid: Kirakatperek az egykori Keleti Blokk államaiban
 • Dankovics Daniella: A házassági jog alakulása a kezdetektől az 1894:31. tc.-ig
 • Gaál Benjámin Dániel: Az online média szabályozása
 • Góth Mária: A közösségi média szabályozási kérdései
 • Kántor Balázs: Rabok a tömlöcben, rabjogok, végrehajtási normák a 19 században
 • Kovács Petra Júlia: Az alkotmánybíráskodás kialakulása az Amerikai Egyesült Államokban
 • Kún Hanga Cecilia: Illésházy István hűtlenségi perének jogi és történeti kontextusa
 • Kurunczi József Benedek: Az Amerikai Egyesült Államok alkohol- és drogpolitikája a szesztilalom és a war on drugs tükrében
 • Márton Bence: Szocializmus, emberi jogok, koncepciós perek
 • Nyerges Tímea Jolán: Az orvosi tevékenység polgári jogi felelősségének magyarországi fejlődése az első közegészségügyi törvénytől az 1997. évi egészségügyről szóló törvény megjelenéséig 
 • Oláh Alexandra: A sajtószabadság alakulása az 1848-as sajtótörvénytől napjainkig
 • Pásztor Csaba: A közösségi média hatásainak egyes jogi kérdései
 • Radics Erika: Alkotmány - Alaptörvény 
 • Sápi Zsuzsanna: Házassági vagyonjog fejlődése, különös tekintettel a házassági vagyonközösség szabályaira
 • Schlaffer Daniella: Az örökbefogadás szabályozása Magyarországon 1848 és 1952 között
 • Szlipcsevics Fanni: A gyermeki jogok védelme a digitális világban
 • Szolcsányi Péter: A magyar politikai kommunikáció szimbólumrendszere a XVIII.-XIX. században
 • Szombati László: Az észak-amerikai őslakosok jogállásának alakulása az Egyesült Államokban, a gyarmati kortól az ezredfordulóig
 • Szőllősi Csaba Csongor: A Szent Korona országainak fölbomlasztása — A trianoni döntés előzményei, okai és következményei
 • Varga-Hegyi Barbara: A titkos örökbefogadás szabályozása és gyakorlata Magyarországon

2021/2022

 • Árva Ádám: Széchenyi István és a reformkori fellendülés
 • Bajusz Soma: Korszakokon átívelő börtönügy története/büntetés-végrehajtás
 • Bodó-Lukács Csilla: A felnőttképzés jogi szabályozásának története
 • Dörgönye Adrienn: A büntetőjogi kodifikáció állomásai a magyar jogtörténetben
 • Eigel András: A 'right to be forgotten' érvényesülése az Európai Unióban
 • Erdősi Rebeka: A médiaszabályozás jelene és jövője
 • Korkut-Hunyadi Ilona Mónika: Kisebbségi Jogok Erdélyben
 • Németh Hajnalka Brigitta: A kötelező polgári házasságkötés bevezetése és szabályozása
 • Németh István János: A cenzúra működése Magyarországon
 • Németh Olivér Simon: Az álhírek és a véleménynyilvánítás szabadságának összefüggései
 • Papp Mónika: 125 éves az állami anyakönyvezés (1895-2020)
 • Pekli Zsófia Judit: A magyar házassági vagyonjog a polgári korszakban
 • Sall Zsófia: A fiatalkorúak bíróságának születése, s működésének kezdeti tapasztalatai hazánkban
 • Sipos Rebeka: A házassági jog alakulása a kezdetektől az 1894:31. tc.-ig (házassági vagyonjog)
 • Somodi Szilvia: Az adatvédelem a 21. században
 • Szécsi Kata Nóra: Bárki megvásárolható egy bejegyzéssel? - A social media marketing jogi problémái
 • Szilárd Ákos: A szólásszabadság online
 • Tran Ádám Son Dr.: A távol-keleti szocializmus

2020/2021

 • Abonyi Judit: A kötelező polgári házasság bevezetése és szabályozása a XIX–XX. században
 • Csiky Gergely: Az Állami Számvevőszék működésének jogi keretei Magyarországon 1870-től
 • Dévényi Olívia: A közigazgatási bíráskodás kialakulása hazánkban és Európában
 • Felker Fanni: A sztálinizmus hatásai a magyar törvényhozatalra
 • Finta László: Folyamatosság és változás a magyar történeti alkotmányban, 1711–1848
 • Hevesi-Tóth Mirtill Annamária: Privacy és adatvédelem az Emberi Jogok Európai Bíróságának- és az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának joggyakorlatában (Különös tekintettel a bűncselekmények felderítése érdekében végzett adatgyűjtésekre)
 • Huszár Daniella: Freedom of Expression az algoritmusok világában  Emberi jogok érvényesülése a közösségi média platformjain
 • Incze Johanna: Szabályozási kihívások az online társadalomban: az elfeledtetéshez való jog és a hamis hírek kérdéskörének átfogó elemzése
 • Kállay Miklós: Koncepciós perek
 • Pintér Bence: Az USA elnöki intézményének összehasonlítása a két világháború közötti magyar kormányzói jogkörökkel
 • Sós Sebestyén: A szabadság kora – egyeduralom – unió Norvégiával. Az újkori svéd államfejlődés fő szakaszai
 • Szabó Georgina: Az Erdélyi Fejedelemség országgyűléseinek működése Bocskai István fejedelemsége és végakarata
 • Szelicsán-Szajáni Laura Erzsébet: A szükséges tanulmányait folytató nagykorú gyermek tartása
 • Tóth Gábor: Koncepciós perek Magyarországon 1945 és 1956 között, különös tekintettel a mellékperekre és a korai népbírósági eljárások szerepére
 • Tóth Zsigmond: A hitbizományi jog fejlődése Magyarországon

2019/2020

 • Abelovszky Zsófia Orsolya: A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztéd büntetés bevezetése és gyakorlata Magyarországon, a Szegedi Fegyház és Börtön ezzel kapcsolatos sajátos helyzete, tapasztalatai
 • Damó-Csorba Áron: A budapesti tőzsde története 1939 és 1949 között
 • Gyetván Dorina: Intermediary Liability. Freedom of expression in the digital age
 • Kovács Ákos Tibor: A párbaj története Magyarországon 1867 és 1914 között, különös tekintettel a párbaj társadalmi vonatkozásaira
 • Szalai Flóra: A médiaszabadság és a "fake news"-jelenség az újságírói felelősség tükrében
 • Szöllőssy-Csoma Tamás: A XVI-XVII. század rendkívüli adói, legitimációs és végrehajtásirendszereik története (országgyűlés, királyi kamara, rendi- és vármegyei adóigazgatás szerepe)
 • Tóth Tamás: A magyar jelzálogjog története a telekkönyv intézményének tükrében
 • Zanócz Gréta: A polgári perrendtartás alapelveinek változása  1911-től napjainkig - különös tekintettel az anyagi igazság elvének érvényesülésére
 • Zoltán Ágota: Értéktőzsde története

2018/2019

 • Baumgartner Júlia: Az 1894. évi XXXI. törvénycikk és a bírói gyakorlat
 • Boczkó Bernadett: Börtönépítészet Magyarországon a XIX. századtól napjainkig
 • Bottlik Ákos Zoltán: A magyar büntetőjog fejlődése a XIX-XX. században, különös tekintettel az egyes büntetési nemekre
 • Bukta József: Felelősségre vonás Magyarországon a II. világháborút követően
 • Erdős Barnabás: A nemzetiségi jog és nemzetiségi politika változásai Magyarországon 1867 és 1944 között
 • Gagó-Kilbinger András: Hungária Egyesült Földek – Egy skizoid pszichopata álom: a nyilas állam
 • Gerencsér Anna: Boszorkányüldözés Magyarországon
 • Kálmán Zsófia: A régi magyar házassági jog
 • Kovács Andrea: Intermediary Liability
 • Kovács Renáta: A közszereplők hírnévvédelme – magyar, amerikai és angol vonatkozásban
 • Lajtos Gabriel: A felekezeti egyenjogúság Magyarországon, különös tekintettel a protestánsokra
 • Lengyel Katalin Anna: Boszorkányperek Magyarországon
 • Mozsolits András: Quo vadis, modern media?
 • Sziládi Péter Sándor: Kossuth, a bukott monarcha vagy a "respublica" őre
 • Tarba Dániel: A házassági jog történetének első ezer éve Magyarországon
 • Tatár Attila: A közösségi média körében felmerülő felelősségi kérdésekről
 • Varga Viola: A reformkor börtönügyi vitái

