Mezey Barna az Egyetemi Doktori Tanács új elnöke

2017.10.05.
Mezey Barna az Egyetemi Doktori Tanács új elnöke
Az Egyetemi Doktori Szabályzat 3.§ (2) bekezdése alapján - Borhy László rektor előterjesztésére - az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa 2017. október 2-án Mezey Barna professzort választotta meg az Egyetemi Doktori Tanács (EDT) új elnökévé.

A Tanács feladata

 • A tudományági doktori tanácsok javaslata alapján dönt a doktori fokozat odaítéléséről, minősítéséről, illetve visszavonásáról.

 • Véleményezi és a rektornak felterjeszti a kitüntetéses doktorrá avatásra tett javaslatokat.

 • A tudományági doktori tanácsok javaslata alapján dönt a külföldi tudományos fokozatok honosításáról.

 • Őrködik a doktori fokozat által tanúsított egységes és magas tudományos-szakmai színvonal megtartása felett.

 • Ellenőrzi a tudományági doktori tanácsok működésének jogszerűségét.

 • Előzetesen egyeztet a létesíteni tervezett doktori iskolákról a létesítést kezdeményező törzstagokkal és a tudományági doktori tanácsokkal.

 • Véleményezi a tudományági doktori tanács által a doktori iskola létesítésére benyújtott kérelmet.

 • Jóváhagyásra előterjeszti a Szenátusnak a doktori program képzési tervét.

 • Jóváhagyja a doktori iskolák működési szabályzatát.

 • A doktori iskola egyetemi tanár törzstagjai közül – a törzstagok többségének javaslatára, a tudományági doktori tanács véleményének kikérésével – megválasztja doktori iskola vezetőjét, és a megbízatás időtartamának megjelölésével javaslatot tesz a rektornak a kinevezésére.

 • Jóváhagyja a doktori iskolák tanácsának tagjait.

 • Véleményezi a kari doktori szabályzatok tervezetét.

 • Dönt az Egyetem számára megállapított magyar állami ösztöndíjas helyek tudományterületek közötti felosztásáról az előzetesen szótöbbséggel elfogadott elvek alapján.

 • Javaslatot tesz a rektornak, illetőleg a Szenátusnak külföldi egyetemmel doktori képzésre vonatkozó megállapodás megkötésére.

 • Megtárgyalja a tudományági doktori tanácsok beszámolóit.

 • Javaslatot tesz a Szenátusnak a doktori képzés működési feltételeit szolgáló pénzeszközök biztosítására.

 • Az egyetemi beszámoló részeként beszámolót készít a Szenátusnak a doktori képzésre jutó pénzeszközök felhasználásáról.

 • A tudományági doktori tanácsok véleményére figyelemmel kialakítja a doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosításának elveit és módszereit.

 • Évente értékelést készít a doktori iskolák működésének minőségéről.

 • Szükség esetén javasolja a doktori program felfüggesztését vagy megszüntetését, illetve a doktori iskola megszüntetését.

 • Véleményezi a Szenátus részére a rektornak a tiszteletbeli doktori, illetve a tiszteletbeli doktori és professzori cím adományozására tett előterjesztését.