Kötelező előadások (igazságügyi igazgatási szak)

Kötelező előadások (igazságügyi igazgatási szak)

MAGYAR ALKOTMÁNY- ÉS KÖZIGAZGATÁS-TÖRTÉNET

(első szemeszter)

A magyar alkotmány- és közigazgatás-történet stúdium elsődleges célja, hogy az igazságügyi igazgatás BA szakos hallgatókkal megismertesse a magyar alkotmányos rendszer történeti alapjait és alapfogalmait, hozzásegítve őket a későbbi tanulmányaik során megismerendő hatályos magyar alkotmány, parlamentarizmus, közigazgatási szervezet, bírósági rendszer megértéséhez. A képzés feladata az intézménytörténeti gyökerek és hagyományok megismertetése és megértetése, a hallgatók szemléletmódjának a történeti megközelítéssel való gazdagítása. A jogalkalmazással, igazgatással foglalkozó szakemberek jogi kultúrájához adalékként kínálja a tárgy a jogrendszer statikus szemlélete (az éppen hatályos jogi normák gépies alkalmazása) helyett a mélyebb megértést, a történeti gyökerek és hagyományok ismeretét. A tantárgy fő célkitűzése, hogy a jogalkalmazás és jogszabály-előkészítés különböző szintjein tevékenykedő szakemberek, köztisztviselők kellő történeti megalapozottsággal közelítsenek jogi kérdésekhez, s ezzel nagy mértékben segítsék elő jogrendszerünk koherenciájának megteremtését a fogalomhasználattól a gyakorlati jogi problémák megközelítéséig és a mindennapi jogértelmezésig.

Az előadások időpontja

 • kéthetente péntek 09.00-10.30 Dósa auditórium (II. tanterem)

 Az előadások tematikája

 1. Alkotmány, alkotmánytörténet, jogtörténet. A magyar alkotmánytörténet fő vonalai. Magyarország Európában
  A hatalommegosztás elmélete és modelljei. Polgári kormányformák Magyarországon.
 2. A magyar parlamentarizmus rendi előzményei. A rendi képviselettől a népképviseletig 1608-1848
  Képviselőház, főrendiház, felsőház, nemzetgyűlés. Az országgyűlés szerkezete és működése 1848-1944
 3. A polgári alkotmányosság alapja: 1848. Szabadságjogok a polgári államban
  Az államfő az alkotmányos monarchiában. A király és a kormányzó jogkörei
 4. A köztársasági eszme és a köztársasági elnöki intézmény története
  Kormány, kormányzati felelősség a polgári államban
 5. A polgári kor közigazgatási rendszere az állami szférában. Centralizáció, dekoncentráció, szakigazgatás
  A polgári kor közigazgatási rendszere az önkormányzati szférában. Törvényhatóság, helyhatóság, székesfőváros
 6. A bírói hatalom fejlődése a polgári korban. A bírák jogállása
  A polgári bírósági szervezet kialakulása. Általános és speciális hatáskörű bíróságok
 7. A népképviseleti választójog története Magyarországon 1.
  A népképviseleti választójog története Magyarországon 2.

Tananyag és a vizsga anyaga

A magyar alkotmány- és közigazgatás-történet című kurzus tananyagát (és egyben a vizsga anyagát) képezik az előadásokon elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt tankönyvek.

Kötelező irodalom

 • Magyar alkotmány- és közigazgatás-történet a polgári korban (szerk.: Képes Gy.), Bp., 2013. ELTE Etövös Kiadó

Ajánlott irodalom

 • Magyar alkotmánytörténet (szerk.: Mezey B.), 5. átdolgozott kiadás, Bp., 2003. Osiris Kiadó
 • Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig, Bp., 1976. Akadémiai Kiadó
 • Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet, Bp., 2000. Osiris Kiadó
 • Stipta István: A magyar bírósági szervezet története, Debrecen, 1998. Multiplex Média

Számonkérés formája

A tárgyat oktató tanszék

 • Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék
  Tanszékvezető: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár D.Sc.
  A kurzus vezető oktatója: Dr. Képes György habil. adjunktus Ph.D.

Előadók

 • Bódiné dr. Beliznai Kinga egyetemi docens Ph.D.
 • Dr. Gosztonyi Gergely adjunktus Ph.D.
 • Dr. Képes György habil. adjunktus Ph.D.
 • Dr. Mezey Barna egyetemi tanár D.Sc.
 • Dr. Völgyesi Levente habil. docens Ph.D.