2017/2018

 • Balázs Bálint: Az Államvédelmi Hatóság az egyházpolitika szolgálatában
 • Bergendi Ferenc Norbert: Az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának létrejötte
 • Erdős Gergely: A nők választójogának története a 19. század közepétől a 20. sz. hajnáláig
 • Galántai Flóra: Parlamentarizmus Magyarországon az 1900-as években
 • Heil Kristóf Mihály: A vármegyei politikák összehasonlítása a reformkori Magyarországon
 • Heiler Fanni: A digitalizáció, az információs társadalom, a tudatos és biztonságos médiahasználat hatásai a médiaszabályozásra
 • Hermann Gábor: Tények és vélemények elhatárolása a hírműsorokban. A médiajogi gyakorlat problematikája
 • Hudanik Dóra: A neoabszolutizmus rendszere és az osztrák jog Magyarországon
 • Koritzné Pallagi Zsuzsanna Ibolya: A fogvatartottak körülményeinek és jogainak változása hazánkban a 19. századtól napjainkig
 • Szuhay Zsuzsanna: Protestánsok vallásszabadságát érintő főbb intézkedések Magyarországon I. Lipót abszolutizmusától kezdődően a felvilágosult abszolutizmus végéig

2016/2017

 • Botos Áron: Jogsérelmek a magyar koncepciós perek és a nürnbergi per során
 • Hetzmann Róbert: A magyar műemlékvédelem jogtörténete
 • Ilyés Ildikó: A polgári házasság bevezetése Magyarországon
 • Jakó Attila: A politikai rendőrség működése Magyarországon a szovjet típusú diktatúra idején
 • Machács Veronika: Boszorkányperek Magyarországon
 • Nagy Zsolt: A nem nyereségérdekelt (közösségi) médiaszolgáltatásra vonatkozó szabályozás változása és annak hatásai Magyarországon az ezredforduló után
 • Nyíri Sándor Zsolt: A sajtószabadság helyzete a Kádár-korban
 • Rőczei Lívia: Az ügyész szerepe a polgári perben
 • Silhavy Máté Tibor: Az amerikai és a brit médiajog egyes aspektusainak összevetése
 • Somogyi Rita: A büntetőjogi kodifikáció Magyarországon – az előzményektől a Csemegi-kódexig
 • Szóráth Krisztina: A vádelvű és nyomozóelvű eljárás összehasonlítása különösképpen a bizonyításra
 • Török Emese: A közösségi oldalak jogi problémái
 • Zanathy Anna: Képmás – másképp. A képmáshoz való jog szabályozása és az internet

2015/2016

 • Balázs Adrienn: A szovjet típusú diktatúra Magyarországon
 • Bőcskei Balbina: Az új magyar médiaszabályozás elemzése. A sajtó-helyreigazítási eljárás és a bírósági gyakorlat az új szabályozási környezetben
 • Dávid Georgina: A jogi oktatás gyakorlati aspektusának kiegészítése a rekrutáció átalakításán és a jogklinikai módszertan digitalizálásán keresztül
 • Földi Anikó: Házassági vagyonjogi intézmények a magyar jogfejlődésben
 • Gurzó János: Az állam és egyház kapcsolatának meghatározó állomásai 1867-1920 között
 • Illy Miklós: Szabadságfosztás és szabadságkorlátozás a Rákosi-korszakban
 • Kaszás Gergely Dávid: A részvénytársaságok története, a részvénytársasági jog szabályozása
 • Majdán László Gergely: A középkori és koraújkori büntetés-végrehajtás szimbolikája
 • Mecséri Gergő: A városi jogalkotás fejlődéstörténete Magyarországon az államalapítástól 1848-ig
 • Nagy Anna: Megtévesztő és összehasonlító reklám – avagy a versenytársak és a fogyasztók védelme a reklámjogban
 • Oroszvári Dániel: Európai médiajog
 • Prágai Zsófia: Korlátolt felelősségű társaságok alakulása 1990-ig
 • Regős Tamás: Rendes és különbíróságok Magyarországon a dualista állam idején
 • Szeles Balázs: A hatályos médiaszabályozás jelene és múltja 

2014/2015

 • Barta Áron: A szökés bűncselekményi tényállása és szankcionálása a Rákóczi-szabadságharc hadseregében (Adalékok a katonai büntető igazságszolgáltatáshoz)
 • Földi-Fülöp Hajnalka: A fogvatartottakkal való bánásmód fejlődése a középkortól napjainkig hazánkban
 • Ligárt Anna: A részvénytársasági jog kialakulása Magyarországon
 • Márton Lilla: Médiaszabályozás a kiskorúak védelme érdekében
 • Mohácsi Krisztina: A szabadságvesztés-büntetés története Magyarországon a Csemegi-kódextől napjainkig
 • Nemes Anita: Szerzetes a Hadbíróság előtt – Boldog Sándor István a Pártőrség perében
 • Németh Gabriella: A közvéleménybüntetés formái: kimuzsikálás, leánycsúfolás, charivari
 • Palguta Virág: Andrea: Balogh Jenő tevékenysége a büntető anyagi és a büntetés-végrehajtási jog területén
 • Puskai Erzsébet: A házasság és a kapcsolódó jogintézmények történeti áttekintése
 • Szalai Gábor: A Magyar Királyság koronázási jelvényeinek és koronázási szertartásának bemutatása, összehasonlítva a Német-római Birodalommal és a jelenleg is hatalmon lévő európai alkotmányos monarchiákkal
 • Szeredi Kristóf: Büntetések és büntetés-végrehajtás az Erdélyi Fejedelemségben
 • Tóth Zsolt: Törvénytelen kitelepítések az 1950-es években
 • Veres Viktória Mercédesz: A reklámok jogi szabályozása – a jog és az etika feszített határai
 • Volentics Georgina: A magyar médiajog egykor és most – különös tekintettel a közmédia helyzetére

2013/2014

 • Baranyai Dóra: Büntetések az Erdélyi Fejedelemségben
 • Cseszlai István: Boszorkányság, boszorkányperek a középkori Magyarországon
 • Hock Krisztina: A sztrájkjog kialakulása Magyarországon
 • Király Erika: A Pest Megyei Börtön története
 • Kővágó Kristóf: A Horthy-korszak a büntetőjog tükrében
 • Kuremszki Mariann: Civitas Fidelissima – Sopron a hűség városa
 • Majoros Melinda: A kárpátaljai magyarok jogai az elmúlt 100 év tükrében
 • Mező Georgina: Emberi jogok korlátozásának formái a két világháború között
 • Mikó Erzsébet: A Csemegi-kódex és az 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános Részének összehasonlítása
 • Mireisz Tímea: A nem vagyoni kártérítés fejlődése a magyar jogtörténetben, különös tekintettel a 20. század első harmadának bírói gyakorlatára
 • Petneházyné Lenky Gabriella: A magyar öröklési jog története
 • Schekk Péter: Az államfői intézmény Magyarországon
 • Somlyay Tímea: A nemesi rend kialakulása Magyarországon
 • Szatmári Emese: A gyermekek jogainak története neveléstörténet szemszögéből
 • Tóth Hajnalka: A személyi kárpótlás folyamata és története Magyarországon 1989 és 2012 között
 • Tóth Krisztina: A műemlékvédelmi jog története Magyarországon a 19-20. században
 • Tóth Renáta: Bírói hatalom a polgári korban

2012/2013

 • Bekényi Enikő: A házastársak vagyoni viszonyainak változásai a magyar jogban
 • Bekényi Franciska: A társas kapcsolatok jogi rendezése a magyar jogban
 • Benkő János: A dualizmus valláspolitikája
 • Fehér Gábor: Büntetőjog a királyi dekrétumok tükrében az államalapítástól az Aranybulláig
 • Gubik László: Alkotmánytörténeti ereklye vagy élő közjogi tan? A Szent Korona-eszme története az államalapítástól az Alaptörvényig
 • Joó Barbara: A nők választójogának kiteljesedése a törvényi változások tükrében
 • Kerti Gyöngyi Lívia: Házassági akadályok Magyarországon
 • Kiss Attila: Katonai büntetőjog Magyarországon a dualizmus korában, különös tekintettel a bűncselekményekre
 • Kosik Rita: A gyermekek jogai a 19–20. században
 • Molnár Eszter Katalin: Szimbólumok a régi magyar családjogban
 • Mózes Réka Zsuzsanna: Az erkölcs elleni bűntettek a polgári korban
 • Rózsa Eszter: Az örökbefogadás története: fejlődési tendenciák a jogintézmény kialakulásától napjainkig
 • Szabó Anna: A női bűnözésről
 • Szakács Bence: Gondolatok Erdélyország 17. századi államiságáról, Bocskai István politikai végrendeletének türkében
 • Szigyártóné Csopják Erzsébet: A házassági jog alakulása az 1894. évi 31. tc. hatálybalépését követően
 • Sztankó Katalin: Igazságszolgáltatás Magyarországon a 18-19. században, különös tekintettel a bírósági rendszer fejlődésére
 • Szűcs Tímea: A házasság joghatásai a 19. század végén és a 20. század elején hatályos magyar szabályozás alapján
 • Varga Mónika: A kötelező polgári házasság bevezetése Magyarországon: a házassági jogról szóló 1894:31. tc. megszületésének története és szabályainak áttekintése
 • Virág Laura: Az Erdélyi Fejedelemség büntetőjog
 • Zsugovits Eszter: Amit Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza? A házassági bontójog fejlődésének története az egységes polgári házasság kialakulásáig

