Jogtörténeti Parerga III

2023.05.27.
Jogtörténeti Parerga III
Mezey Barna 70. születésnapja tiszteletére az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke tiszteletkötetet jelentetett meg, amelyben a széles értelemben vett jogtörténész társadalom jeles képviselői köszöntötték tanulmányokkal az ünnepeltet.

A kötetátadó ünnepségről itt olvashat.

A kötet szerzői és írásaik:

 • Bódiné Beliznai Kinga – Gosztonyi Gergely: Laudatio
 • Antal Tamás: A középkori angol bíráskodás sajátosságai
 • Balogh Elemér: A középkori szentszékek büntetőjogi hatásköre, különös tekintettel a kiközösítés szankciójára
 • Balogh Judit: Tudományos életpálya és gyakorlati ismeretek: jogászprofesszorok a gyakorlatban
 • Beke-Martos Judit: Az amerikai szövetségi alkotmány XVII. alkotmánykiegészítésének rövid története
 • Béli Gábor: Joghátrányokat kilátásba helyező klauzulák az Árpád-kori királyi és királyi engedéllyel adott rendelkezésekben
 • Blazovich László: Két széljegyzet Szeged középkori jogi helyzetéhez
 • Borhy László: „Az egyik VIII, a másik II híján X” – Hány éves lehetett a kis Solva? Gondolatok egy pannoniai feliratról
 • Bódiné Beliznai Kinga: Amikor Justitia megnyitotta a kapukat a nők előtt
 • Brauneder, Wilhelm: Die Problematik neuer Grenzen nach 1918 am Beispiel der Steiermark und Kärntens
 • Erdődy Gábor: „A börtönrendszerre új kor várakozik.” A büntető törvénykezés és a börtönviszonyok reformjának kérdése Kossuth Pesti Hirlapja német vonatkozású híranyagában (1841–1843)
 • Estók József: A gyakorlat szakembere, Balla Károly
 • Farkas Ádám: Gondolatok a történeti tapasztalatok hasznosíthatóságáról a hibrid fenyegetések korában
 • Földi András: Gondolatok a római jog művelőinek feladatairól a 21. században
 • Gedeon Magdolna: Kuxkereskedők és bányarémek
 • Gosztonyi Gergely: Az Új Hölgyfutár a Parlamentben, avagy szólásszabadság, művészet és cenzúra találkozása a parlamenti és bírósági boncasztalokon
 • Heil Kristóf Mihály: Adalékok a reformkori Nógrád „haladópártiságához” Sréter János portréján keresztül
 • Herger, Cs. Eszter: Natur und Mensch: Die Verteidigung der traditionellen Familie im aufgeklärten Naturrecht
 • Homoki-Nagy Mária: „Küzdelem egy birtok megszerzéséért”, avagy történetek a magyar nemesi magánjog köréből
 • Horváth Attila: A szovjet típusú diktatúra intézkedései
 • Izsák Lajos: Ellenzéki pártok és az 1947-es országgyűlési választások
 • Karácsony András: Mesterséges természet: kertek a történelemben
 • Kelemen Roland: Az Európai Unió kiberbiztonsági stratégiájának evolúciója az elmúlt évtizedben
 • Képes György: Az 1758. évi Neuverfasste Handlungs- und Fallitenordnung társasági joga
 • Képessy Imre: Kísérletek az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok hatályon kívül helyezésére 1861 és 1863 között
 • Koch, Arnd: v. Liszt als Politiker
 • Koncz Ibolya Katalin: A nők társadalmi szerepvállalásának változásai a globalizáció hatására, jogtörténeti szempontból a 20. század második felének Magyarországán
 • Korsósné Delacasse Krisztina: A fizetésképtelenség körüli csalárdság és a csalárd bukás
 • Kovács-Szépvölgyi Enikő: Züllött, erkölcsi romlásnak kitett és kihágást elkövető gyermekek védelme Magyarországon a 20. század első két évtizedében
 • Kukorelli István: Bibó István, az 1956-os forradalom és szabadságharc örökös államminisztere
 • Lehotay Veronika: Adalékok a börtönügy történetéhez Borsod vármegyében
 • Lévay Miklós: A „pedofiltörvény” megalkotásáról
 • Máthé Gábor: Szuverenitáskérdések
 • Megyeri-Pálffi Zoltán: Járásbíróság és fogház a Mátra kapujában
 • Nagy Janka Teodóra: Bűnök és büntetések Dugonics András: Magyar példabeszédek és jeles mondások című proverbium gyűjteményében (1820)
 • Nagy Szabolcs: Mi teszi a börtönt? Adalékok a veszprémi „várbörtön” történetének kérdésköréhez
 • P. Szabó Béla: Die Lehrer der Hermannstädter Rechtsakademie (1844–1884). Versuch einer Rekonstruktion
 • Pálvölgyi Balázs: Interferenciák és fáziskésések: munkaerőpiaci igények és biztonsági követelmények a francia bevándorlási politikában a két világháború között
 • Pétervári Máté: Egy vendéglős és fűszerkereskedő házaspár csődönkívüli kényszeregyezsége a pengő bevezetését megelőzően
 • Révész T. Mihály: A sajtófoglyok útja a pesti Eggendorfer-háztól Vác egykori „éléstáráig”. Adalékok a sajtóvétségek miatt elítéltek fogvatartásához Horvát Boldizsár minisztersége idején
 • Rigó Balázs: Oktatás, vezetés és történetek. Gondolatok Andrew Robert: A háborúvezetés művészete c. kötetéről
 • Schweitzer Gábor: Magyarország történeti alkotmányának konstrukciója és szimbolikája
 • Seelmann, Kurt: Die Geschichte der Rechtsgeschichte vom subjektiven Recht
 • Sonnevend Pál: Köszöntés Mezey Barna hetvenedik születésnapjára
 • Stipta István: Az Egri Normától az állami szociálpolitika felé. A jogi szabályozás szerepe a Horthy-korszak szegénygondozásában
 • Szabó István: A vis inertiae és a polgári átalakulás
 • Szigeti Magdolna: Boszorkányüldözés Bambergben, a kor változásainak tükrében
 • Szoboszlai-Kiss Katalin: Bírák sorsolása az athéni demokrácia idején, Arisztotelész egy szövegrészlete alapján
 • Varga Norbert: Adalékok a kartellmegállapodások ügyleti érvényességéhez az 1931. évi kartelltörvény hatálybalépését követően
 • Zakariás Kinga: A személyi szabadsághoz való jog mint a legrégibb múltra visszatekintő alapjog
 • Zinner Tibor: Kádár titkos ítészei – a Koordinációs Bizottság