VÖLGYESI Levente Ph.D.

VÖLGYESI Levente Ph.D.

Telefon: 411-6518
E-mail: lvolgyesi@ajk.elte.hu

Publikációs lista: mtmt.hu

RELEVÁNS ISKOLAI TANULMÁNYOK

 • 1987-1991: Budapesti Piarista Gimnázium
 • 1991-1996: ELTE ÁJK Jogász Szak Nappali Tagozat
 • 1996-1999: ELTE ÁJK Nappali Tagozatos Ph.D. tanulmányok

SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉGEK

 • 1996: egyetemi jogi diploma, cum laude
 • 1998: jogi szakvizsga
 • 2008: állam- és jogtudományi PhD, summa cum laude
 • 2017: állam- és jogtudományi habilitáció

KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY

 • 2000.09.16-tól: ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, jelenleg egyetemi docens

ÖSZTÖNDÍJAK, ELISMERÉSEK

 • Universitas Győr Alapítvány, Ph.D. kutatási ösztöndíj, 1998. szeptember-1999. június
 • SOROS Alapítvány, Belföldi kutatási ösztöndíj, 2000. szeptember-december
 • ELTE Peregrinatio II. Alapítvány, Külföldi kutatási ösztöndíj, 2001. október-november
 • 2005: Ezüst Eötvös Emlékérem (ELTE ÁJK)
 • 2011: Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata (ELTE)

TÁRSADALMI SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

 • 2013- Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja

FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

(Egyes tanulmányok letölthetők a cím mögötti feliratra kattintva.)

ÁLTALÁNOS TANKÖNYVEK, LEXIKON SZÓCIKKEK

 • [társszerzőként:] – Zakariás Kinga – Ésik Sándor – Hajdu Gábor: Magyar történelmi fogalom és adattár, Budapest, 2004. 83-93. 139-146.
 • A klasszikus parlamentarizmus időszaka: Európa a 19. század közepétől 1914-ig: Kelet-Európa és Balkán államai. = Európai parlamentarizmus – és alkotmánytörténet Szerk: Mezey Barna – Szente Zoltán, Budapest, 2003. 364-371.
 • [társszerzőként:] – Szente Zoltán: A klasszikus parlamentarizmus időszaka: Európa a 19. század közepétől 1914-ig: Törökország. = Európai parlamentarizmus – és alkotmánytörténet Szerk: Mezey Barna – Szente Zoltán, Budapest, 2003. 376-378.
 • Bevezetés a magyar alkotmány- és jogtörténet tanulmányozásába. Budapest, Rejtjel Kiadó, 2000. 80.
 • [társszerzőként:] – Horváth Attila: Jogtörténeti atlasz. Budapest, Rejtjel Kiadó, 1999. 64. 
 • [Egyes szócikkek.] = Enciclopedia Britannica Hungarica. Budapest, 1999.
 • [Egyes szócikkek.] = Magyar nagylexikon. 1-11. kötet. Szerk.: Berényi Gábor [et al.] Budapest, Akadémiai, 1993.
 • [társszerzőként:] – Révész T. Mihály: Polgári állammodellek a magyar alkotmánytörténetben: Az alkotmányos monarchia (1848 alkotmánya). = Magyar alkotmánytörténet. [1999.] 212-219.

ORSZÁGGYŰLÉS

 • A magyar országgyűlés bizottsági rendszerének gyökerei = Jogtörténeti Szemle 2003. évfolyam 1. szám, Szerk.: Tóth Béla, Budapest, 2003. 29-34. (pdf)