2011/2012

 • Barczi Ákos: Magyar sajtószabályozás és sajtóirányítás 1949-1989
 • Benkő János: A dualizmus valláspolitikája
 • Dobszay Zsófia: Jog és igazságszolgáltatás a magyar népmesében
 • Farnadi Csaba: Koncepciós perek a 20. század Közép-Kelet Európájában 
 • György Noémi: A házasságkötés története
 • Gyuris Orsolya: A kulturális örökségvédelem jogi szabályozása Magyarországon – különös tekintettel a műemlékvédelemre
 • Ilyés Erika: A telekkönyvtől az egységes ingatlan-nyilvántartásig
 • Kroó Gergely: A büntetőeljárás hazai története 1848-tól 1998-ig különös tekintettel az esküdtbíráskodásra
 • Lomnici Adrienn: A magyar királyi közjegyzőség története a polgári korban
 • Mátrai Gábor: Feudális eljárásjogunk, különös tekintettel a X-XIII. századi szabályozásra
 • Puskás Mária: Örökös kérdések – az államalapítástól az 1970-es évekig – a végintézkedésen alapuló öröklés magyarországi történetéből
 • Süle Ibolya Éva: Internethasználat szerzői jogi megközelítésben 
 • Zeleiné Kiser Tímea: A házassági jog története

2010/2011

 • Csákváry Diána: Mária Terézia és II. József társuralkodása Magyarországon az 1780 és 1790 közötti rendeletek tükrében
 • Ferenczi Márta: A Csemegi-kódex (különös tekintettel az általános részre)
 • Gleichauf Boglárka: Gyermekvédelem a média és az új technológiák jogi kihívásainak tükrében
 • Gondos Máté: Az 1831-es belga alkotmány és a francia alkotmányok hatása az áprilisi törvényekre a miniszteri felelősség tekintetében
 • Horinka Éva: Wittner Mária pere
 • Jancsó Orsolya: A véleménynyilvánítás korlátai a magyar jogfejlődésben
 • Kalasné Kolozsvári Eszter: A Csemegi-kódex és az 1896. évi bűnvádi perrendtartás a hatályos szabályozás tükrében
 • Kellerné Nagy Erzsébet Andrea: Büntető anyagi jogi egység a 19. században
 • Lichner Gábor: A Magyar Királyi Csendőrség története és szervezete
 • Malbaski Miklós: Börtönvilág az ötvenes évek Magyarországán
 • Nádi Éva: Magyarország és Ausztria közjogi kapcsolata az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában
 • Rehák Géza: A magyar turizmus polgári kori intézmény- és jogtörténete a 20. század elejétől a kommunista diktatúra kiépüléséig
 • Szántó Roland: A magyar bíróságok szervezetének alakulása 1945-1949
 • Torba László: A végintézkedések szabályozásának története Magyarországon a középkortól az új Ptk. kodifikációjáig
 • Völgyi Péter: A magyar parlamentarizmus kialakulása

2009/2010

 • Bergmann Gábor: Az államfői intézmény 1848-1867 között
 • Csoór Dorothea Kinga: Két koncepciós per a feudális Magyarországon
 • Kátai Dóra: Jog és építészet a reszocializáció szolgálatában
 • Képessy Imre: „Valahol Európában” A Benes-dekrétumok születésének körülményeiről, történelmi és jogi megítéléséről, és a máig vitákat kiváltó kérdésekről cseh, szlovák és magyar szemmel
 • Nagy Eszter Margit: Adalékok a magyar közjogi fejlődéshez
 • Szendrői Mária: A Római Katolikus Egyház helyzete Magyarországon 1945-től 1956-ig
 • Tomolya István: Katonai koncepciós perek a kommunista diktatúra korszakában
 • Tulipánt Tímea: A műemlékvédelmi jog múltja és jelene a jogszabályok tükrében
 • Vásárhelyi Árpád: A nemzetgyűlési korszak házszabályai 1919-1926

2008/2009

 • Alkonyi Zsófia: A műemlékvédelmi szabályozás története
 • Bartók-Nagy Réka: A Nagy Imre per
 • Burgstaller Attila: A házasság megszűnése és jogkövetkezményei
 • Csirszka Erika: A házassági vagyoni jog alakulása a magyar jogalkotásban 1945-ig
 • Csölle Anita: A magyar államvédelmi szabályozás története
 • Dérer István: Börtön- és dologházügy Magyarországon a kezdetektől a 20.sz. hajnaláig
 • Kerékgyártó Andrea: A polgári házasság első évtizede Magyarországon
 • Klein Tamás: Az elektronikus sajtó szabályozásának története Magyarországon
 • Kolter Dóra Zita: Házassági jog a polgári korszakban – az 1894. évi XXXI. tv. elemzése
 • Kovács Tünde: A házassági jogról szóló 1894. 31. tc. születése és alkalmazása
 • Kozma György Zsolt: A nemzetiség fogalom jogi megközelítésének változásai a 19. században
 • Mihalik Zsuzsa: Az örökbefogadás jogi szabályozásának alakulása a kezdetektől napjainkig
 • Mikecz Zsuzsanna: Az anyakönyvezés története Szentesen az állami anyakönyvezés bevezetéséig (1741-1895) 
 • Nagy Ilma: A szerzői jog az információs társadalomban
 • Piri Hajnalka: A magzatelhajtás és az újszülött megölésének jogi megítélése különös tekintettel a szocialista időszakra
 • Sághi Tamás: A budapesti tőzsde, különös tekintettel a tőzsdebíróságra
 • Sallai Katalin Anita: Az eljegyzéstől a házasságkötésig
 • Siska Erika Éva: A házassági jog története – különös tekintettel a magyar polgári házasság kialakulására
 • Szabó Henrietta Éva: Büntetőjogi kodifikációs plánumok a 18-19. századi Magyarországon
 • Szalóky Gábor: Sajtószabadság és cenzúra Magyarországon 1938 és 1944 között
 • Székesi Sándor: A Vatikán diplomáciai kapcsolatai az újkorban
 • Tilk Rita: A gyermekek védelme a médiaerőszakkal szemben
 • Tóth Krisztina: A magyar oktatáspolitika története
 • Urbán Judit lev: Állam és egyházak viszonya Magyarországon 1945-1956

2007/2008

 • Ambrus Sándor Csaba: A székely magánjog története, különös tekintettel a dologi jogra
 • Batki Nikolett: Bontóperek és hatásuk az 1984. évi XXXI.G törvény megjelenése után 
 • Bathó Gábor: A mentelmi jog és a mentelmi bizottság
 • Bodri Csaba: A koncepciós pereket előkészítő állambiztonsági szervezetek bemutatása
 • Czuczku Enikő: A fiatalkorúak védelme a magyar és európai médiaszabályozásban
 • Gombár Ildikó: Bontó okok a magyar jogtörténetben
 • Gredus Edina Ágnes: Kisebbségvédelem a trianoni békeszerződésben
 • Hagymási Attila: A korlátolt felelősségű társaság fejlődésének története a magyar jogban különös tekintettel a törzsbetét-törzstőke és az üzletrész kérdésére
 • Halas Vivien: A nürnbergi perek mai szemmel 
 • Illés Zsolt: Az élettérből a béketáborba
 • Katona Rita. Bortörvények a magyar joghistóriában
 • Koi Gyula esti: A magyar közszolgálati jog története a jogirodalom tükrében
 • Kun Krisztina: 1949 leghírhedtebb koncepciós pere Magyarországon
 • Lenkovics Judit: Kor és büntethetőség
 • Németh László: Protestáns válóperek Zalában 1786-1846
 • Pafféri Zoltán: A magyar társasági jog történetének vázlata 1946 és 1988 között, különös tekintettel a polgári jogi társaságokra
 • Papp Emma Csilla: A hűtlenségi perek Magyarországon
 • Piszkor Melitta: A hitelezővédelem alakulása a magyar társasági jogban
 • Pommer Márta: A magyar tőzsde szervezeti változása  
 • Sárkány Viktória: A Károlyi per
 • Simon Sándor Mihály esti: Kontinentális modellek az európai parlamentarizmus történetében
 • Stelkovics Katalin Réka: Az örökbefogadás jogintézményének fejlődése
 • Schüller Adrienn: Nemzetiségpolitika Magyarországon a 20. században, különös tekintettel a magyarországi németekre
 • Szabadiné Domokos Magdolna: A válás jogintézményének fejlődése 
 • Szabó Tünde: Állami egyházjog Magyarországon 1945-1990 között, különös tekintettel a katolikus egyházzal kapcsolatos jogi szabályozás bemutatására
 • Wagner Alma Laura: A részvénytársaság kialakulása és fejlődése

2006/2007

 • Balczó Noémi esti: Szentkorona-tan – mint közjogi fogalom és legfontosabb kérdései
 • Beke-Martos Judit: Az Erzsébet királyné gyilkosság jogtörténeti aspektusai, különös tekintettel a lucheni tárgyalásra
 • Bencsik Csilla: A Bárdossy- per jogtörténeti feldolgozása 
 • Boros Barbara: Boszorkányperek Magyarországon
 • Csala Erika: Büntetés-végrehajtás a középkorban
 • Csákvári Balázs: Az államfői jogkör gyakorlása Magyarországon 1918-1920 között
 • Csiszér Kata: A Ratkó-rendeletek és népesedéspolitika
 • Csománé Dreska Hajnalka: Székesfehérvár szabad királyi város jogtörténete és közigazgatása a kezdetektől a XIX. századig
 • Csomorné Orbán Krisztina: Értékpapírjog és a tőzsde történeti fejlődése
 • Furkóné Mező Nóra: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc utáni megtorlás, különös tekintettel Batthyány Lajos és Kazinczy Lajos perére
 • Gidai Viktória: Az önálló Magyar Nemzeti Bank története
 • Gresz Orsolya: Az egyházi és a polgári házasság Magyarországon 
 • Gyetkó László Csaba: Magyar büntetés-végrehajtás fejlődése a 20. században, különös tekintettel a szabadságvesztés-büntetésre
 • Kaszás László: Koncepciós perek Magyarországon: a Mindszenty-per 
 • Karaszi Andrea: Sajtóélet a kiegyezés után
 • Kiss Ádám Sándor: Az örökbefogadás jogi szabályozásának története a magyar jogrendszerben
 • Kiss Bernadett: A hegyközségi rendszer szabályozásának fejlődése a Nyugat-Dunántúlon
 • Koch Egon: A társasági jog története, különös tekintettel a részvénytársaságokra
 • László Zsolt: A trianoni békeszerződés és annak hatása a Kárpát-medencében élő magyar kisebbség helyzetére
 • Németh Csilla: A magyar vámjog fejlődése
 • Papp Dóra: A Martinovics-mozgalom
 • Polgár Nikoletta: A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása a 19-20. században
 • Rácz Tamás: A szövetkezeti intézmény történetének és jogi szabályozásának főbb állomásai Magyarországon
 • Rödönyi-Nagy Nóra: Egykori választójogunk mai szemmel
 • Sümegi Krisztina: A gyermekvédelem magyarországi rendszere
 • Szakáll Gábor: A csődjog fejlődése Magyarországon
 • Szűcs József: Az emberi jogok az információs társadalomban
 • Varjúné Fekete Ildikó: A gyermekek jogai
 • Vincze Zsuzsanna: Az olasz és a magyar médiaszabályozás történetének összehasonlítása 

2005/2006

 • Antal Ildikó: Boszorkányperek Magyarországon
 • Balla Tibor: Magánjogi intézmények a Jászkun Statútumban
 • Ballér Eszter: A házassági jog története
 • Barcsa-Szabó Tibor: Politikai perek a Győri Ítélőtáblán 1928-ban
 • Bánfi Zsuzsanna: Fejezetek a magyarországi és nyugat-európai boszorkányperek történetéből
 • Bojtár Balázs: Ellentétek és párhuzamok a XX. század totalitárius diktatúráinak előzményeiben, államszervezetében
 • Cseh Gyöngyike: Az 1894. évi XXXI. tc. szükségessége, keletkezésének körülményei és értelmezése
 • Csordás Nagy Katalin: Emberi jogok – a véleménynyilvánítás szabadsága
 • Dobos Vadim: A részvénytársaság intézményének kialakulása és fejlődése Magyarországon
 • Dudinszky Olga: A közúti közlekedés szabályozása a törvényalkotásban
 • Farkas Jánosné: A közérdekű adatok nyilvánosságához való jog érvényesülése
 • Fehér Csaba lev.. A második világháborút követő politikai jellegű felelősségre vonási folyamat. Az igazolások és a népbíróság jogi alkalmazása, különös tekintettel a fővárosi viszonyokra
 • Frey Dóra: Német hatások a szabadságvesztés-büntetés kezdeteinél Magyarországon
 • Gimes Orsolya: Reklámjog a magyar joggyakorlatban
 • Hauserné Fülök Éva: Adó-, vám- és deviza-bűncselekmények szabályozása a magyar jogtörténeti fejlődésben
 • Honosi Krisztina: A gazdasági társaságok kialakulása és fontosabb szabályai
 • Horváth Imre: Vatikán, mint a nemzetközi jogalanya
 • Hőrcsik Lajos Kálmán: A magánjog átalakulása Észak-Erdélyben
 • Jakabné Szalai Krisztina: A kollektív szerződés története
 • Katona Olga: Gyula város jogi szabályozása az újkorban
 • Kelemen István: Jobbágyi végrendelkezés Sopron vármegyében a 18. század elejétől 1848-ig
 • Kiss Zsuzsanna: A nők jogai Magyarországon 1945 előtt
 • Korsósné Demeter Dóra: Női fogvatartottak helyzete a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben a 19.századtól napjainkig, különös tekintettel a magyar börtönügy fejlődésében
 • Krupa Rozália: A polgári börtönügy
 • Lesetár Péter: De interpretatione, avagy a szerződési biztosítékok értelmezése
 • Lukács Ilona Cecília: Koncepciós perek Magyarországon (1945-1956). A kistarcsai internálások
 • Lukács Lajos: A tanügyi igazgatás kérdései a 18. század végén
 • Mayer Annamária: Az európai médiajog fejlődése, különös tekintettel a szabályozó hatóságokra
 • Mészáros Andrea: Polgári perek a Győri Ítélőtáblán 1928-1931 között
 • Miskolczi Ildikó: Gróf Széchenyi István eszmerendszerének hatása a reformkor alkotmányosságára
 • Mohácsi Barbara: A munka szerepe a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásában
 • Mucsi Albertina: Az életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetés a szegedi Csillag börtön történetében
 • Németh Judit Noémi: Jogos védelem kérdése a büntetőjogi kodifikációkban, hatása a joggyakorlatra
 • Pálinkás Tímea: A csődjogi szabályozás története, különös tekintettel a 19. századra
 • Pallagi Katalin: Kereskedelmi jogunk fejlődése, különös tekintettel az 1875. évi XXXVII. tc.-re
 • Papp Ildikó: Sporttevékenységek jogi szabályozásának fejlődése
 • Sámuel Emese: Úriszéki bíráskodás Tatán az Esterházy család korában
 • Sipka Dóra: Büntetések (Szent) Istvántól napjainkig
 • Szabó Orsolya: A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetének jogi szabályozása – a kisebbségi törvény és módosítása
 • Szakács István: Kiegyezési törvények megalkotásának elemzései és hatásai
 • Szigethy Szilvia Erika: Az Európai Unió médiapolitikája
 • Takácsné Lakinger Viktória: A házassági jog története
 • Tóth Gábor: A bortermelés és annak jogi szabályozása, különös tekintettel a dualizmus időszakára
 • Varga Nikoletta Szilvia esti: A magyar társasági jog fejlődésének története a felelősség tükrében. A vezető tisztségviselők felelőssége
 • Vetsey Szilvia: A digitális televíziós szabályozási kérdései és az állam szerepvállalása Magyarországon