VÁROSI JOG

 • Rendvédelmi és rendészeti intézmények az újkori magyar városi igazgatásban = Acta Facultatis Politico-iuridiae Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae, Szerk. Földi András, Budapest, 2010. 105-126. (pdf)
 • A városi szabályrendeletekben megjelenő gazdaság-igazgatási normák a 17-18. században = Jogtörténeti Szemle 2009. évfolyam 2. szám, Szerk.: Élesztős László, Budapest, 2009. 40-52. (pdf)
 • A városok hatalmi szimbolikája = Jogtörténeti Szemle 2007. évfolyam különszám, Szerk.: Élesztős László, Budapest, 2007. 104-107. (pdf)
 • A városi tisztségviselők megválasztásának processzusa és rituáléja az újkorban = Jogi kultúra, processzusok, rituálék és szimbólumok (Szerk.: Mezey Barna), Budapest, 2006. 335-340. (pdf)
 • Választójogi szabályozás az újkori városigazgatásban = Ünnepi kötet Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére (Szerk.: Mezey Barna, Révész T. Mihály), Budapest, 2006. 624-641. (pdf)
 • A közigazgatási szervezet alakulása Buda szabad királyi város újkori történetében = Jogtörténeti Szemle 2005. évfolyam 4. szám, Szerk.: Tóth Béla, Budapest, 2005. 55-60. (pdf)
 • Pest, Buda és Óbuda gazdasági és pénzügyi igazgatása az újkorban = Gazdaság és jog – Szakács István ünnepi tanulmánykötet, Szerk.: Steiger Judit, Budapest, 2005. 135-144. (pdf)
 • Győr város alkotmányos helyzetének változatai a feudalizmus évszázadaiban = Eckhart Ferenc emlékkönyv, Szerk.: Mezey Barna, Budapest, 2004. 618-635. (pdf)
 • Kecskemét mezőváros állami egyházjogi és kisebbségügyi szabályozása a XVIII. és XIX. század fordulóján = Acta Facultatis Politico-iuridiae Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae, Szerk. Földi András, Budapest, 2003. 119-137. (pdf)
 • Kassa város választójoga és vallásszabadsága a Rákóczi szabadságharc idején = Állam- és közigazgatás Magyarországon az egyes történelmi korokban, Vaja, 2001. 21-27. (pdf)
 • Győr város szabadságának megváltása püspök földesurától = Jogtörténeti tanulmányok VII. Pécs, 2001. 439-444. (pdf)
 • Szemelvények Győr város feudális büntetőjogából = Bűn és bűnhődés. 2000. 215-225. (pdf)

EGYHÁZJOG

 • Virág Benedek korának egyházügyi szabályozása = Virág Benedek emlékév születésének 250. évfordulóján, Budapest, 2004. 38-48. (pdf)
 • A diakónusi rend egyházi alkotmánytörténetének vázlata = Jogtörténeti tanulmányok VIII., Szerk.: Béli Gábor, Kajtár István, Szekeres Róbert, Pécs, 2005. 559-573. (pdf)
 • A communio mint kánoni jogelv megvalósulása a plébániákon = In honorem magistrorum – Dr. Botos Gábor tiszteletére, Szerk.: Hajdu Gábor – Ruszthi Hunor, Budapest, 2005. 151-157. (pdf)
 • Városi kegyúri jogok az újkori Magyarországon = Iustum Aequum Salutare 2010/1. szám, Szerk.: Koltay András, Budapest, 2010. 125-129. (pdf)
 • Bűn, bűncselekmény, büntetés a teológia és az egyházjog normarendszerében = Ünnepi tanulmányok Révész T. Mihály 65. születésnapja tiszteletére, Szerk.: Máthé Gábor – Mezey Barna, Budapest, 2010. 460-480. (pdf)
 • Jog, igazságosság és szeretet kapcsolata a római katolikus teológia szemléletében = A vallási tapasztalat megértése (szerk.: Bányai Ferenc – Nagypál Szabolcs – Bakos Gergely), L’Harmattan Kiadó, Pannonhalma, 2010. 248-267. (pdf)

ÉPÍTÉSI ÉS MŰEMLÉKVÉDELMI JOG

 • Kulturális örökségvédelmi jog Magyarországon - műemlékek, régészet, műtárgyak a hazai és a nemzetközi szabályozás tükrében, Budapest, 2010. 180. (megrendelhető)
 • Városrendészeti szabályozás Kecskemét mezőváros 18–19. századi életében = Jogtörténeti Szemle 2010. évfolyam 1. szám, Szerk.: Élesztős László, Budapest, 2010. 33-39. (pdf)
 • Az önálló építésügyi igazgatás végnapjai = Jogtörténeti Szemle 2010. évfolyam 2. szám, Szerk.: Gosztonyi Gergely – Nagypál Szabolcs, Budapest, 2010. 53-56. (pdf)
 • Építészet, jog, politika – történelem és jelenkor, Budapest 2011. 204. (megrendelhető)

EGYÉB

 • Az ifjú Kossuth Lajos jogászévei = Európai Magyarországot! Kossuth Lajos és a modern állam koncepciója, Szerk.: Balogh Judit, Debrecen, 2004, 63-78. (pdf)