2004/2005

 • Botka János: A Jászkun Kerület igazgatása
 • Csepeli Eszter: A magyar filmtörvény a nemzetközi jogalkotás tükrében
 • Deák Zoltán esti: A halálbüntetés eltörlése
 • Dénes Krisztina: Rajk László koncepciós pere
 • Dobos Henrietta: 1914-es sajtótörvény előkészítése
 • Dudaszegi József: Halálbüntetések a középkorban
 • Erdélyi Vanda: A polgári börtönügy
 • Feldman Zsolt: A vármegyei rendszer reformja a dualizmus idején
 • Györkéné Sipos Mónika: A magyar szabadalmi és védjegyjog története
 • Győri Judit: Az audiovizuális kommunikáció szabályozásának kezdetei
 • Hegedűsné Körmendi Rita: A magyar házassági vagyonjog a 19. században
 • Jármi Hilda: Kísérletek a médiatörvény megalkotására
 • Karácsony István esti: A dualizmus-kori Magyarország rendvédelmének sikertörténete, avagy a Magyar Királyi Csendőrség és a fővárosi rendőrség bemutatása
 • Kasza Regina: Sajtójogi reformtörekvések a két világháború között
 • Kiss Dóra: A házassági bontóperek története
 • Kiss Szabolcs Tamás: A budapesti értéktőzsde története
 • Kondákor Dóra: Ifjúságvédelem az audiovizuális médiaszabályozásban
 • Korondi Vanda: A hulladékgazdálkodás szabályozásának története Magyarországon
 • Kovács Viktória: Az öröklési jog története
 • Kretz Zsuzsanna: A házassági jog története. Áttekintés a magyar házassági jog történetéről 1894. évi 31. tc.-ig
 • Krénusz Gyuláné: A XIX. század adójogának története
 • Lugossy Ágnes: Az 1956-ot követő megtorlás jogi háttere
 • Maholányi Mónika: Egy magyar gyógyszervegyészeti részvénytársaság kialakulása és joga
 • Mészáros Tamás: Egyházpolitika Magyarországon a 19. század második felében
 • Mészáros Zsolt: A szabadságjogok kérdése Tisza Kálmán kormányzása alatt 1875-1890, különös tekintettel a sajtószabadságra és annak határaira
 • Mogyorósi Edit: A gazdasági társaságok története, különös tekintettel a megszűnés eseteire (A gazdasági társaságok története a 19-20. században) 
 • Mohai László: Hitbizomány
 • Nagy Erzsébet: Az emberi jogok sérelme a koncepciós perekben
 • Nánási László: Obstrukció és klotűr
 • Paszler Noémi: A csemegi-kódex büntetési rendszere
 • Pántya Julianna: A Trianoni békeszerződés és egy bihari térség
 • Petres Veronika: Az örökbefogadás intézményének fejlődése
 • Pintér Beatrix: A kánoni és a rendi jog kölcsönhatása a házassági jogra
 • Salacz Balázs: Alaptőke és törzstőke – összehasonlító monográfia
 • Saslics Ivett: 1914. évi 14. törvénycikk a sajtóról
 • Seres Péter: Szabadalmi jogunk fejlődése
 • Soltész Sarolta: Az ORTT szankcionálási gyakorlata a bírósági ítéletek tükrében
 • Szabó Angéla: A médiarendszer, azon belül a közszolgálati televíziózás finanszírozásának szabályai Magyarországon, Olaszországban és Nagy-Britanniában
 • Szedlák Csaba: Az élelmiszerjog kialakulása és törvényi szintű szabályozásának fejlődése Magyarországon
 • Szele Tamás: Törvénysértő perek és a magyar katolikus egyház 1945-1989
 • Szobota Zoltán: A vallásszabadság érvényesülésének jogi feltételrendszere a rendszerváltás utáni Magyarországon
 • Szurgyi Rita lev: A váltókövetelés átruházása a magyar váltójogban az 1876. évi 27. tc. alapján
 • Takácsné Lakinger Viktória: A házassági jog története
 • Temesszentandrási Kristóf esti: Államvédelem a Rákosi-korszakban
 • Utassy Viktória: Gaetano Filangieri és az európai felvilágosodás
 • Varga Norbert: A versenyjog története Magyarországon
 • Vágó Zoltán esti: A halálbüntetés a Corpus Iuris Hungariciben 1848 előtt

2003/2004

 • Alexy Miklós József: A szlovák nemzetiség anyanyelvű oktatásának helyzete 1868-1942 
 • Auner Tamás: A társadalmi életből való kirekesztés jogi formája a II. világháborúban Magyarországon
 • Bartos Olivér: A középkori igazságszolgáltatás anomáliái: boszorkányperek Magyarországon
 • Bánfalvi Dóra Éva: A parlamentarizmus Magyarországon a két világháború között
 • Béda László: Az informatika jogi szabályozásának fejlődéstörténete
 • Bicsák Krisztina: Deák Ferenc mint ügyész 
 • Biró György: Vállalkozások kialakulása és fejlődése Magyarországon
 • Borsa Csaba: Árpádházi-királyok jogalkotása Szent László királyig, különös tekintettel az állami rend megszilárdítására
 • Cseh Zoltán: A műemlékvédelem szabályozásának története Magyarországon
 • Csendes Attila: Az országgyűlés fejlődése, különös tekintettel a dualizmus konszolidált korára (1867-1890) 
 • Davidovics Krisztina: A középkori magyar istenítéletek és a Váradi Regestrum elemző bemutatása
 • Dominek Diána: Az adóztatás története hazánkban
 • Domján Szabolcs: A birtokvédelem a középkortól napjainkig
 • Éber Zsuzsanna esti: A házasság középkori jogtörténete.
 • Facsar Mihály: Büntetések az Erdélyi Fejedelemségben
 • Farkas Cecília: A Wesselényi, Zrínyi, Frangepán összeesküvés
 • Fehérné Kovács Ildikó: Házassági jog a középkortól az 1894. évi 31. törvényig
 • Finta Barbara: Házassági népszokások
 • Galambos Levente: Eskü a magyar jogban
 • Gombócz Márta: A budapesti tojástőzsde
 • Hajasné Szentmiklósi Rita: A magyar válási jog története, különös tekintettel a polgári korra
 • Hajdu Koppány: A reklám jogi szabályozása Magyarországon
 • Horváth Eszter: A nemzetiségi kérdés a magyar országgyűlésen 1848 és 1868 között
 • Járvás Diána: A magyarországi börtönügy fejlődése a reformkorban
 • Jávorné Korbély Melinda: A részvénytársaságok története
 • Kalocsai Péter: Az elektronikus média jogi szabályozása az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében
 • Kálmán Ágnes: Bűn és büntetés
 • Kászoni Ildikó: Az államfői hatalom alakulása Magyarországon – különös tekintettel az 1848-tól az 1990-es évek elejéig terjedő időszakra
 • Kondor Bálintné: A házassági jog története és a polgári házasság kialakulása
 • Kóródi Irén: A hatalmi ágak elválasztása és a bírói függetlenség Magyarországon
 • Kovács Krisztina: A házassági jog története
 • Krettné Borzsák Katalin: Kossuth Lajos szerepe a magyar közjogtörténetben 1848-1867 között
 • Major Csaba: A kormányzat, kormánypolitika változásai Magyarországon a két világháború között
 • Mondovics Napsugár: Az ügyvédi képviselet kialakulása és fejlődése Magyarországon a XX. századig, különös tekintettel az etikai és szakmai követelményekre
 • Nagyné Molnár Ágnes: Nemzetiségi politika, eszmetörténet és jogi szabályozás a két világháború közötti Magyarországon
 • Ódor Gabriella: Báthory Erzsébet: véres kezű szörnyeteg vagy ártatlan áldozat?
 • Pozvai Ferenc: A pesti áru- és értéktőzsde létrejötte szervezete és szokásai a II. világháborúig
 • Preier Zsuzsanna: Az egyesületek, egyletek jogi szabályozása a 19. században, különös tekintettel Moson és Mosonmagyaróvár egyesületeire. Az egyletek története a dualista korban
 • Répás József: A városi bíráskodás és jogalkalmazás a török hódoltság területén
 • Rubicsek Norbert: A közszolgálati média a 20. század második felére
 • Schwarcz Kornél István: Tőzsdebíróság a Budapesti Áru- és Értéktőzsdén a kezdetektől 1914-ig
 • Simon Magdolna: Fejezetek a magyar védjegyjog történetéből
 • Simonné Kluczer Zsuzsanna: Az erdélyi fejedelemség büntetőjoga
 • Strausz Evelin: Az öröklés története
 • Szabó Melinda: Kecskemét város büntetőbíráskodása a 19. sz. derekán
 • Szegnerné Vastag Jácinta: Fejezetek a magyar rendőrség történetéből (a kezdetektől 1945-ig) 
 • Szívósné Mandik Enikő: Az első magyar sajtótörvény, az 1848. évi 18. tc. és létrejöttének körülményei
 • Szőke Lívia: Boszorkányok és női bűnelkövetők Somogy vármegyében (1695-1800) 
 • Szűcs Réka: Magyarországi és az Erdélyi büntetőjog a 14-18. században
 • Takáts Erika: Az 1868:XLIV tc. történeti-elméleti előzményei, parlamenti vitája és hatása a dualizmusban
 • Tanács Péter Zsolt: II. Endre keresztes hadjárata és jogtörténeti összefüggései 
 • Tarr Dávid: Koncepciós perek és alkalmazásuk a magyar szocialista diktatúra idején
 • Ternácz Zsuzsanna: A szentkorona-tan
 • Tóth Ágnes: A házassági jog intézményrendszerének alakulása Magyarországon
 • Vadasné Orgona Gizella esti: A szentkorona-tan szerepe Magyarország államfejlődésében
 • Varga Norbert: A határellenőrzés története a 20. században
 • Vass Imréné: A betéti társaság és a csendes társaság magyar jogtörténete 
 • Vámos Adrienn: Az öröklés jogintézményei a feudális Magyarországon 
 • Zsámboki Beatrix: A régi magyar házasság és a büntetőjog viszonya
 • Zsigó Anikó: A vélemény-nyilvánítás szabadsága és a sajtó-helyreigazítás intézménye

2002/2003

 • Ajtony Tímea: A válás intézménye a magyar jogalkotásban
 • Ambrus Péter esti: Magyar királyi csendőrség szervezete és működése 1881-től 1919-ig
 • Andrelli Szilvia: A házasság felbontásának okai Magyarországon
 • Bauer József: A korlátolt felelősségű társaság kodifikációja és kialakuló joggyakorlatának főbb kérdései a két világháború közötti Magyarországon
 • Berentz Mónika: Éles fegyverünk: az Államvédelmi Hatóság
 • Bocsó Erika: A válás intézményének kialakulása a polgári korban
 • Bodócs Krisztián levelező: A sajtószabadság érvényesülése Magyarországon a XIX. században
 • Damu Krisztina: A magyar önkormányzati közigazgatás fejlődésének bemutatása a főváros tekintetében
 • Dányi Péter László: Büntetőjogi kódex-tervezetek és a Csemegi-kódex
 • Finta Barbara: Házassági népszokások
 • Fullér Sára: A gyámság és gondnokság honi szabályozása a XIX. századtól napjainkig
 • Fülöp Endre Norbert: A hitelszövetkezetek jogi szabályozásának és joggyakorlatának története a II. világháború időszakáig
 • Galambos Levente: Eskü a magyar jogban
 • Gosztonyi Gergely: A közszolgálati médiafelügyelet Európában és Magyarországon
 • Györei Péter: A Budapesti Detektívtestület története 1884-1924
 • Horváth Gabriella: A sportigazgatás története hazánkban a kezdetektől napjainkig
 • Horváth Péter: A közraktározás jogi szabályozásának története
 • Hunyady Dénes: A magyar polgári igazságszolgáltatás történeti vázlata
 • Hunyadi Gábor: Erdély közigazgatása 1541-1688
 • Huszák Katalin lev: A váci egyházmegye kialakulása
 • Illés Zsuzsanna: E-kereskedelem kialakulásához vezető út jogi szabályozása
 • Ipacs László: A Budapesti Áru- és Értéktőzsde története 1948-ig
 • Irimiás Alíz Éva: Választási etikai kódex a médiában
 • Jánosiné Kovács Kinga: Szellemi felkészítés a reszocializációra
 • Járvás Diána: A magyarországi börtönügy fejlődése a reformkorban
 • Juhász István: Boszorkányság és boszorkányperek Magyarországon
 • Juretzky Csaba: A soproni népszavazás (1921) 
 • Károlyiné Plóza Melinda: A középkori házassági vagyonjog
 • Kelemen Zsolt: A magyar nyugdíjbiztosítási rendszer jogtörténete
 • Kerémi Beáta: A börtönügy helyzete Magyarországon
 • Király Beatrix: Erdélyi országgyűlések
 • Kisházi Viktória: A magyar bírósági szervezet és polgári perjog fejlődése 1000-1848 között
 • Kovács Andrea: Az értéktőzsde Magyarországon (1864-1948) 
 • Kovács Dóra: Az állam és az egyház magyarországi elválasztási folyamatának egyik legfontosabb láncszeme: a polgári házasságról szóló 1894. évi 31. Törvény
 • Kovács Györgyi Krisztina: Házassági kötelék a középkori és polgári kori jogalkotás tükrében
 • Kovács Zoltán: A Csemegi-kódex
 • Köblös András: A büntető igazságszolgáltatás 1945 és 1956 között Magyarországon
 • Krizsán Mónika: Az 1865-68-as országgyűlés és a kiegyezés
 • Lengyel Tímea: A házassági jog
 • Losits Ferenc: Választási rendszer-váltás
 • Mészáros Ágota: A biztosítótársaságok jogi szabályozása a II. világháborúig
 • Mikácsy Péter: A polgári földtulajdon születése a törvények tükrében (Jobbágyfelszabadítás, állami földtehermentesítés) 
 • Mikó Sándor: Hatalom és bíráskodás viszonyáról (1945-1989): különös tekintettel a négy semmisségi törvényre
 • Mikó Zsuzsanna: A magyar népbírósági jog (1945-1949) 
 • Németh György: Lelkiismereti és vallásszabadság a szocializmusban a katonai szolgálat megtagadásának szemszögéből a 70-es évek elejétől a rendszerváltásig
 • Ódor Gabriella: Báthory Erzsébet: véres kezű szörnyeteg vagy ártatlan áldozat? 
 • Rákóczi János: A totalitárius államrend kialakulásának első szakasza Magyarországon a második világháború után
 • Sallay Gábor esti: A magyar gazdaság és annak jogi története 1945-től napjainkig
 • Simicskó István: Minősített időszaki jogalkotás a történeti visszatekintés tükrében
 • Schremné Tóth Katalin: A halálbüntetés abolíciója
 • Szalai Anita: Az ORTT Panaszbizottsága és döntései
 • Szalkai Brigitta: Eljegyzés és házasságkötés a katolikus egyházban 
 • Szekanecz Noémi: A Rajk-per előzményekkel és következményekkel
 • Szőke Szabolcs: A magyar háborús bűnösök felelősségre vonásának kérdése
 • Tikászné Pál Mercédesz levelező: Bűntettek és büntetések Magyarországon a XVIII. századig
 • Thürmer Andrea: A magyar büntetés-végrehajtás fejlődése a II. világháború után
 • Tóth Gabriella: A bűncselekmények csoportosításának változásai – különös tekintettel az élet, testi épség és egészség elleni bűncselekményekre – a büntetőjogi kodifikáció története során
 • Török Lajos esti: Kiegyezés
 • Várnai Ágnes Rita lev. Házassági perek Magyarországon a polgári korban
 • Vincze Éva Mária: A közbeszerzési törvény
 • Wandraschekné Keresztély Rita: Büntetésekről és a magyarországi fegyintézetek hálózatának kialakulásáról általában

1985–2002

 • Árkos György: Kereskedelmi jog múltidőben
 • Bacsa Andrea: Vallás és lelkiismereti szabadság
 • Badacsonyi Tamás: A reklámjog szabályozása Magyarországon, különös tekintettel az elektronikus médiára
 • Balogh László: A reformkor börtönügye
 • Baloghné Csikós Melinda esti: Választójog és a választási bíráskodás 1918-tól az 1945:VIII. tc. megalkotásáig c. szakdolgozatról
 • Bárány Zoltán esti: A magyar büntetőjogban a büntethetőségi akadályok rendszerének fejlődése
 • Beliznai Kinga: Erdélyi büntetések
 • Bene András esti: Börtönügy Magyarországon 1945-56 között
 • Benedek Adrienn: Az anyagi büntetőjog fejlődése
 • Berentz Mónika: Éles fegyverünk: az Államvédelmi Hatóság
 • Bíró Tamás: Az egyházi büntetőjogi törvénykezés, különös tekintettel a büntető perjogtörténetre és a Benedek rendi regulákra
 • Blázsi Melinda Edit: A tőzsde története
 • Bódai Ildikó esti: A Magyar Királyi Csendőrség szerepe a bűnüldözésben 1881-től 1924-ig
 • Bódi Csaba: Vázlat a magyar nemzeti mozgalom kialakulásának történetéhez
 • Bognár Barbara: A modern börtönrendszerek kialakulása
 • Bognár Éva: A magyar-német diplomáciai kapcsolatok története 1920-2000
 • Borsos Tibor: A magyar értékpapír-szabályozás áttekintése 1949-ig
 • Bots Dénes: A Vitézi Rend, mint a Magyar Királyság egyik speciális politikai intézménye
 • Bozsó Brigitta: A kétszintű bankrendszer kialakulása Magyarországon
 • Brünn János esti: Az 1945 előtti csődjog és a mai jogi szabályozás összehasonlítása
 • Burucs Kornélia esti: A vízgazdálkodás szabályozása Magyarországon 1840-1945
 • Czárán István: Az erdélyi örmény nemzetiség rövid története
 • Csibi Ferenc: A székelyföld jogrendszere a 15-16. században
 • Csóka Szilárd: Az országgyűlési összeférhetetlenség jogi szabályozásának történeti vázlata a kezdetektől az 1901. évi XXIV. tc.-ig
 • Csorba Krisztina esti: A jogi személy elméletének fejlődéstörténete
 • Deme Edit esti: A kihágási (szabálysértési) jog a magyar jogtörténetben
 • Deteky Gábor esti: A cégvezetők felelősségének szabályozása (nemzetközi összehasonlítás) 
 • Dévai Emese pol.: A második kamara
 • Domán Irén esti: A börtönügy helyzete 1867-1877 között Magyarországon
 • Drávucz Péter: Magyarországi boszorkányperek
 • Duska Ákos esti: Az asylumjog intézményének története Európában a 16. századig
 • Egerszegi Tamás: Egy koncepciós per az ötvenes évekből
 • Etényi Laura: Megszégyenítő büntetések a régi magyar büntetőjogban
 • Farkas Ildikó: A második királyvisszatérési kísérlet jogi következményei
 • Farkas Mirella esti: A magyarországi zsidóságot érintő törvények és hátterük 1938-42 között
 • Fazekas Milán: Alkotmányjogi változások Magyarországon 1932-1945
 • Fekete István esti: A testi büntetések és alkalmazásuk gyakorlata a mohácsi vész előtti Magyarországon
 • Fényesi Szilvia: A prostitúció története a jog tükrében
 • Ficsór Katalin: A házasság intézménye és a nő helyzete az ókori Közel-Kelet térségében
 • Firneisz Miklós: A büntető eljárásjog kodifikációja a XIX. században, az 1896-os Bp. és alapelvei
 • Fluck Ákos: Rabtabellák 1840 körül a Dunántúlon
 • Fontányi Gabriella: Az 1843. évi büntetőjogi törvényjavaslat hatása a magyar közvéleményre a reformkorban
 • Fülöp Endre Norbert: A hitelszövetkezetek jogi szabályozásának és joggyakorlatának története a II. világháború időszakáig
 • Galla János esti: A magyarországi Tanácsköztársaság néhány alkotmányjogi kérdése
 • Gellért Zoltán: A Habsburgok magyar tróntól és trónigénytől való megfosztásának körülményei, okai és jogi indokai
 • Geréb László esti: Sajtójog – sajtószabadság
 • Gombár Judit: A büntetési nemek problematikája
 • Gönczi Miklós: A magyar bűnügyi reformmozgalom harmadik hulláma (1880-1900) 
 • Gyarmati János: Rögtönbíráskodás újraszabályozása és ennek hatása a kiegyezést követő évtizedekben Magyarországon (1867-1880)
 • Gyöngyösi Csilla: Politikai bíráskodás 1956. november 4. és 1963. április 4. között
 • Györe Péter: Kísérletek a börtönügy megújítására a századfordulón – Adalékok a Sopronkőhidai fegyház történetéhez
 • Halaj Walter: A magyar ügyészségi szervezet története 1896-ig
 • Haluska Eszter: Szentkorona-tan története
 • Harsányi Előd: A háborús bűncselekmények megítélésének története Magyarországon (különös tekintettel a népbíróságok működésére 1945-1950) 
 • Hatos Pál: Magyary Zoltán és a „tatai mintajárás” közigazgatás-politikai vonatkozásai
 • Havas Piroska esti: Magyarországi boszorkányperek a 16-18. században
 • Hegedűs Zoltán: A kétkamarás parlament visszaállításának előzményei és az 1926-os felsőházi törvény
 • Hornyán Katalin: Az igazságszolgáltatási szervezet története (1875-1890) 
 • Horváth Ágnes: A büntetések fejlődésének áttekintése (A feudalizmustól az 1878:5. tc.) létrejöttéig
 • Horváth Akasztai Béla: A központi állami szervek kiépítése Magyarországon 1945-48 között
 • Horváth Attila: Széchenyi István, a reformkor legnagyobb politikai-jogi gondolkodója
 • Horváth Gábor: A feltételes elítélés
 • Horváth Gábor: Politikai perek az 1946. évi VII. tc. alapján. A népbíróságok
 • Horváth Iván: A klasszikus részvénytársasági forma kialakulása angol, francia, holland és német minták bemutatásával
 • Horváth János: A zsidóság helyzete Magyarországon a 19. században
 • Huber Zoltán: A Habsburg dinasztia és a magyar államiság a felségjogok tükrében
 • Hunyady Dénes: A magyar polgári igazságszolgáltatás történeti vázlata
 • Ijjas Lajos László esti: A polgári házassági jog kialakulása Magyarországon
 • Izsó Ignác esti: A halálbüntetés és reformja a Csemegi-kódexben
 • Jádi Norbert: Választójogi törvénykezés a dualizmus korában Magyarországon
 • Jakab Barnabás: Az osztrák-magyar jog továbbélése Erdélyben 1920 után
 • Jákó János: A székely faluvilág jogtörténetéről
 • Jokkel Edit: Jogpolitika és alkotmányjogi kérdések az MSZDP parlamenti harcaiban – Györki Imre felszólalásainak tükrében (1922-1931) 
 • Joó Attila: Küzdelem az esküdtbíráskodás bevezetéséért Magyarországon a reformkorban
 • Joó Nagy Patrícia: A magyar nők jogai – a kezdetektől a 19. század végéig
 • Juhász István: Boszorkányság és boszorkányperek Magyarországon
 • Juhász Mária: A fiatalkorú bűntettesek büntetés-végrehajtásának alakulása Magyarországon
 • Jungi Eszter: Politikai szabadságjogok és gyakorlatuk Győrött
 • Karsai Ferenc: A népbíráskodásról szóló 1945. évi VII. tc.(avagy valami kezdetét veszi) 
 • Karsay Enikő: A háborús főbűnösök perei és jogi - magyar - nemzetközi hátterük
 • Keresztesi Csilla: A cigánykérdés alakulása Magyarországon
 • Király Réka Zsuzsa: A sopronbánfalvi kármelita templom és a rend története
 • Kiss Sándor: Duna-menti föderációs, konföderációs elképzelések 1944-48, avagy ami a KGST-t és a Varsói Szerződést megelőzte
 • Kiss-Jakab János: A Jászkunság, mint kiváltságos kerület. 1238-tól az 1876. évi közjogi rendezésig
 • Kisteleki Károly: Magyarország kormányzása a 16-17. században a centralizáció kontra rendi konzervativizmus tükrében
 • Knipl Zoltán: A hegyközségek története
 • Kocsári Judit: Házassági perek Magyarországon
 • Kovács Dóra levelező: Az állam és az egyház magyarországi elválasztási folyamatának egyik legfontosabb láncszeme: a polgári házasságról szóló 1894. évi 31. törvény
 • Kovács Éva: A budai jog a 13-14. században
 • Kovács Lídia pol.: Az angolszász választójog kiterjesztésének tendenciái
 • Kovács Róbert esti: A tiltott határátlépés és az embercsempészés bűncselekmények szabályozásának története Magyarországon
 • Kökény Balázs: A sajtótörvényhozás a dualizmus korában
 • Krasznai István: Boszorkányok és boszorkányperek Magyarországon
 • Krisch Richárd: A székely területek igazgatása 1562-ig
 • Lénárd Balázs: Államellenes bűncselekmények az 1921. évi 3. tc. tükrében
 • Léránt Andrea: Szankciók a népi jogéletben
 • Lithner Zsolt: A háborús és népellenes bűnök számonkérése és a népbíróságok szerepe Magyarországon 1945-1950
 • Losits Ferenc levelező: Választási rendszer-váltás
 • Lugosi József: Horthy Miklós kormányzói jogkörének kiterjesztése
 • Mag Edit: Kormányzó és jogköre a Horthy-korszak Magyarországán
 • Maglics Tímea: A kínhaláltól az Európai Börtönszabályokig
 • Major Krisztina: Börtönök és munkáltatás
 • Major László: A szexuális bűncselekmények kodfikációjának története
 • Major Melinda: A halálbüntetés
 • Majtényi Bea: Koncepciós perek Magyarországon – esettanulmány, a Pócspetri-per
 • Markó Attila: Gál László és az első erdélyi magyar nyelvű büntető törvénykönyv-tervezet
 • Markovicsné Bede Andrea: Munkaszolgálat és kárpótlás
 • Maurer Ádám: Nemzetiségi kérdés a 19. és a 20. század végén
 • Meskó Tamás: Politikai bűncselekmények a két világháború közötti Magyarországon
 • Messik Miklós esti: A büntetőjog fejlődése az önálló Erdélyi állam korában a 16-18. században
 • Mészáros Ágota: A biztosítótársaságok jogi szabályozása a II. világháborúig
 • Mészáros Szilárd esti: A Magyar Tanácsköztársaság jogalkotása
 • Mihályi Mária esti: A jogi modernizálásra való törekvés Csemegi Károly munkásságában
 • Mikó Sándor levelező: Hatalom és bíráskodás viszonyáról (1945-1989): különös tekintettel a négy semmisségi törvényre
 • Mikó Zsuzsanna: A magyar népbírósági jog (1945-1949) 
 • Nagy Béla: A Tiszai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházkerület miskolci jogakadémiájának létrehozása, fennállása alatti küzdelmeinek története
 • Nagy Norbert: Az igazságszolgáltatás szervezete a fejedelemkori Erdélyben (1540-1690) 
 • Nagy Zsolt: Az 1871:33. tc. a királyi ügyészségről
 • Nemes Dénes: Az objektív kárfelelősség története és elméleti vitái a magyar magánjogban
 • Németh Andrea: A mezőgazdaság jogi háttérszabályozása a dualizmus korában Magyarországon
 • Németh György: Lelkiismereti és vallásszabadság a szocializmusban a katonai szolgálat megtagadásának szemszögéből a 70-es évek elejétől a rendszerváltásig
 • Németh Imola: A magyar börtönügy helyzete a reformkor idején
 • Németh Márta: A pápai jogakadémia története
 • Németh Zsolt Béla: A polgári anyakönyvezés kialakulása Magyarországon
 • Nyilas Péter: Erdély bíráskodási szervezete a királyok és fejedelmek korában
 • Oláh Lajos: Dél-Afrika a statisztikák türkében 1990-91
 • Olsavszky Péter: A közigazgatási bíráskodás magyarországi története
 • Ökrös Edit: Bűncselekmények és büntetések Árpád-kori büntető jogunkban
 • Őri Gábor: Filmcenzúra Magyarországon 1918-1991. a jogszabályok és a gyakorlat tükrében
 • Ötvös Ildikó: A polgári börtön kezdete Magyarországon
 • Pál Lajos: Rendőrség a dualizmus első évtizedeiben, különös tekintettel a fővárosi rendőrségre
 • Pál Péter esti: Küzdelem az esküdtbíráskodás bevezetéséért Magyarországon
 • Palatinus János esti: Magyaróvár nagyközség közigazgatási szervezete a századfordulón
 • Pálvölgyi Balázs: Címerhasználat a középkorban
 • Parádi Viktor: A „parlamenti őrség” létrejötte, feladatkörének és jogállásának változása 1910-től napjainkig
 • Pásztor Zoltán: A fiatalkori békeszerződés területi rendelkezésének alkalmazása
 • Pilcsák Csaba esti: Az eljegyzés joghatásai a 19. századi magyar egyházi, világi törvényhozásban és a népi szokásjogban
 • Plajner Ákos: A GATT
 • Pócsik Judit: A börtönügy Magyarországon a felszabadulásig
 • Popovics Attila: Obstrukció a dualizmuskori magyar parlamentben
 • Rácz Gábor: Az obstrukció intézménye a dualizmus parlamentáris rendszerében
 • Ragályi József Róbert esti: A borhamisítás elleni küzdelem hazánk jogtörténetében
 • Rozgonyi Balázs: Az esküdtbíráskodás Magyarországon
 • Ruck Andrea esti: A rendi országgyűlés Magyarországon
 • Schweitzer Gábor: A politikai szabadságjogok érvényesülése a Horthy-korszak első évtizedeiben
 • Seres Márta: A banktitok szabályozásának története Magyarországon
 • Simó Ágnes: Az esküdtbíráskodás története Magyarországon
 • Simon Zoltán: A dualizmus sajtórendészete 1876-1883
 • Simon Zsuzsanna esti: A határrevíziós politika hatása az igazgatásra a Horthy-korszakban
 • Sipőcz Benedek: A felsőoktatás állami irányításának története
 • Somodi Márta: A közhitelességi szervezetrendszer a feudalizmusban
 • Somogyi Márta: Az eskü szerepe a magyar jogban
 • Stekbauer Róbert Loránd: Az erdélyi nemzetiségi törekvések 1790-1850
 • Sterczer Andrea: A nemzetiségi monostorok és a patronátusi jog kérdései az Árpád-korban
 • Süle Péter: Cenzúra és politikai állásfoglalás a művészetben
 • Szabó Andrea esti: A terrorizmus irányításának és jogi szabályozásának története a kezdetektől napjainkig
 • Szabó Eszter: A közvádlói funkció alakulása a kiegyezés utáni katonai büntetőeljárásokban
 • Szabó Zoltánné esti: Az igazságszolgáltatás fogalma, szervezeti átalakulása a felszabadulás után
 • Szabó Zsuzsanna: Politikus életutak az igazságszolgáltatás árnyékában
 • Szajki Zoltán: Fejezetek a magyarországi esküdtbíróság történetéből 1848-1897
 • Szakali Éva: Kárpótlási jogalkotás Magyarországon
 • Szántai Katalin esti: A királyi prokurátorok és az általuk képviselt királyi jog az Anjou-korban
 • Szántó Gábor: Az 1938. évi XV. törvénycikk sajtófogadtatása
 • Szanyi Ágota: Esküdtbíráskodás a századforduló magyar jogirodalmában
 • Szekanecz Noémi levelező: A Rajk-per előzményekkel és következményekkel
 • Szekfü Gábor: A személyiség védelmének elmélete és gyakorlata a magyar magánjog történetében
 • Szemeti Ferenc esti: A magyar csendőrség története
 • Szendrődi Viktor: A visszaható hatály problémája a magyar népbírósági jogban
 • Szentandrássy Mária esti: Viták és tervezetek a magyar magánjog kodifikációjáról (1861-1882) 
 • Szigeti Magdolna esti: A sajtójogalkotás száz éve Magyarországon (1848-1945) 
 • Szilágyi József esti: A politikai hatalom érvényesítése és a döntési mechanizmus kiépítése
 • Szőke Szabolcs levelező: A magyar háborús bűnösök felelősségre vonásának kérdése
 • Takács Eszter esti: Felhatalmazás és rendeleti kormányzás (1944-1949) 
 • Takács Tamás esti: A kegyeleti jogok története
 • Tálas József: Közraktárak Magyarországon, különös tekintettel a közraktári jegy szabályozására
 • Tamás Anita: Boszorkányok, boszorkányperek
 • Tamás Sándor: A csíkmegyei magánjavak
 • Telegdi Zsolt esti: A sárospataki református kollégium jogakadémiájának története 1793-1923
 • Thuróczy Tamás: A király nélküli királyság megszületése - Államforma és államfő kérdése 1920-21
 • Tikászné Pál Mercédesz levelező: Bűntettek és büntetések Magyarországon a XVIII. századig
 • Tóth Andrea: A hallgatói jogviszony jogszabályi szabályozásának története 1945-től napjainkig
 • Tóth Bars: A szekszárdi börtön története
 • Tóth Enikő: Büntetés-végrehajtási jog az erdélyi fejedelemségben
 • Tóth Eszter Zsófia: Válóperek, mint társadalom- és jogtörténeti forrásbázisok
 • Tóth Judit: Szegedi János Tynociniumának és Werbőczi István Tripartitumának összehasonlítása
 • Tóth Katalin: Az alapítványi jog története
 • Tóth Tibor: A visszaesés kérdése a Csemegi-kódextől a második büntető novelláig
 • Tóth Zoltán: A konzervatív alkotmány
 • Tőke Zoltán: Állam és katolikus egyház Magyarországon a kiegyezés után. Az autonómiai mozgalom
 • Török Zoltán: Képek a Pesti Áru- és Értéktőzsde múltjából
 • Tőzsér Péter esti: Politikai perek 1945. évtől az 1950-es évek közepéig
 • Turbuly Lilla: Degré Alajos tudományos hagyatéka
 • Ungvári Ilona: A modern börtönügy fejlődése
 • Ungvári Renáta: A parlament kialakulása és fejlődése Magyarországon a kezdetektől a rendszerváltásig
 • Vadászné Pulay Adrienn esti: A magyarországi boszorkányperek sajátosságai a 16-18. században
 • Varga Katalin: A vizsgálóbíró és a vizsgálat intézménye a magyar jogtörténetben
 • Veres Lajos: A háromnapos munka
 • Veress Zoltán: Ügyvédek, bírák és a jogállam a századelőn
 • Vigh Krisztina esti: Kárpótlás Magyarországon 1989 után
 • Virágh Pálma: Büntetés-végrehajtásunk a XX. század tükrében
 • Závotka Zsolt: Becsületügyek a feudális és úri Magyarországon és intézkedések a párbaj visszaszorítására